Ledenvergadering Wiron

advertentie

Agenda jaarvergadering 2017 d.d. 17 november 2017

Te houden in de kantine van V.V. Wiron, te Den Oever aanvang 20:00 uur.

1  Opening

2 Notulen vorige ledenvergadering

3  Jaarverslag secretaris 2016-2017

4  Financieel verslag penningmeester

5  Verslag kascontrolecommissie

6  Bestuursverkiezing  aftredend en herkiesbaar zijn Johan Boersen en Remona Klein.                                                                                                                                                             Tevens is het bestuur opzoek naar twee nieuwe enthousiaste bestuursleden.  En wil het bestuur voorstellen dat  Stefan Beneker plaats neemt in het hoofdbestuur.                     

7  Vaststelling begroting 2017 – 2018                                                                                                                                                                 

8  Contributies

9  Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

10  Rondvraag

11  Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering staan op de website www.vvwiron.nl

advertentie