Onrechtmatig handelen

advertentie

(door: Kees Zwaan)

Hollands Kroon – De gemeenteraad keurde op vrijdag 30 juni een voorstel van het College van B&W goed. Het College wil de gemaakte fouten in de uitvoering van de Wmo rechtzetten. Dat werd nu unaniem bekrachtigd door de gemeenteraad. De cliënten waarvan de thuiszorg is afgepakt krijgen deze terug. De door deze mensen gemaakte kosten kunnen met terugwerkende kracht worden gedeclareerd.

Jan Eichhorn had tijdens de vergadering grote kritiek op het beleid van wethouder Mary van Gent. Er is dan ook door het onrechtmatig handelen van de gemeente heel wat materieel en immaterieel leed veroorzaakt. Cliënten, mantelzorgers en thuiszorgers zijn slecht behandeld.

Bij onrechtmatig handelen is er sprake van aansprakelijkheid. Maar trekt de verantwoordelijke wethouder het boetekleed aan? Nee, er is nauwelijks een spoortje van spijt te bekennen. Eichhorn noemt het beleid van Van Gent naïef. Het roept de vraag op: in hoeverre zijn haar ambtenaren, haar adviseurs competent? En in hoeverre is zij dat zelf?

Ook de Wmo-adviesraad heeft grote kritiek op het beleid van de wethouder. De Adviesraad voorziet nieuwe juridische problemen bij de huidige samenwerking met thuiszorgorganisatie Incluzio. De Adviesraad betreurt tevens de ‘dreigende taal’ in de communicatie naar de burgers en vraagt niet tégenover de burger te gaan staan, maar juist náást hem te staan. Hem te ondersteunen. Ondersteuning is in de geest van de Wmo namelijk geen recht van de burger meer, maar een plicht van de gemeente.

Johan Paul de Groot ziet een aantal ‘voetangels’ in het sociale domein. Dat hele domein moet maar eens goed geëvalueerd worden (volgens plan) in september, aldus De Groot.

Kim de Putter (SCP) vraagt zich in zijn rapport ‘rijk geschakeerd’ af ‘hoe voorkomen kan worden dat kwetsbare mensen door decentralisatie en het beroep doen op eigen verantwoordelijkheid in hun leefsituatie erop achteruit gaan’. Het gevaar dat kwetsbare Hollands Kroners er in hun leefsituatie op achteruit gaan, is nog steeds niet geweken, want de verantwoordelijke wethouder heeft van haar onrechtmatig handelen (nog) niets geleerd. Slechts de uitspraak van de rechter wordt gevolgd, niets meer en niets minder…

advertentie