Tekortkomingen in EU-plan Noordzee

advertentie

Europêche, de koepel van Europese ‘vissersbonden’ verwelkomt het nieuws dat een meerjarig beheerplan voor de demersale visserij op Noordzee nu voorligt bij de Visserijcommissie van het Europese Parlement. Europêche – waarin ook de Nederlandse Vissersbond en VisNed zijn vertegenwoordigd, is echter ontevreden met de voorgestelde beheersmaatregelen in dit plan.

Het wetsvoorstel vanuit de Europese Commissie moet een solide meerjarig beheer van demersale bestanden mogelijk maken in de Noordzee. “Maar we zijn niet tevreden met de voorgestelde maatregelen. Het plan moet oplossingen bieden voor de knelpunten en uitdagingen die ontstaan door de aanlandplicht voor de gemengde visserijen. Maar die oplossingen biedt het huidige plan niet.

Gemengde visserijen
“Voor het Europese visserijbeheer is goed management van gemengde visserijen de grootste uitdaging. Onverwachte veranderingen in populaties en andere veranderingen in de verschillende visbestanden zijn bepalend voor de gemengde visserij. Met de huidige wetenschappelijke instrumenten zijn al die ontwikkelingen en veranderingen niet te voorspellen,” waarschuwt Europêche in een persbericht van vandaag. “De onderzoeksinstituten beschikken noch over de mensen, noch over de benodigde financiën om de noodzakelijke wetenschappelijke modellen samen te stellen voor alle bestanden die als doelsoort of meevangst worden gevangen in de gemengde visserij.

Voorzorgsbeginsel
“De standpunten van de Europese Raad zijn veel realistischer. Zij wil de belangrijkste doelsoorten beheren op basis van MSY (Maximum Sustainable Yield, maximale duurzame vangst). Voor de bijvangstsoorten gaat dan een voorzorgsbeginsel gelden (monitoring). Vasthouden aan strikte TAC’s voor bijvangstsoorten vergroot alleen maar het verstikkingsprobleem. Het hanteren van streefwaarden en bandbreedtes geeft meer mogelijkheden om bij te sturen. We blijven uiterst kritisch over het mogelijk inperken van bandbreedtes als daar geen wetenschappelijke onderbouwing voor is. Een bandbreedte is een bandbreedte,” licht vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt het standpunt van Europêche toe.

Tot slot stelt Europêche voor om – anders dan nu is voorgesteld – het plan vaker te evalueren met het oog op de aanlandplicht. Alleen dan is een soepele overgang mogelijk.

advertentie