Jaarvergadering IJsclub Voorwaarts

advertentie

AGENDA JAARVERGADERING 2015/2016 D.D. 18 november 2016 te houden in de Wironkantine, Oosterkruisweg 6 te Den Oever. Aanvang 20.00 uur.

Opening door de  voorzitter.
Notulen vorige ledenvergadering d.d. 13 november 2015.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Jaarverslag van de secretaris
Financieel verslag van de penningmeester
Verslag kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie bestaat uit   Remona Klein en Dunja de Visser.  Met als reserve Cornelis Rotgans

Decharge bestuur.
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
Reglementair aftredend is  Remona Klein .  Dunja de Visser  en Cornelis Rotgans vormen nu de Kascontrolecommissie. Een nieuw reserve lid benoemen!

Pauze met verloting.

Contributie.
Contributie voor het seizoen 2017-2018 vaststellen.
Begroting 2016-2017.
 

Bestuursverkiezing:
Reglementair zijn van het bestuur aftredend en herkiesbaar:
Marianne Post secretaris,
Rob Bregman als bestuurslid

Tegen kandidaten kunnen zich schriftelijk  tot  twee uur  voor aanvang van de vergadering bij  de secretaris  aanmelden.

Rondvraag
Sluiting

advertentie