Problemen tussen weggebruikers en landbouwverkeer

advertentie

HOLLANDS KROON – Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over de problemen tussen het landbouwverkeer en de medeweggebruikers op de provinciale en gemeentelijke wegen in Noord-Holland Noord met name de gemeente Hollands Kroon

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 17 juli 2017 door het lid van Provinciale Staten, de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

Op verschillende plekken in Noord-Holland Noord rijden grote en zware landbouwvoertuigen over provinciale- en gemeentelijke wegen, meestal zonder fietspaden. Het snelheidsverschil tussen voornamelijk tractoren en andere weggebruikers is zo groot, dat automobilisten regelmatig gevaarlijke capriolen uithalen om te kunnen inhalen en fietsers in de berm belanden met alle gevolgen van dien. Het zal duidelijk dat we hier te maken hebben met een groot verkeersprobleem.

Tot op heden werden de betreffende voertuigen van de provinciale wegen naar parallelwegen verdrongen. Deze wegen zouden veiliger zijn, maar gezien de vele ongelukken op die wegen is het maar de vraag of dit juist is.

Laat duidelijk zijn dat de Ouderenpartij NH wel van mening is, dat het verkeer in dienst van de landbouw in Noord-Holland Noord recht heeft op haar plaats op de wegen van Noord-Holland Noord.

Oplossingen

Een drietal oplossingen liggen voor de hand:

aanleg van tractorpasseerstroken
Het zal duidelijk zijn dat wil deze oplossing toereikend zijn er zeer vele tractorpasseerstroken aangelegd moeten worden.

aanleg van vrijliggende fietspaden op de gemeentelijke wegen die bij dit probleem betrokken zijn.

verbreding van betrokken provinciale en gemeentelijke wegen.

In de praktijk zal de juiste combinatie van deze drie oplossingen het meest effectief zijn voor de oplossing van deze verkeersproblematiek.

Echter als we de drie oplossingen nader bezien, dan zal duidelijk zijn, dat ze alle drie zeer kostbaar zijn. Voor een enkele gemeente zijn deze kosten niet op te brengen.

VRAGEN

Vraag 1:
Bent u met ons eens dat de oplossing of vermindering van dit probleem een gecombineerde aanpak vereist van alle betrokkenen: provincie, gemeenten en landbouworganisaties, zo nee waarom niet?

Vraag 2:
Bent u bereid voor deze gecombineerde aanpak het voortouw te nemen, zo nee waarom niet?

Vraag 3:
Bent u bereid voor de oplossing of vermindering van dit probleem ook financiële middelen beschikbaar te stellen, zo nee waarom niet?

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden.

advertentie