RTV Noordkop in onzekerheid door besluiteloze gemeenteraad

advertentie

Vijf fractie-ondersteuners worden door de burgemeester toegesproken .

Aan het begin van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 31 januari deed zich iets merkwaardigs voor. De raad had bijna een half uur nodig om te besluiten een onderwerp van de agenda af te halen. Tenslotte werd er over gestemd. Een meerderheid wilde nog geen besluit nemen over het verhogen van de bekostiging van RTV Noordkop.

Zij volgden daarmee het advies van de auditcommissie die de subsidiewaardigheid had onderzocht. Deze commissie was van oordeel dat er nog niet voldoende feiten boven tafel waren gekomen om een gefundeerde beslissing te nemen. Burgemeester Jaap Nawijn merkte terecht op dat alle informatie beschikbaar was en dat het nu aan de raad was er een oordeel over uit te spreken. De commissie wil echter graag nog een advies van het college. Op een door RTV Noordkop verstuurde uitnodiging aan alle raadsleden, zodat ze ruim voor de vergadering van gisteren alle vragen en kritiek konden bespreken met de omroep, werd helaas alleen aangenomen door GroenLinks.

Ik zag een besluiteloze raad die niet goed wist welke kant hij op wil met RTV Noordkop. Daarmee verkeren vele enthousiaste medewerkers en vrijwilligers nog steeds in onzekerheid. Een goede omroep voor weinig geld is niet te realiseren. Er moet hoe dan ook geld bij als de raad wil dat de omroep blijft bestaan. Door het van de agenda te halen werkt de raad mee aan het niet kunnen voldoen door de omroep aan de door de raad zelf gestelde eisen. Een aparte ontwikkeling.

Ondersteuning
Tijdens de raadsvergadering zijn de heer H. den Hollander (SHK), mevrouw M.M.F. Tolhuis (CU), mevrouw F. Croes-Brinkhof (D66), de heer P.A. Couwenhoven (LADA) en de heer J. Wierdsma (GL) tot fractie-ondersteuners benoemd. Zij moesten daarvoor een eed of een belofte afleggen. Een fractie-ondersteuner werkt voor de fractie van een politieke partij. Hij of zij kan ook worden gevraagd lid te worden van een raadscommissie. Als je fractie-ondersteuner wil worden moet je wel op de kieslijst van de politieke partij van de laatste verkiezingen hebben gestaan.

Klankbord
Er waren drie schriftelijke stemrondes voor nodig om leden voor een ‘klankbordcommissie’ te kiezen. De drie uitverkoren raadsleden gaan periodiek in gesprek met de nieuwe burgemeester. Het doel van die gesprekken is zicht te krijgen op elkaars (burgemeester en raad) functioneren en zo in de gelegenheid zijn om vroegtijdig problemen in de samenwerking aan te pakken.

Lidl
In Wieringerwerf gaat de LIdl verhuizen naar een andere plek in het centrum. GroenLinks zou liever zien dat de winkel verplaatst wordt naar de periferie van het dorp. Dat is met de Aldi ook gebeurd. Vrachtwagens en auto’s van winkelend publiek hebben daar alle ruimte. Dat bevordert de verkeersveiligheid. Toch ging de raad akkoord met het voorstel tot verplaatsing van de LIdl in het centrum.

Gedragscode Wet Natuurbescherming
D66 merkte schriftelijk op dat in de door het college ingediende tekst een belangrijk hoofdstuk was ‘verdwenen’. Een hoofdstuk dat wel in de inhoudsopgave staat vermeld. Het gaat om het belangrijke hoofdstuk ‘het Werkproces’. Door een wat slordige manier van tekstverwerken (ik hoorde de term ‘knip- en plakwerk’) was vergeten de inhoudsopgave aan te passen. Wethouder Theo Groot lichtte toe, dat het gewraakte hoofdstuk uit de Holland-Kroonse versie was geschrapt om meer uitvoeringsvrijheid te hebben, waardoor werkzaamheden makkelijker en sneller kunnen verlopen. Groot geeft voorrang aan efficiency. De bescherming van flora en fauna komt voor hem op de tweede plaats. Tijd en geld lijken voor hem belangrijker te zijn dan biodiversiteit. De tekst van het hoofdstuk ‘het Werkproces’ zou een efficiënte uitvoering van werkzaamheden alleen maar in de weg staan. Het voorstel van het college kreeg toch de steun van de gehele raad en wordt nu naar het ministerie gestuurd.

advertentie