Vergadering Gemeenteraad

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 25 April om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon in MFR De Verbinding, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link

1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda
4 Eerste bestuursrapportage Hollands Kroon, 2019
5 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Hollands Kroon
6 Verzoek herziening bestemmingsplan Schelphorst 58 te Wieringerwerf
7 Vaststellen agenda
8 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
9 Vaststellen lijst ingekomen stukken

1.01 Memo college IS03 subsidie VVN
1.02 Memo college Bbz pré start
1.03 mail aan raad Omzetting Wonen op Wierhooft
1.04 Raadsbrief verslag voorzitter VRF inzake GRIP 4 19-03-25
1.05 def brief inzake jeugdzorgplus en onderwijs in JeugdzorgPlus Bakkum
1.06 Memo college jaarverslag buurtbemiddeling 2018
1.07 Leesmap InControl of Alcohol en Drugs
1.08 Vereniging Dorpswerk Noord-Holland
1.09 Consultatie i.v.m. aanpassing van de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2017
1.10 Motie problematiek CBR
1.11 motie voortgangsrapportage Horizon
1.12 OP Motie vreemd aan de agenda subsidieregeling verwijdering asbestdaken getekend
1.13 Aanbiedingsbrief jaarstukken VR 2018 en begroting 2020
1.14 Memo college Damoclesbeleid
1.15 VERSLAG EN AANBEVELINGEN biodiversiteit
2.01 Brief aan raad en college Hollands Kroon_Greco Marina

10 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2019
11 Aanwijzen Functionaris Gegevensbescherming
12 Verbeteren toegankelijkheid bushaltes voor mindervaliden
13 Coördinatiebesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning Slikkerdijk 6 Wieringerwaard
14 Naamswijziging Regionale uitvoeringsdienst
15 Sluiting

advertentie