Rugstreeppad vertraagt bouw woningen en jaarrekening onder voorbehoud goedgekeurd

advertentie

Rugstreeppad (Algirdas, Commons.Wikimedia).

HOLLANDS KROON – De pad en de jaarrekening 2018 kwamen beide ter sprake in de raadsvergadering van donderdag 13 juni 2019. De pad kwam ‘tevoorschijn’ bij de ‘Meerjaren Prognose Grondexploitatie’. De gemeente moet namelijk ieder jaar een voorstel over het te voeren grondbeleid ter goedkeuring aan de raad voorleggen. Dat stond nu op de agenda.

Sijbenga (Anders) merkte in dat verband op dat zij grote ‘blokkendozen’ ziet verrijzen langs de snelwegen. En in Slootdorp ziet zij een groot bouwterrein dat ligt te wachten op bebouwing. Ook in Middenmeer ziet Sijbenga een groot terrein braak liggen. Wethouder Groot lichtte toe dat aannemer Kuin op het terrein in Slootdorp woningen gaat bouwen, maar dat er ‘rugstreeppadden’ op zijn waargenomen. Blijkbaar hebben zulk soort padden een beschermde status en moet er eerst nader onderzoek worden verricht. In tegenstelling tot een (archeologisch waardevol) bouwterrein in Westerland, mag hier niet zomaar de spade in de grond gaan. Groot deelde tevens mee dat de Wooncompagnie op korte termijn begint aan het bouwen van nieuwe woningen in Middenmeer. Wat de nieuwe eigenaar van de Oude Beurs met het (vervallen) pand van plan is wist Groot nog niet.

Meevaller
In de jaarrekening over 2018 gaf de gemeente een overzicht van de financiële positie van Hollands Kroon. Wethouder Groot deelde mee dat het stuk nog niet was goedgekeurd door de accountant, maar wilde het toch bespreken en voorleggen ter goedkeuring onder voorbehoud. Hij verwachtte dat de goedkeuring van de accountant volgende week binnen zal zijn. Visser (CDA) vond de jaarrekening van goede kwaliteit. Peters (GL) oordeelde ook positief voorzover het de financiën betreft. Inhoudelijk schort het er volgens haar nogal aan. Zo zijn er allerlei plannen niet of onvoldoende gerealiseerd. Het project om huiselijk geweld tegen te gaan: ‘Geweld hoort nergens thuis’, kwam tot haar spijt niet van de grond. Ook was er onvoldoende aandacht voor kunst en cultuur.
Pankras (SHK) was blij met het positieve saldo van de jaarrekening, dat volgens hem een gevolg was van financiële meevallers. Wel pleitte hij voor het scherp in de gaten houden van de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). Dat zijn variabelen om de prestaties van een bedrijf, zoals de gemeente Hollands Kroon, te analyseren. KPI’s worden gebruikt om het succes van een organisatie objectief te kunnen meten. Dan gaat het niet alleen om een sluitende begroting of positieve jaarrekening, maar ook om wat er gerealiseerd is door zo’n bedrijf.

Vriend (CDA) verklaarde specifieke risico’s in het Sociale Domein te zien. Het al dan niet realiseren van doelen moet een aandachtspunt zijn volgens Vriend.

Buczynski (PvdA) verklaarde de jaarrekening als een boekhoudkundig product te zien. Het is volgens haar gewoon een opgave van inkomsten en uitgaven. Het stuk vond zij goed leesbaar. De kosten in het Sociaal Domein zullen volgens haar wel flink gaan oplopen; een buffer aanleggen is erg belangrijk om toekomstige uitgaven te kunnen dekken.

Sijbenga (Anders) vond het stuk goed leesbaar. Wel zou zij meer aandacht voor de KPI’s én cultureel erfgoed willen zien. Ook zij wees op het niet in 2018 van de grond gekomen project omtrent huiselijk geweld. Zij vroeg zich af of we hiermee (jaarrekening) hebben bereikt wat we wilden bereiken én heeft het gekost wat het mocht kosten? Niet alleen het financiële, maar ook het inhoudelijke aspect is van groot belang. Van Gameren (Lada) betoogde dat de aanbestedingsregels niet goed waren opgevolgd en herinnerde de aanwezigen aan de dossiers Kroondomein en ICT.

De Groot (CU) merkte op dat de gemeente ‘aardig wat’ had gerealiseerd. Toch constateerde hij een wildgroei aan cursussen waarvan hij de effectiviteit betwijfelde. Assertiviteit kun je beter individueel dan klassikaal trainen, vond hij. Ook merkte hij op dat Incluzio meer aandacht zou moeten geven aan het begrip ‘passende zorg’ en dat zou moeten afstemmen met belanghebbenden.

Doelmatig?
Versluis (D66) sprak zijn zorgen uit over het niet opvolgen van aanbestedingsrichtlijnen. Tevens zag hij onvoldoende voortgang in het ‘dossier’ Incluzio en ook bij andere onderwerpen zag hij geen of onvoldoende vooruitgang. Een lerende organisatie kan volgens hem profijt hebben bij het zorgvuldig opstellen van KPI’s zodat er kan worden gemeten of er vooruitgang is geboekt of niet.

Bijlstra (VVD) vond dat er meer nodig is dan alleen een goed financieel resultaat en verwoordde daarmee kernachtig waar het om gaat. De uitgaven in het Sociaal Domein en met name dat van de Jeugdzorg zullen volgens hem flink gaan stijgen. De lastendruk op burgers is hoog en de waardering van burgers voor de dienstverlening is laag. Plannen worden niet uitgevoerd of uitgesteld. Daarmee beoordeelde BIjlstra de inhoudelijke kant van het jaarrapport eigenlijk als onvoldoende. “De schouders eronder’ moedigde hij het college aan. Wethouder Groot verdedigde het jaarrapport en legde uit dat er soms een keuze moet worden gemaakt uit rechtmatigheid en doelmatigheid, waarbij soms met doelmatigheid kosten worden bespaard.
Een amendement van GroenLinks betreffende de Nota reserves en voorzieningen haalde het niet. GroenLinks wilde graag een flink bedrag reserveren voor de toegankelijkheid van toeristische accommodaties voor minder validen. Die blijkt hier en daar wel wat verbetering te behoeven. Visser (CDA) had graag een wat concreter, beter onderbouwd voorstel willen zien.
Aan het eind van de vergadering werd gestemd over de voorstellen van het college. Alle voorstellen werden unaniem goedgekeurd, zij het de jaarrekening 2018 onder voorbehoud. Overigens vraag ik me wel af wat die bijzondere kikkers in Slootdorp te zoeken hebben…

advertentie