Ledenvergadering HSV Wieringen

advertentie

Wanneer : donderdag 22 februari 2018 aanvang 19.30 uur
Waar : de Kasteleen, Nieuwstraat 26 te Hippolytushoef.

AGENDA

1. Opening.
2. Mededelingen / ingekomen stukken.
3. Verslag penningmeester 2017
4. Verslag kascommissie 2017:
G.J. van der Heul, M. Tibbe (reserve B. van Dalen)
5. Benoeming kascommissie 2018:
M. Tibbe en B. van Dalen (reserve nog te benoemen)
6. Pauze.
7. Bespreking wedstrijdrooster 2018.
Zeewedstrijden.
Binnenwaterwedstrijden.
8. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: M. Korf (bestuurslid).
Afredend en herkiesbaar P. den Broeder (penningmeester)
(Tegen kandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering).
9. Rondvraag.
10. Einde vergadering.

advertentie