Vergadering gemeenteraad 22 februari

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 22 februari om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna.

Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link.

1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda
4 Inspreken burgers
5 Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen
6 Keuze lokale omroep gemeente Hollands Kroon
7 Incidentele bijdrage bibliotheekwerk
8 Evaluatie welstandsnota gemeente Hollands Kroon
9 Motorcrosslocatie hoek Groetweg/Alkmaarseweg Middenmeer
10 Plan van aanpak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018 – 2020
11 Partnerschap Incluzio
12 Bestemmingsplan ’t Veld Noord 2017
13 Vaststellen agenda
14 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
15 Vaststellen lijst ingekomen stukken
16 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 januari 2018
17 Normenkader rechtmatigheid 2017 en Controleprotocol 2017
18 Eerste begrotingswijziging 2018 RUD NHN en kaderbrief 2019 RUD NHN
19 Nota reserves en voorzieningen gemeente Hollands Kroon 2018
20 Verordening Havengeld
21 Sluiting

advertentie