Vergadering gemeenteraad 2 mei

advertentie

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 20:00 uur – 23:00 uur
Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn

Agendapunten, de volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda

3.1 Concept-agenda raadsvergadering 02-05-2017

4 Inspreken burgers
5 Accommodatiebeleid: toekomst zwembaden

5.1 RV Toekomst zwembaden
5.2 Bijlage 1. HOZE-plannen 2017
5.3 Bijlage 1a. Concept Bedrijfsplan De Terp
5.4 Bijlage 1b. Concept Bedrijfsplan De Venne
5.5 Bijlage 1c. Concept Bedrijfsplan De Wirg
5.6 Bijlage 1d. Concept Bedrijfsplan Den Krieck
5.7 Bijlage 1e. Concept Terp Begroting + MJOP
5.8 Bijlage 2. Sportfondsen, Rapport Hollands Kroon 2017-03-21
5.9 Bijlage 3. Aanbiedingsbrief HOZE, 2017-03-26

6 Initiatiefvoorstel LADA referendumverordening

6.1 Initiatiefvoorstel referendumverordening
6.2 Bijlage 1 Referendumverordening HK
6.3 Bijlage 2 gebruik Argu
6.4 Bijlage 3 Reactie college voorstel LADA referendumvo.

7 Bestemmingsplan Verplaatsing Pluimveebedrijf Het Kippenhok v.o.f.

7.1 RV BP Het Kippenhok
7.2 Bijlage 1. Nota van zienswijzen.
7.3 Bijlage 2. BP Het Kippenhok Regels
7.4 Bijlage 3. BP Het Kippenhok Toelichting
7.5 Bijlage 4. BP Het Kippenhok Verbeelding

8 Brug Waddenbelevingspunt en algemeen budget Waddenpoort Den Oever

8.1 RV Brug WBP en budget Waddenpoort
8.2 Waddenbelevingspunt toegangsbrug.pdf (7.33 MB)

9 Vaststellen agenda
10 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
11 Lijst ingekomen stukken

IS 00 Lijst ingekomen stukken raad
IS 01 Wmo-adviesraad 17-03-15 Klachtenprocedure Incluzio
IS 02 Dhr. Sepers 17-03-17 zitting RvS Trafostation De Weel
IS 02 antwoordbrief Dhr. Sepers 17-03-17 zitting RvS Trafostation De Weel
IS 03 Mevr. Wirix 17-03-22 Rechtsongelijkheid bij renovatie Patrijslaan ’t Veld
IS 04 memo college 17-03-28 rapportage bestuurlijke projecten
IS 05 brief Daadkracht 17-03-17 nationaal raadsledenonderzoek 2017)
IS 06 Brief RDA 17-03-30 Hondenbeten aan de Kaak gesteld
IS 07 Brief dhr. Van Roozendaal 17-03-28 Woonplaatsborden Hollands Kroon
IS 08 Brief dhr. Weering, Ravensteijn en Sepers 17-03-15 Omgevingsvisie Hollands Kroon
IS 09 brief senioren Heerhugowaard 17-04-04 Ontwikkelingsbedrijf NHN
IS 10 VNG 17-04-05 Versterking opdrachtgeverschap accountantscontrole
IS 11 memo college 17-04-17 Logiescentrum Agriport
IS 12 RDA 06-04-17 Zienswijzen Paardenmarkten in Nederland
IS 13 Ontwikkelingsbedrijf NHN 17-04-11 Jaarverslag 2016 van ONHN
IS 14 Incluzio 17-04-11 Jaarverslag Incluzio HK 2016
IS 15 memo college 17-04-11 reactie mail over ONHN
IS 16 Veiligheidsregio NHN 17-04-12 Aanbieding financiele stukken VRNHN
IS 17 Nieuwsbrief Accommodatiebeleid HK 2017
IS 18 dhr. Geus 17-04-12 Extreme woonoverlast komt ook voor in HK
IS 19 memo college 17-04-13 samenwerking ONHN
IS 20 memo college 17-04-13 lobbydocument P10
IS 21 RUD NHN 17-04-18 jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018
IS 22 RHCA 17-04-18 Jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018
IS 23 brief Provincie N-H 17-04-14 Kaderbrief financieel toezicht 2018

12 Conceptbesluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2017
13.a Bestemmingsplan ‘Parapluherziening ondergrondse 150 kV Kabelverbinding Westwoud-ECW Elektra BV’

13a1. RV 150 kV Verbinding Westwoud ECW
13a2. Bijlage1. Toelichting
13a3. Bijlage 1a. Trace studie
13a4. Bijlage 1b. Archeologische quickscan
13a5. Bijlage 1c. Quickscan bodemkwaliteit
13a6. Bijlage 1d. Explosieven onderzoek
13a7. Bijlage 1e. Vooroverleg HHNK
13a8. Bijlage 2. Regels.pdf
13a9. Bijlage 3. Verbeelding

13.b Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017

13b1. RV MPG 2017

13.c Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden

13c1. RV Verordening rechtspositie weth. en raad
13c2. Bijlage 1 Verordening rechtspositie wethouders raadsleden 2017
13c3. Bijlage 2 Oude verordening en wijzigingen.

13.d Ontslagverlening griffier

13d1. RV Ontslagverlening griffier
13d2. aankondiging ontslag griffier

14 Afscheid griffier
15 Sluiting

advertentie