Twintig (!) Hollands Kroners willen bestuurslid van het Hoogheemraadschap worden

advertentie

Grazers op de dijk. Versterking van Amsteldiepdijk in 'verkennende' fase.

HOLLANDS KROON – Op 20 maart kunnen we niet alleen onze vertegenwoordigers in Haarlem (Provinciale Staten) kiezen maar ook onze vertegenwoordigers bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier. Op de kandidatenlijst komen 20 Hollands Kroners voor en dat is begrijpelijk.

Hollands Kroon ligt beneden de zeespiegel en heeft in economische zin veel te maken met land en water. Onze gemeente is volgens sommigen de ‘agrarische hoofdstad’ van Nederland.

Het algemeen bestuur van HHNK bestaat uit 30 leden, waarvan er 23 door de burgers worden gekozen. De overige 7 leden worden door de Kamer van Koophandel (bedrijfsleven), LTO Noord (agrariërs) en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren aangewezen (resp. 3-3-1). De uiteindelijke samenstelling van het algemeen bestuur komt dus niet geheel democratisch tot stand. Er kan een vraagteken gezet worden bij het aanwijzen van leden door (maatschappelijke) organisaties. Via onze keuze op het stembiljet kunnen we toch enige invloed hebben op het beleid van het Hoogheemraadschap.

Alle inwoners betalen waterschapsbelasting, waarvan alle noodzakelijke werkzaamheden van het waterschap en natuurlijk ook het presentiegeld van de leden van het algemeen bestuur worden bekostigd. Maar wat doet het HHNK zoal met ons geld? Ons grondgebied ligt beneden de zeespiegel en daarom is het belangrijk dat de dijken en de duinen in goede staat verkeren en op hoogte worden gehouden. Maar dat is niet alles. Een goede waterbeheersing vraagt niet alleen om waterkering maar ook om waterlozing. Soms is er een tekort aan water en soms is er wateroverlast. Om een aanvaardbaar peil te realiseren zijn er veel bouwwerken en machines nodig. Gemalen, sluizen en waterbergingen vergemakkelijken die belangrijke taak. Sloten en kanalen dienen goed onderhouden te worden om adequaat mee te kunnen doen met het watertransport. Zo controleert het HHNK de sloten periodiek en beheert zo’n 100 kilometer aan vaarwegen (kanalen). Ook houdt het HHNK de waterkwaliteit goed in de gaten en is hij verantwoordelijk voor de (riool)water zuivering. Tevens beheert hij 1300 kilometer (straat)wegen met zeer veel lantaarnpalen, verkeersborden, bomen en bruggen.

Dijkversterking
We kunnen in Den Oever zien wat er bij komt kijken om overstroming tegen te gaan. De Havendijk wordt zodanig versterkt en verhoogd dat de dijk de komende 50 jaar voldoende veiligheid gaat bieden. De werkzaamheden zijn nog in volle gang. Volgens Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier is er voor wat betreft het stuk zeewering vanaf Den Helder tot Den Oever een kans van 1% (slechts één keer per honderd jaar) op een dijkdoorbraak. Daarom wordt er nagedacht over versterking van de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk. Op sommige plekken voldoet de kwaliteit van de dijk niet aan de gestelde norm. De dijklengte van ongeveer 21 kilometer moet zo’n 1,2 miljoen mensen in Noord-Holland beschermen tegen het water. Een uit te voeren dijkversterking verkeert nog in de ‘verkennende’ fase. Welke problemen zijn er met de dijken? En hoe moeten deze worden aangepakt? Belangrijke vragen, want het gaat om onze veiligheid.

Apolitiek?
Soms moet er door de politiek (de staat) worden ingegrepen. Een mooi voorbeeld uit de 19e eeuw was een landonteigening in Callantsoog. Een grootgrondbezitter had een groot deel van de (zeewater kerende) duinen in zijn bezit. Ter hoogte van Groote Keeten waren de duinen zo zwak dat versterking op korte termijn geboden was. De grootgrondbezitter stond de noodzakelijke werkzaamheden echter niet toe en bracht daardoor de hele Kop van Noord-Holland in gevaar. Vervolgens werden er honderden hectaren duin onteigend omdat het algemeen belang daarmee gebaat was.

Een waterschap is, ondanks de vele politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in het algemeen bestuur, apolitiek. Er zijn geen socialistische of christelijk-liberale dijken en duinen. Iedereen is gebaat bij een goede waterbeheersing in verband met onze veiligheid. Iedereen wil behoed worden voor overstromingen, of je nu links of rechts bent. Het is in ons aller belang en daar betalen we voor.

advertentie