Nog geen besluitvorming over huisvesting arbeidsmigranten en aanpak buitenruimte de Ontmoeting

advertentie

De buitenruimte van MFA de Ontmoeting gaat grondig op de schop.

HOLLANDS KROON – De raadsvergadering van donderdag 20 juni trok veel publiek. De meeste stoelen van de publieke tribune waren bezet. Er stonden dan ook belangrijke onderwerpen op de agenda. Er is bijvoorbeeld het plan om de buitenruimte van MFA de Ontmoeting grondig aan te pakken.

Er bevinden zich veel verzakkingen in het wegdek. Tegelijk met het inrichten van de naaste omgeving zal er een representatieve nieuwe entree worden gerealiseerd. De Ruiter (VVD) merkte op dat het veel geld gaat kosten. Dat is wel erg snel na de grondige verbouwing relatief kortgeleden.

Pruimboom (OHK) was blij dat de verkeersveiligheid wordt aangepakt maar vond dat er te weinig ‘kiss and ride’ plaatsen komen. De Groot (CU) betitelde MFA de Ontmoeting als ‘rampengebouw’. Er moet telkens weer geld in geïnvesteerd worden. Het is maar de vraag of het wel doelmatig gebeurt. Dat er aandacht is voor de ecologie rond het gebouw is volgens hem goed maar het aantal kiss and ride plaatsen moet beperkt blijven.

Van Gameren (Lada) zag het plan als geldverspilling nu de locatie 10 jaar na oplevering weer op de schop gaat. Sijbenga (Anders) vond dat het voorstel vooral over geld gaat. Buczynski (PvdA) was positief over het plan en vroeg zich af of de representatieve entree uiteindelijk wordt wegbezuinigd. Dat zou volgens haar bijzonder jammer zijn. Dijkshoorn (CDA) vond de flinke investering in een verbeterde veiligheid en een groene omgeving de moeite waard. Pankras (SHK) wees op de problemen met de riolering en de verzakkingen. Volgens hem moet het voorbereidende werk structureel worden aangepakt.

Wethouder Groot erkende het probleem van de slappe ondergrond. Verder onderzoek moet uitwijzen of er meer zand moet worden aangebracht of dat de riolering moet worden onderheid. De uiteindelijke kosten zijn onzeker, maar zullen volgens hem 1,5 miljoen bedragen. Er vond enige discussie plaats over het al dan niet realiseren van een representatieve entree in verband met de hoge kosten.

Tiny houses
Alle raadsleden konden zich vinden in de pilot ‘tiny houses’ die gerealiseerd gaat worden aan de rand van Nieuwe Niedorp. Het wordt een experiment waar zich inmiddels 4 gegadigden voor hebben ingeschreven. Bovendien zijn er zo’n 9 belangstellenden. Sommige raadsleden vroegen zich af of de grond moet worden verkocht of in erfpacht moet worden gegeven. Een tiny house mag maximaal 50 m2 aan oppervlakte bedragen. Enkele raadsleden vonden dat aan de ruime kant. Er werd ook gewezen op de hoogte van de huisjes die beperkt moet blijven. Ook zou er aandacht moeten zijn voor nutsvoorzieningen en in het bijzonder voor drinkwater, hoewel sommige bewoners proberen autarkisch te leven en zonder al die voorzieningen ook uit de voeten kunnen.

Huisvestingsbeleid
Een groot deel van het publiek kwam om de beraadslagingen over huisvesting tijdelijke medewerkers (arbeidsmigranten, gastarbeiders) bij te wonen. In Moerbeek is reeds begonnen met het metselen van de muren voor zo’n hotel voor gastarbeiders. Daar zijn de Moerbekers niet blij mee. Zij vrezen verkeersoverlast, watervervuiling en aantasting van hun leefomgeving. Fekkes (GL) wees op de scheefgroei in de verhouding bewoners – arbeidsmigranten. Hij mist draagvlak voor het nieuwe beleid. Hij vroeg zich verder af in hoeverre dat nieuwe beleid duurzaam is te noemen. Buczynski (PvdA) was van mening dat grootschalige opvang van arbeidsmigranten op bedrijfsterreinen zou moeten plaatsvinden. Kleinschalige opvang zou volgens haar kunnen op het terrein van de ondernemer of agrariër zelf. Vriend (CDA) vond het belangrijk dat er in harmonie wordt gezocht naar oplossingen. Want er zijn veel verschillende belangen. Maar vond hij, waar het werk is, moet ook worden gehuisvest. Omdat het voorstel te weinig recht doet aan de bewoners wil hij dat de beleidsregels concreter worden geformuleerd. Grote hotels mogen wat hem betreft een maximale capaciteit hebben van 10% van het inwonertal van een kern. Bovendien moet huisvesting in woningen in de kernen niet meer worden toegestaan. Hiertoe dient voorlopig het ‘kruimelbeleid’ te worden aangepast. Van Gameren (Lada) vond dat de nieuwe beleidsregels slechts voortkomen uit de behoefte van ondernemers en voorbijgaan aan de belangen van bewoners en kwalificeert het als een slecht plan. Annaert (VVD) betoogde dat er altijd arbeidsmigranten nodig zullen zijn en dat zij goed moeten worden gehuisvest. Beleid dat tegemoetkomt aan alle verschillende belangen ziet hij als wenselijk.

Wethouder Meskers had een goed gevoel bij de nieuwe beleidsregels. Er heeft een participatietraject plaatsgevonden met alle belanghebbenden, meende hij. De werkgevers ervaren het als een urgent probleem. Meskers ziet arbeidsmigratie als een blijvend fenomeen. De markt moet volgens hem leidend zijn bij het te voeren beleid. Hij wil dat de scheefgroei regionaal wordt aangepakt, waarbij belangen zorgvuldig worden afgewogen. Het voorstel van B&W zal worden geamendeerd, waarna het gewijzigd tijdens een volgende raadsvergadering weer ter tafel komt. Ook over de pilot tiny houses en de aanpak van de buitenruimte van MFA de Ontmoeting werden nog geen besluiten genomen.

advertentie