Reacties op verslag hoorzitting

advertentie

(ingezonden bericht door Theo Moras)

Hallo beste mensen,

Ik heb waarachtig behoorlijk wat reacties gekregen op het verslag van de hoorzitting.

Sommige afwijzend, maar de meeste met een positieve insteek, mogelijk omdat het verslag nooit is verspreid of nergens op ter inzage heeft gestaan.

De meeste geven te kennen dat er op het punt over een democratisch genomen besluit door mij niet duidelijk is gemaakt waarom dat niet het geval is geweest.

Ik wil dat daarom graag nog even verduidelijken omdat ik daar een andere mening over heb, als de meesten die dat hebben laten weten.

En dat mag natuurlijk want we kunnen en mogen van mening verschillen. Ik wil dus graag mijn opvatting hierover nog even nader-toelichten.

De gemeenteraad van Niedorp is destijds op een democratische manier bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen, al scheelde het tot het laatstemoment bitter weinig of de gevestigde politiek had buiten spel gestaan maar dat is niet gebeurd.

Als je dan als raadslid gekozen ben leg je een eed af en beloof je god-almachtig dat je naar eer en geweten je taak als raadslid zal vervullen, dat heet democratie.

En dat betekend zeker niet dat er met list leugen en bedrog door het College en een meerderheid van de Gemeenteraad beslissingen worden genomen.

De meesten hebben het ook over een meerderheid van de bevolking, uit alles is gebleken dat nagenoeg alle inwoners tegen deze fusie waren en zelfs bij de PvdA fractie waren ze hopeloos verdeeld om over de leden van de andere fracties nog maar niet te spreken want nagenoeg alle kiezer waren hier tegen.

Door dat de gemeente Niedorp de mening van een hele hele grote meerderheid niet heeft gerespecteerd en ook nog eens bewust onjuiste informatie heeft verstrekt aan zowel de Provincie als Tweede en Eerste Kamer zie ik als een politieke doodzonde maar al heb ik stellig de indruk dat normaal wordt gevonden.

Het is voor jullie te hopen dat er geen GOD bestaat anders zou hij dat later zeker met jullie afrekenen maar daar gaan jullie in dit geval maar van uit.

Als Donner dan bij de beslissende vergadering staal hard beweerd dat er in dit proces door de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers van de gemeente Niedorp niet is gezegd dat zij niet meer wilde meedoen omdat de weerstand van de inwoners hier geen aanleiding voor zou geven terwijl de werkelijkheid gebied dat dat een volstrekte leugen is geweest dan had dat hele onnozele voorstel er helemaal niet gelegen.

De smoes dat de gemeente Schagen geen interesse zou hebben heeft Schagen zelf ontkend, en heeft er zelfs in Den Haag en bij de gemeenteraad van Niedorp op aangedrongen nog eens kritisch te luisteren naar de burgers van de gemeente Niedorp omdat er totaal geen draagvlak onder de inwoners aanwezig was.

En iedereen mag een eigen mening hebben maar dan wel een eerlijke mening, en zeker als raadslid of wethouder, en niet alleen ik zelf maar nagenoeg alle inwoners zijn ervan overtuigd dat degene die hier verantwoordelijk voor zijn bij Petrus niet hebben aan te kloppen.

Want mensen die zo politiek bedrijven en zo met hun inwoners om denken te kunnen omgaan is geen gebrek hierboven daarom is het in de hele wereld al zo’n puin hoop.

Maar ik vermoed dat er geen GOD bestaat anders had de wereld er (god-verdomme) wel anders uitgezien.

Ik denk ik dat ik zo de definitie van een democratie goed verduidelijkt heb want zo kijk ik er tegen aan, maar dan wel zonder list leugen en bedrog.

Mocht hierover nog een meningsverschil ontstaan hoor ik dat uiteraard graag van jullie.

Met vriendelijke groet,
Theo Moras.

In de bijlage vindt u het gehele verslag.

Zeer geachte dames en heren,

Na de feestdagen en de jaarwisseling even een korte terugblik.

Het is alweer 4 jaar geleden dat de inwoners van Niedorp deze poets is gebakken door het College en de gemeenteraad van de voormalige Gemeente Niedorp..

Hieronder nog eens het bewijs, “uitgelicht uit het gehele verslag” van het: Plenair TK 32677. Hollands Kroon.

Hoogachtend,

Met vriendelijke groet,
Theo Moras.
(Criticaster H.K.)

Fusie Hollands Kroon is er ”onrechtmatig” doorheen gedrukt!

Hierbij treft u aan het bewijs dat onomstotelijk aangeeft op wat voor smerige ondemocratische manier deze zeer ongewenst fusie tot stand is gekomen.

Door list leugen en bedrog door het College en de meerderheid van de Gemeenteraad in de voormalige gemeente Niedorp.

(hieronder voor de duidlijkheid het betreffende College en gemeenteraad)

Minister Donner:

De heer Brinkman vraagt mij waarom Niedorp niet mag overstappen naar de Westvariant. Ik heb net de heer Van Raak uiteengezet dat het geen kwestie is dat Niedorp dat niet mocht, omdat het hier gaat om een vrijwillige herindeling. Derhalve hadden Provinciale Staten in dezen geen beslissing te nemen. Daarom kan de vooronderstelling van de heer Brinkman dat het samen zou hangen met het buffervermogen niet juist zijn, want Provinciale Staten hebben niet besloten; Niedorp heeft zelf gekozen en heeft als een van de eerste gemeenten gekozen voor deze herindeling en niet voor de andere herindeling van de westelijke gemeenten.

Overigens, in antwoord op de vraag van de heer Heijnen op dit punt kan ik hem zeggen dat de gemeenteraad van Zijpe op 26 april jongstleden positief besloten heeft over de herindeling met Harenkarspel en Schagen.

De heer Brinkman (PVV):

De minister veronderstelt dat op het moment dat Niedorp besloot om wel met de Oostvariant door te gaan, de gemeente op de hoogte zou zijn geweest van de financiële consequenties. Dat hoeft echter niet. Mij verbaast het dat er zo nadrukkelijk wordt vastgehouden aan Niedorp bij de Oostvariant. Ik heb ook van andere kanten gehoord dat dit er feitelijk achter zit. Als dit daadwerkelijk bekokstoofd is en als dit de feiten en de gevolgen zijn voor de burgers van Niedorp, is dat buitengewoon onrechtvaardig. Ik verzoek de minister daarmee rekening te houden in zijn beoordeling.

 

Minister Donner:

Ik heb juist aan de Kamer uitgelegd dat het niet om een herindeling gaat die berust op een provinciaal voorstel, maar dat die berust op een vrijwillig samengaan. De herindeling berust op een keuze van de gemeente Niedorp. Als het bekokstoofd is, zou dat door de gemeente Niedorp gedaan moeten zijn. Ik heb gewezen op het verloop van de geschiedenis. De eerste twee gemeenten in deze regio die voor herindeling kozen, waren de gemeente Niedorp en de gemeente Wieringen. Dat zijn volgens uw criteria de rijkste en vermoedelijk de armste gemeente in dezelfde regio. Die hebben elkaar opgezocht om te komen tot herindeling. Uit de verschillende overwegingen blijkt overigens duidelijk dat Niedorp voor deze herindeling kiest vanwege beleidsmatige overwegingen met betrekking tot aansluiting op het beleid dat deze vier gemeenten voor ogen staat. Daarom meen ik dat de veronderstelling van de heer Brinkman, hoewel het uiteraard mogelijk is dat dit door sommigen wordt verondersteld, niet juist kan zijn.

 

De heer Brinkman (PVV):

Ik hoor de minister twee dingen zeggen. Op het moment waarop Niedorp en Wieringen het initiatief namen, was nog niet daadwerkelijk uitgekristalliseerd dat er een west- en een oostvariant zou komen. Er was de wil om te herindelen. Die wil is er bij Niedorp nog steeds, maar nu richting Schagen. Dat is een essentieel verschil.

 

Minister Donner:

Waaruit leidt u af dat die wil richting Schagen is? Het gemeentebestuur van Niedorp heeft dit voorstel samen met de andere gemeenten ingediend. Waarop berust de veronderstelling dat het gemeentebestuur van Niedorp nu een andere kant kiest? Ik zie dat niet.

 

De heer Brinkman (PVV):

De minister vraagt waaruit ik dat afleid. Ik kijk niet alleen naar het bestuur maar ook naar de burgers van de gemeente Niedorp. Dat is het grote verschil tussen een bestuurderspartij en een volkspartij, waartoe ik behoor. Over de financiële consequenties hoor ik de minister niet zeggen – en dat is heel essentieel – dat mijn feitelijke constatering over de weerstandscapaciteit niet klopt. Die zou heel goed kloppen. Met andere woorden: het zou heel goed kunnen zijn dat deze herindeling zeer grote gevolgen heeft voor de bevolking van Niedorp en Wieringen die goed in hun slappe was zitten, terwijl dat bij de andere twee niet het geval is.

 

Minister Donner:

Dat kan niet uit mijn woorden worden afgeleid. Ik heb alleen aangegeven dat uw vooronderstelling geen plausibele aanname is, gegeven het verloop van het proces. Het proces is op geen enkel moment afhankelijk geweest van organen hoger of meeromvattend dan Niedorp. Het berust op afspraken en inzet van de betrokken gemeenten, waaronder Niedorp. Als op enig moment in dit proces de gemeente Niedorp had gezegd dat zij niet meer wilde meedoen en met een ander proces wilde meedoen, was daarmee het proces gestaakt. Dan was er misschien een provinciaal voorstel gekomen, maar dan had dit voorstel hier niet gelegen. Daarom is die vooronderstelling onjuist.

Als het gaat om de bevolking van Niedorp, moet ik inderdaad constateren dat bij de laatste verkiezingen een partij die duidelijk tegen was, met zes zetels is teruggekomen in de gemeenteraad. Nadien is echter met een meerderheid van negen zetels in de gemeenteraad besloten om deze herindeling door te laten gaan. Als er een meerderheid was, was dat een meerderheid van die negen zetels.

Ook uit de zienswijzen waarnaar de heer Brinkman verwijst, kan het niet worden afgeleid. Het is een gemeente van 12.000 inwoners en er zijn iets meer dan 1600 zienswijzen. Dat is iets meer dan 10%. Daarvan waren er 1078 zonder meer als negatief te kwalificeren. De andere 543 waren niet allemaal als positief te kwalificeren, omdat er ook dubbelen tussen zaten. Er waren negatieve zienswijzen van buiten de gemeente Niedorp, die daarom niet meetelden. En er waren zienswijzen voor de fusie. Tegelijkertijd weten wij allen dat bij dit soort processen degenen die tegen zijn doorgaans van hun zienswijze laten horen en degenen die voor zijn niet, omdat die zich herkennen in de besluitvorming van de vertegenwoordigende organen, anders zouden we ze ook niet hebben.

De voorzitter:

Ik zou toe willen naar een afronding van de termijn van de minister.

 

Minister Donner:

Ik ben klaar

—————————————————————————————-.

 

Het Gemeente bestuur bestond uit:
Burgemeester A. van Dok-van Weele.    Griffier Drs. M. Louwe.

Gemeente Secretaris:
J.F.A.M. Verhoeks-Krikke.

Wethouders:
IJ.J. Bijlstra.  J.S.C. van Dijk.  H.G. Komen.

P.v.d.A .
S.M.E. Buczinsky.  A.M. Verdonk.  Th. van Herwerden.  3 zetels.

V.V.D.
J.H. Swaag.  I.T. van Staveren.  S.J. Schenk.  3 zetels.

C.D.A.
J.P. Glas.  J.M.M. Vriend.  2 zetels.

Algemeen Belang. 1 zetel.
J.c. Geel.

LADA. (oppositie) 6 zetels.
R.M. Ravensteijn.  A. Smit.  A.J. Rodenburg.  G. Pankras.
P.A. Couwenhoven.  C.K. Franzen.

Actievoerder: 1 persoon.
Th.J. Moras uit Zijdewind.
Met trekkertje, zienswijzen en Ansichtkaarten Actie.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht, maar komt geheel voor rekening van de inzender.

advertentie