Vragen over Royal ZAP

advertentie

HOLLANDS KROON – LADA en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over de stand van zaken met betrekking tot de verplaatsing van Royal ZAP.

Geacht college,

Na een levendige discussie over Royal ZAP tijdens de raadsvergadering van 20 december 2016 heeft de gemeenteraad op 22 december Gedeputeerde Staten schriftelijk verzocht alles in het werk te stellen om het bedrijf zo spoedig mogelijk te verplaatsen naar een betere locatie. De ligging in de dorpskern van Van Ewijcksluis is immers om redenen van milieu en verkeershinder ongewenst, evenals de voorgenomen uitbreiding op dezelfde plek.

Vraag 1

Op 21 maart 2017 antwoordde u op vragen van D66 (SV-1710) dat de verkenningen van de mogelijkheden voor een verplaatsing van Royal ZAP naar een andere locatie nog liepen en dat u de raad vanzelfsprekend zou informeren over eventuele ontwikkelingen. Sindsdien hebben wij hierover van u echter niets meer vernomen.

Wat is op dit moment de stand van zaken?

Vraag 2

Marnix Bruggeman, Statenlid voor de SP, liet ons onlangs weten dat de inspanningen van de provincie volgens gedeputeerde Joke Geldhof nog steeds zijn gericht op verplaatsing van ZAP. Ook zou er inmiddels een plan zijn voor de bouw van 24 woningen op het huidige terrein van ZAP. Uit de opbrengst van deze woningen zou dan de bedrijfsverplaatsing gefinancierd moeten kunnen worden. Het probleem zou echter zijn dat de opbrengst niet voldoende is de verplaatsingskosten te dekken.

Bent u hiervan op de hoogte?

Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden staan u voor ogen om dit probleem op te lossen en op welke termijn?

Vraag 3

Op 21 maart antwoordde u op vragen van LADA (SV-1709) en D66 (SV1710) dat de overname van SemAgri door Royal ZAP geen verandering in de huidige bedrijfsactiviteiten van Royal ZAP voor de vervoersbewegingen of de verwerking van producten op de locatie Van Ewijcksluis zou veroorzaken. Vanuit het dorp horen wij echter toch klachten over toenemende overlast van het vrachtverkeer: meer vrachtwagens en onveilige verkeerssituaties.

Ben u hiervan op de hoogte en zo ja, wat gaat u hieraan doen?

Vraag 4

Het is inmiddels al weer bijna een jaar verder zonder zichtbaar resultaat.

Bent u het met ons eens dat deze kwestie veel te lang duurt en dat daardoor de inwoners van Van Ewijcksluis veel te lang in onzekerheid en grote overlast verkeren?

Welke acties gaat u ondernemen het proces van verplaatsing te bespoedigen?

Met vriendelijke groet,

Jan Eichhorn Peter Couwenhoven

GroenLinks LADA

advertentie