VVD Verkiezingsprogramma

advertentie

Waar staat de VVD Wieringen voor?

1. De VVD staat voor een positieve levenshouding, waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect centraal staan. De VVD wil een gemeente waar mensen de ruimte kri

2. De VVD is een liberale partij, die in een veelzijdige en dynamische samen-leving staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen.

3. Ieder mens is uniek en moet zich kunnen ontplooien. De VVD accepteert niet de terreur van de middelmaat. De VVD gaat uit van de eigen kracht van mensen. Als mensen een steuntje nodig hebben, kunnen ze op de VVD rekenen.

4. De VVD staat voor een gezonde markteconomie met oog voor de zwakkeren in de samenleving. Dat betekent dat iedereen die daar geestelijk en lichamelijk toe in staat is werkt, zowel om zichzelf te ontplooien als om te voorzien in het levensonderhoud.

5. De VVD staat voor een gemeente die wordt gekenmerkt door openheid. Inwoners worden goed geïnformeerd en worden betrokken.

6. De VVD staat voor een sterke, efficiënte en kleine overheid, die zichtbaar en aanspreekbaar is. Een overheid zonder bureaucratie en met zo min mogelijk, maar wel heldere, regels. De VVD wil een herkenbare plattelands gemeente.

7. De VVD staat voor een solide financieel beleid.

8. Met vrijheid moet zorgvuldig worden omgesprongen. Daarom ben je verantwoordelijk voor je medemens en moet je rekening houden met de belangen van toekomstige generaties.

9. De VVD staat voor een democratische transparante gemeente waar mensen de ruimte krijgen. Inwoners hebben gelijke rechten en grondrechten worden gewaarborgd.
Solide en eerlijk bestuur

1. Jij bent er niet voor het bestuur, het bestuur is er voor jou! De VVD wil geen ‘betuttelbestuur’. De gemeente enthousiasmeert, motiveert en ondersteunt.

2. Zowel raad als college zitten niet alleen in het gemeentehuis. Ze leggen periodieke dorpsbezoeken af en gaan regelmatig naar bedrijven en maatschappelijke instellingen.

3. De VVD is voor krachtige gemeenten. Fusie kan een middel zijn om een sterke gemeente te krijgen. Bij fusie gaat het om maatwerk, waarbij gewoon zakelijke afwegingen in het belang van doelmatigheid voor jou en andere inwoners moeten worden gemaakt.

4. De VVD neemt bestuursverantwoordelijkheid. Wij staan voor een concreet bestuursprogramma met afrekenbare doelstellingen. We stellen een “contract” op tussen inwoner en bestuur.

5. VVD-wethouders en -raadsleden zijn herkenbaar, aanspreekbaar en betrouwbaar. We werken in openbaarheid, zodat jij kunt volgen wat wij doen.

Dienstverlening voor de inwoners

1. De gemeente is dienstbaar. De gemeente is een serviceorganisatie voor rijbewijzen, voor paspoorten, voor vergunningen. We maken voor jou zoveel mogelijk één loket. Een digitaal loket dat 24 uur open is, is voor de VVD vanzelfsprekend.

2. De VVD vindt dat gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papier-werk en trage, niet op elkaar afgestemde procedures burgers en ondernemers belemmeren. Wij zijn dan ook voor deregulering en optimalisering van de dienstverlening. Wij willen voorkomen dat jij en het bedrijfsleven onnodig last ondervinden van regels. De basis van elke goede relatie is vertrouwen.

3. Regels zijn regels en moeten worden gehandhaafd. Regels die niet te hand¬haven zijn, moeten worden afgeschaft. Handhaving vindt integraal plaats. Geen controle op controle door elke keer een verschillende ambtenaar. Eén controle zo mogelijk gezamenlijk met andere bestuurslagen.

4. De invoering van de omgevingsvergunning vraagt een forse inspanning van de gemeente. De VVD vindt dat bij de invoering evenwicht moet zijn tussen de te behalen efficiëncyvoordelen en de met de invoering gepaard gaande kosten.
Bij het uitgangspunt dat leges kostendekkend zijn, vindt de VVD dat de gemeente de plicht heeft om kostenefficiënt te handelen en transparant kosten inzichtelijk moet maken.

5. De VVD staat voor vermindering van de regeldruk.

Degelijk en solide financieel beleid

1. De VVD is de waakhond voor lage lokale lasten! Jouw VVD wil niet meer geld uitgeven dan nodig is en dan we hebben. Wij zijn ons ervan bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft uit belastinggeld komt dat we met elkaar opbrengen. De VVD wil een gemeente die verantwoord omgaat met de haar toevertrouwde middelen.

2. De VVD wil een sluitende (meerjaren-) begroting voor een gezonde financiële situatie. De begroting heeft voldoende buffer om risico’s op te vangen. Structurele uitgaven worden met structurele middelen gedekt. Dit geldt ook in crisistijd. Indien bezuinigingen noodzakelijk zijn, wordt eerst een streep gehaald door bestuurlijke bijzaken waar gemeenten niet over gaan.

3. Jouw VVD is tegen het voeren van inkomenspolitiek op gemeentelijk niveau en blijft scherp op het nut van bestaande belastingen.

4. Ieder raads- en collegeprogramma bevat een financiële paragraaf.

5. De VVD staat ten principale kritisch tegenover de OZB. De VVD wil de OZB-heffing voor bedrijfsgebouwen en burgers niet als melkkoe gebruiken.

Veiligheid

1. Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de gemeente. Jij en jouw eigendommen moeten worden gerespecteerd. Iedereen is ook zelf (mede)verantwoordelijk voor zijn veiligheid.

2. Met veiligheid bedoelt de VVD ook waterveiligheid
Extra maatregelen tegen overlast door zware regenval zijn noodzakelijk.
De dijken dienen op orde te worden gebracht. De VVD spant zich tot het uiterste in voor een hoogwaterbescherming voor Den Oever.

3. Jouw gemeente helpt jou je woning veilig te maken. Door het actief stimuleren van het Keurmerk Veilig Wonen, het gebruik van rookmelders en branddekens en door het betrekken van brandweerdeskundigheid bij bouwvergunningen.

4. De VVD wil overlastgevende jongeren en hun ouders aanspreken op hun gedrag. De gemeente maakt een koppeling tussen welzijn, sport en veilig-heid door probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren en hen individueel kansen te bieden om via school of werk terug te keren naar het rechte pad.

5. De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met agenten die jouw buurt als hun broekzak kennen.

6. Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening. Vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van vrijwilligers moeten een hoge prioriteit hebben.

7. Lokale brandweer en ambulances moeten de wettelijke aanrijtijden halen. Operationele grenzen zijn belangrijker dan gemeentegrenzen.

8. De VVD wil de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers verbeteren met behulp van de veiligheidsregio. Vanzelfsprekend is dat er meer, realistisch en samen geoefend wordt door politie, brandweer, rampen-bestrijding, gezondheidsdiensten en overheden.

9. Geweld achter de voordeur en in het privé-domein is een ongewenst maatschappelijk verschijnsel.

10. De burgemeester moet instrumenten gebruiken om overlast tegen te gaan, bijvoorbeeld door gebiedsontzegging.

11 De huidige brandweerkazerne in Den Oever ligt te ver weg bij de N99. De VVD wil graag ruimte inruimen voor nieuwbouw aan de Havenweg.
12 De VVD is voorstander van extra toezicht en desnoods cameratoezicht op onveilige en vandalisme gevoelige locaties.

Jouw leven

Onderwijs: kennisoverdracht weer centraal

1. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kind(eren).

2. Scholen concentreren zich op kwalitatief goed onderwijs, waarbij kennis-overdracht en sociale vaardigheden weer centraal staan. Dat is dé taak van de scholen. Alle andere activiteiten zoals kinderopvang, sport en culturele activiteiten worden in samenwerking met andere organisaties vormgegeven, bijvoorbeeld in het concept van de brede school voor basis- en voortgezet onderwijs.

3. Een veilige schoolomgeving is een must. Hier horen het creëren van een verkeersveilige omgeving door middel van schoolzones, veilige oversteek-plaatsen en veilige fietsroutes bij.

4. Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen met een taal- en/of ontwikkel¬achterstand te vergroten, stimuleert de gemeente vroeg- en voorschoolse educatie en samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs. Ouders worden hierbij betrokken.

5. Het is in belang van gemeenten dat scholen goed presteren! In het onderwijs wordt op scholen de basis voor de samenleving gelegd.

6. Ouders hebben een vrije schoolkeuze. De gemeente bepaalt niet naar welke school een kind gaat.

7 De VVD wil dat je de kans krijgt om te leren.

Immigratie en integratie


1. De VVD wil aandacht voor kinderen in achterstandssituaties en hun ouders door het bieden van scholingsmogelijkheden om de taal en een vak te leren.

2. Voor de VVD is het vanzelfsprekend dat vrouwen en mannen of meisjes en jongens bij sport of andere activiteiten samen optrekken.

Zorg en welzijn: geen betutteling maar betrokkenheid

1. Voor de VVD is lokaal maatwerk essentieel voor een goede werking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De VVD gaat daarbij niet uit van de vraag “Waar heb ik recht op” maar “Wat heb ik nodig om mee te kunnen doen?”.

2. Voor ons is zelfredzaamheid het uitgangspunt. Ons doel is dat jij mee kunt doen in de samenleving. Dat je daarbij zelf kunt kiezen hoe je meedoet, is onze liberale uitwerking. Keuzevrijheid staat voorop: je krijgt de mogelijk¬heid om te kiezen uit meerdere aanbieders of een persoonsgebonden budget.

3. Voor de VVD is het vinden van een balans tussen algemene welzijns-voorzieningen en specifieke individuele voorzieningen een voortdurende afweging. Wij erkennen de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de zorg om inwoners en dus de zorg om jou. Het is voor de VVD echter geen automatisme om landelijke bezuinigingen om te zetten in nieuw gemeentelijk beleid.

4. De VVD vindt inbreng vanuit de lokale Wmo-raad belangrijk om het beleid en de voorzieningen nog beter op jouw wensen af te stemmen. Deze raad is breed samengesteld.

5. De VVD wil het traditionele ‘doelgroep denken’ uitbannen. Jij bent een individu en zo willen we jou ook benaderen. Ook zonder doelgroepbeleid kan er aandacht zijn voor: mantelzorgers, ouderen en chronisch zieken.

6. Indien inwoners die door hun situatie zorg en hulp nodig hebben, zorgt de gemeente voor goede afstemming tussen de verschillende regelingen en de uitvoering daarvan. De VVD vindt dat o.a. een gemeentelijk ouderenplatform hier nuttig werk kan verrichten.

Gezondheidszorg

1. Gezondheid is een groot goed. De VVD verwacht van mensen dat zij zelf alles doen om zichzelf in een goede conditie te houden. De VVD vindt dat er goede voorzieningen moeten zijn om hulp en ondersteuning te bieden.

2. Voorkomen is beter dan genezen. De gemeente voert daarom een actief en evenwichtig preventiebeleid. De VVD vindt goede voorlichting over gezonde leefwijzen en de schadelijke effecten van alcohol-, drugs- en nicotinegebruik erg belangrijk.

3. Jeugd, alcohol en drugs gaan op te vroege leeftijd samen. De VVD is bezorgd over de negatieve effecten die dat heeft op de ontwikkeling van jongens en meisjes en het gedrag op straat.

Cultuur

1. De VVD wil dat er aandacht is voor cultuurhistorie. Dit maakt dat je trots bent op je buurt, dorp of stad en geeft je woonomgeving een eigen gezicht.

2. Jouw VVD zet zich plaatselijk actief in voor eigen (is lokale) cultuurhistorische monumenten en gebruiken,waardoor ook een bijdrage aan saamhorigheidsgevoel wordt gedaan.

3. Het verenigingsleven is een belangrijk bindmiddel in de samenleving. De VVD ondersteunt dit dan ook actief.

4. Voor de VVD is de bibliotheek een culturele basisvoorziening. De bibliotheek moet zich omvormen tot een brede informatiebank. De huidige locatie is daar niet geschikt voor. De VVD streeft naar een mobiele voorziening voor de drie grootste kernen.

5. Muziekonderwijs is voor de VVD ook een basisvoorziening. De VVD wil kinderen zo vroeg mogelijk in contact brengen met alle soorten muziek. Daarom kunnen de muziekverenigingen op onze steun rekenen.

6. De VVD staat voor een creatieve gemeente. Daarom staat jouw VVD voor meer verwevenheid tussen cultuur, creatieve industrie en economische ontwikkeling.

Sport

1. Sporten is leuk en gezond. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl, het activeert je. Door te sporten leer je normen en waarden, incasseren, doorzetten en samenwerken.

2. Voor jongeren is sport extra belangrijk. Sporten houdt hangjongeren van de straat. De VVD wil dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.

3. Mensen met een beperking moeten ook kunnen sporten. Sport en sportverenigingen dienen voor hen toegankelijk te zijn.

Werk en inkomen

1. Voor de VVD is werk een topprioriteit. Jouw beste sociale voorziening is immers een betaalde baan. De Wet Werk en Bijstand wordt uitgevoerd vanuit het work first-principe.

2. De VVD vindt dat sociale zekerheid geen hangmat is, maar een trampoline. Ons motto is “Maak werk van je uitkering”. Wanneer je weinig of geen kans meer hebt op werk, moet er een vangnet zijn.

3. De VVD wil niet dat het armoedebeleid je gevangen houdt in een uitkering. We willen dat het armoedebeleid prikkels naar werk en participatie bevat.

4. Voor de VVD is niks doen geen optie. De gemeente stimuleert je om aan het werk te gaan en/of te participeren. Meedoen is belangrijk. Dat moet ook via Wet Sociale Werkvoorziening, participatiebanen en leerwerktrajecten kunnen. Als je echt niet kunt werken, dan doe je vrijwilligerswerk.

5. Het armoedebeleid bestaat voor de VVD uit twee delen: integrale schuld-hulpverlening en (gedeeltelijke) kwijtschelding van lokale lasten. De VVD wil het armoedebeleid uitbreiden met maatregelen die deelname aan de samen¬leving bevorderen voor mensen die geen zicht meer hebben op werk of voor kinderen in uitkeringsgezinnen.

6. De gemeente benut alle mogelijkheden voor fraudebestrijding door bestandsvergelijking te doen. De huidige privacybelemmeringen op dit terrein moeten worden opgelost.

Economie

1. Werkgelegenheidsgroei komt vooral van het midden- en kleinbedrijf en het bestaande bedrijfsleven. Een goede relatie met deze sector is vanzelf-sprekend. De VVD wil dat het gemeentebestuur periodiek met het bedrijfs-leven overleg voert om over lokale maatregelen/acties in deze lastige economische tijd.

2. Er is één gemeentelijk loket voor ondernemers. De relatie met het bedrijfsleven is gebaseerd op vertrouwen en duurzaamheid.

3. De VVD wil dat gemeente en ondernemers in de detailhandel en horeca de promotie gezamenlijk oppakken en zorgen voor een attractief pakket van evenementen en activiteiten die aantrekkelijk zijn voor bezoekers.

4. De VVD wil dat zorgvuldig met de ruimte wordt omgesprongen. Daarom willen wij oudere bedrijventerreinen tijdig revitaliseren of herstructureren in samenwerking met het bedrijfsleven.

Recreatie en toerisme

1. Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie. De VVD wil deze sector stimuleren en vindt dat de gemeente en Provincie hierin (in regionaal verband) een aanjaagfunctie heeft.

2. De VVD is voorstander van medegebruik en toegankelijkheid van natuurgebieden.

3. De VVD wil de seizoenen waarin ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen niet beperken. Ook in voor en naseizoen is er vraag.

Agrarische sector

1. Boeren moeten kunnen blijven boeren. De VVD is voorstander van een ecologische hoofdstructuur binnen de grenzen van het plangebied Wieringerrandmeer.
2. Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met recreatie/toerisme of natuurbeheer of andere bedrijvigheid.

3. De VVD wil het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne-energie, reststoffen en vergisting van groenafval binnen de agrarische sector stimuleren.

4. De woonfunctie in het buitengebied mag geen belemmering vormen voor de gewone agrarische bedrijfsvoering.

Visserij sector

1. De VVD wil zich tot het uiterste inspannen om de bestaande visserij te handhaven en ontwikkelingen in de visserij te stimuleren en te faciliteren.

2. De bereikbaarheid van de haven dient op orde te worden gehouden door de vaargeulen op diepte te houden en de veiligheid te waarborgen.

3. Verdere duurzame ontwikkeling van de afslag van Den Oever heeft onze aandacht.

Jouw buurt

Wonen

1. De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Particulier opdrachtgeverschap en consument-gericht bouwen worden gestimuleerd.

2. De VVD wil in samenwerking met woningbouwverenigingen en ontwikkelaars zoeken naar nieuwe woonvormen voor ouderen en naar oplossingen voor levensbestendig bouwen.

3. We willen een harmonieus beeld op Wieringen in stand houden.
Vooral voor monumentale panden en beschermde dorpsgezichten moet een commissie bestaan.

Woon- en leefomgeving

1. De VVD vindt dat voor iedereen dezelfde regels moeten gelden. Dit betekent dat wetten en regels voor iedereen op gelijke wijze worden gehandhaafd.

2. De VVD wil werkgelegenheids-, re-integratie- en/of resocialisatieprojecten inzetten bij het onderhoud van de openbare ruimte.

3. De tijd staat niet stil. De VVD kiest voor dynamische bouwplannen

Milieu en groen

1. De VVD vindt dat een gemeente die duurzame ontwikkeling nastreeft zelf het goede voorbeeld moet geven. Dit kan bijvoorbeeld door duurzaam bouwen, gebruik te maken van zon- en windenergie en andere vormen van duurzame energie.

2. Een gevarieerde groenvoorziening binnen onze gemeente draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Om het groene karakter te waarborgen wil de VVD de openbare ruimte zo groen mogelijk inrichten. Waar groen verdwijnt moet dit worden gecompenseerd.

3. De VVD wil dat het afvalstoffenbeleid zich richt op vermindering van de hoeveelheid afval en op doelmatige en doeltreffende verwijdering van de resterende afvalstroom. De afvalstoffenheffing is kostendekkend.

4. Bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten wordt het regenwater niet meer op de riolering geloosd, maar anderszins opgeslagen of afgevoerd. Bij herstructureringsprojecten wordt gekeken naar het scheiden van hemel- en afvalwater.

Verkeer en vervoer

1. De VVD respecteert jouw keuze voor mobiliteit. Jij bepaalt zelf wel of je gaat lopen, de fiets of de auto neemt of gebruik maakt van bus, trein of taxi.

2. De VVD wil goede, veilige en bereikbare transferia. Openbaar vervoer wordt door ons niet gezien als vervanger voor de auto, maar als een aanvulling. Fietsen wil de VVD stimuleren. Goede en veilige fietsroutes moeten jou aanmoedigen om vaker de fiets te nemen.

3. De bereikbaarheid van gemeentes hangt in toenemende mate af van de infrastructuur en het openbaar vervoer. De VVD wil daarom afspraken maken met de rijksoverheid, provincie en regio’s om de bereikbaarheid te verbeteren.

Personeel en organisatie

1. De gemeente staat voor een krachtig en goed bestuur. Als eerste overheid heeft de gemeente te maken met veranderende en steeds complexer wordende taken. Om deze ambities waar te maken vindt de VVD het vanzelfsprekend dat de gemeente beschikt over een gemotiveerd, deskundig en flexibel ambtelijk apparaat, dat zich moeiteloos aanpast aan de veranderende eisen die burgers en samenleving stellen.

2. De VVD wil een kleine ambtelijke organisatie die kwaliteit levert. Voor de VVD zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie: verantwoordelijkheid nemen en geven, integriteit en afspraak is afspraak.

advertentie