Reactie Meskers op aftreden

advertentie

Hollands Kroon – Voormalig wethouder Meskers heeft in de social media de toelichting die hij aan de gemeenteraad heeft gegeven op zijn aftreden gedeeld. Hierin geeft Meskers aan dat hij genoot van het wethouderschap in Hollands Kroon maar dat hij zijn functie niet goed kon uitoefenen omdat ook hij niet op de hoogte was van de juiste informatie.

Hier de volledige toelichting van Theo Meskers:

Vanavond heb ik moeten besluiten af te treden als wethouder van Hollands Kroon. Ik bedank de ambtenaren, collega’s en raadsleden voor een geweldige zes jaar. Bijgaand de uitleg die ik aan de gemeenteraad heb gegeven.

Geachte raadsleden,

U bespreekt vandaag de memo van het college van B&W over de kostenoverschrijding bij de aanpassingen in MFA De Ontmoeting en het Kroondomein.

De balans die we vandaag met elkaar opmaken is niet zo fraai.

· Onjuiste informatie aan de raad in november 2015,
· Forse kostenoverschrijding tijdens de bouwperiode van ca. 1,5 jaar
· Een zeer late terugkoppeling aan de raad.

Om te beginnen voorzitter, wil ik benadrukken dat ik als wethouder financien namens het college de situatie enorm betreur. De veroorzaakte onrust, de overschrijdingen en de verstoorde verhouding tussen raad en college is niet waarvoor wij ons hart verpand hebben aan het openbaar bestuur.

Hoe kon het zo ver komen?

De verbouwingen van MFA en KD lagen zeer gevoelig, ook binnen het college. Wij waren en zijn ons er terdege van bewust dat inwoners zo hun eigen gedachten hebben bij de investeringen in met name De Ontmoeting. Maar tegelijkertijd zagen we het enorme exploitatieverlies op het pand, dat voor 2/3 leeg stond. Als we daar verandering in konden aanbrengen, was verbouwing voor het college bespreekbaar. Zeker als de nieuwe huisvestiging van basisschool De Meerpaal, onze wettelijke taak, kon worden meegenomen. In die opzichten deelden we uiteindelijk de organisatie-ambitie, maar wel binnen passende financiele kaders.

Voorzitter; als er mensen zijn in Hollands Kroon die serieus menen dat het college uw raad doelbewust op het verkeerde been heeft gezet, kan ik ze geruststellen. Zo zit het niet. Natuurlijk niet. Het college stelt alles in het werk om de raad op de juiste wijze te informeren. Maar op het moment dat het college zelf op basis van onjuiste informatie een besluit heeft genomen, is het niet meer te vermijden dat de raad hetzelfde lot treft. En dat is precies waar het hier om gaat voorzitter. Het college dacht –achteraf ten onrechte- over de juiste feiten te beschikken.

Het college is zich er van bewust dat dit nogal bizar klinkt voor uw raad, voor de mensen op de publieke tribune en ook voor mensen die op dit moment op internet deze vergadering volgen. Onjuiste informatie bij het nemen van zo’n besluit. Toch kan dat gebeuren als adviseurs van het college zich vastbijten in hun eigen ambitie. Niet kiezen voor loyaliteit aan het bestuur, maar aan de ambtelijke top. Dat gebeurde in 2015, toen het college niet de informatie kreeg die het wel had moeten krijgen. En het college een besluit nam, dat het –misschien- niet had moeten nemen.

Wat ging er daarna mis? Ik had u –als altijd- juist willen informeren, maar ik heb het niet kunnen doen. En wat er tijdens de bouw is gebeurd, heeft de projectwethouder zojuist uitgelegd.

Een college dat als geheel niet in een goede informatiepositie zit, is kansloos. En dat wordt zichtbaar als er spanning komt op de processen, zoals nu al een tijdje gaande is.

De informatiepositie van het college is door mij de afgelopen drie jaar diverse malen aan de orde gesteld. Het heeft ertoe geleid dat het college aan de directie een opdracht heeft gegeven en de bestuurlijke belangen te borgen in Balans 2018. Inzet; doorlopend beschikbare en hoogwaardige informatie, die met een druk op de knop zichtbaar is. De website die nu is gebouwd, voldoet aan de gewenste specificaties en zorgt ervoor dat de raad daadwerkelijk sneller en beter wordt geïnformeerd. Uiteraard is het van belang dat de juiste informatie in het systeem komt. Ook dat is geborgd. Dat wordt een kerntaak van de nieuwe gemeentesecretaris. Het profiel van die functionaris wordt gemaakt met uw inbreng.

Met het verbeteren van ons aller informatiepositie en het voeren van een stabiele financiële huishouding, zullen raad en college beter in staat zijn hun rol te nemen. En zal blijken dat het pijnlijke verloop van het dossier Verbouwing MFA/KD een treurig incident is geweest, waar het openbaar bestuur in onze gemeente wel sterker uit naar voren is gekomen.

Voorzitter, ik ben er trots op dat ik in mijn rol als wethouder van Financiën een bijdrage aan dit verbeterproces heb mogen geven. Maar het laat onverlet dat het openbaar bestuur enkele ongeschreven wetten kent. Eén ervan is dat je als bestuurder politiek verantwoordelijk bent,ook als blijkt dat de omstandigheden en onderleggers buiten de bestuurlijke invloedsfeer liggen. Dat moment dient zich nu aan voor mij.

Ik heb mij de afgelopen zes jaar met hart en ziel ingezet voor de belangen van Hollands Kroon en de Kop van Noord-Holland. Ik vind het een voorrecht om dat te mogen doen. Ik dank uw raad voor de samenwerking en bied mijn verontschuldigingen aan daar waar ik optimisme heb uitgestraald, terwijl sommigen van u vinden dat dit niet op z’n plaats was. Toch is dat hetgeen wat ik ondanks alles wil behouden voorzitter. Optimisme en vertrouwen. Want alleen zo kunnen college, raad en organisatie van Hollands Kroon de gemeente maken die we willen zijn. Met de nu door het college ingezette acties zullen het komende jaar zullen grote stappen voorwaarts worden gemaakt. Ik wens u allen daarbij veel succes en zal het op de voet volgen. Ik dank u wel.

advertentie