COLUMN: Is dat nou wel nodig

advertentie

Glasvezel internet in het buitengebied van Hollands Kroon

Via regelmatige campagnes, publicaties in de lokale en regionale media, deur aan deur bezoek, campagnecaravan, billboards en een steunpunt, wordt een poging gedaan de bevolking te laten warmlopen voor de aanleg van glasvezelkabel in het buitengebied van Hollands Kroon.

De noodzaak hiertoe wordt op een, mijns inziens, manipulatieve manier voor het voetlicht gebracht. In de publicaties die zijn bijgevoegd bij de raadsvergadering van 20 juni 2017 is geen enkele kritische noot te vinden.
Mijn startgedachte is dat de markt, juist in deze situatie, bepaald of een investering in glasvezel zinvol is. Als dat niet het geval is, dient de overheid, wederom mijns inziens, zich zeer terughoudend op te stellen. De vraag waarom de markt de handschoen niet opneemt, dient bevredigend te worden beantwoord, voor de overheid met een zak met (ons)geld gaat staan zwaaien.

De belangstelling van de bevolking blijkt, ondanks alle campagnes, achter te blijven bij de verwachting van de initiatiefnemers. Nooit werd een afdoende aantal belangstellenden geregistreerd. Het percentage  deelnemers kwam nooit in de buurt van de vereiste 50%.
Case closed zou je zeggen. De noodzaak van “snel internet” is dus voor meer dan 50% van de mogelijke deelnemers niet bestaand.
De argumenten vóór snel internet in het buitengebied zijn weliswaar overvloedig over ons uitgestort, maar daarmee niet per definitie overtuigend. Het belangrijkste argument dat de coöperatie voor aanleg van glasvezel aanvoert is dan ook een farce. Iedereen zou gebruik moeten kunnen maken van de snelste vorm van de digitale snelweg. Een prachtig, maar helaas onhaalbaar streven. Vergelijk het met het standpunt dat de A7 bij iedereen aan de voortuin zou moeten grenzen.
De voorbeelden die ons, voor de particuliere gebruiker, moeten overtuigen, zijn werkelijk tranen trekkend. Kinderen zouden er tot vijf uur over doen, om een simpel werkstuk te uploaden naar school. Alsof de kinderen deze vijf uur zuchtend naast de telefoon zouden moeten doorbrengen. Geef het commando upload en ga lekker buiten spelen, zou ik zeggen. Misschien nog beter, neem een usb stick mee naar school, en zet het in twee minuten op het gewenste netwerk.

Ook zou er sprake zijn van onverdraaglijke wachttijden, als we een album met 300(?) vakantiefoto’s zouden willen uploaden. Ik vraag me werkelijk af wie er zulke interessante vakanties heeft, dat 300 foto’s te rechtvaardigen zijn. De meeste vakanties die ik meemaak leveren niet meer dan 30 memorabele plaatjes op. En dat is dan nog alleen voor een hardcore volger als mijn moeder. Ze heeft de foto’s dan al wel tot vervelens toe op mijn tablet gezien, en ze zou daarnaast op de digitale snelweg al snel hopeloos verdwalen.
De argumenten om dan voor het bedrijfsleven het snelle internet aan te leggen, zijn zo mogelijk nog minder steekhoudend. Is het niet immers de taak van het bedrijfsleven zelf, om een profijtelijke bedrijfsvoering mogelijk te maken?

Ook inhoudelijk valt er op de argumentatie het nodige aan te merken. We spreken hier over bestaande bedrijven die met de veranderingen mee evolueren. Bedrijven die in principe allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Het gaat voor een belangrijk deel om bedrijven met een agrarische achtergrond, en die liggen per definitie in heel Europa, in minder druk bevolkte gebieden. Het lijkt dus logisch dat de app/software maker, ervoor zorgt dat de data de capaciteit van de bestaande infrastructuur niet overschrijd.

De alternatieven voor dit geldverslindende project worden als “onbetrouwbaar, te langzaam en verouderd” terzijde geschoven, maar is dat nou wel zo? Een 3g abonnement met onbeperkte data, is tegenwoordig al voor 25 euro per maand beschikbaar. Naar eigen ervaring is dit toereikend om op hoge kwaliteit streaming diensten te ontvangen. Voor een groot deel van de gebruikers in het buitengebied zou dit dus ook een afdoende oplossing kunnen betekenen. Mocht de dekking niet overal ideaal zijn, dan lijkt het een beter plan om juist daarover met de telecom providers goede afspraken te maken. Het spreekt voor zich dat het eventueel plaatsen van extra masten kan voor een fractie van de kosten van een te graven kabelnetwerk.

De bereidheid van belanghebbenden om deel te nemen aan een glasvezelproject is zelfs in gebieden waar al glasvezel is aangebracht niet toereikend. Reden voor het CIF (Communications Infrastructure Fund van de Rabobank) om de eigen bijdrage in haar rekenmodel aanzienlijk te verhogen. De tendens in heel Nederland is dat er steeds MINDER glasvezel wordt aangelegd. Waar zou het provinciebestuur haar voornemen een voortrekkende rol te gaan spelen in de digitale ontsluiting van het buitengebied eigenlijk op baseren?

Ook het voornemen (raadsvergadering 20 juni 2017) om een budget van 20.000 euro te reserveren voor juridisch en financieel advies valt bij mij niet in goede aarde. Ten eerste werd dit bedrag afgedaan als een relatief klein bedrag door de voltallige gemeenteraad. Relatief gering is misschien een juiste term, indien afgezet tegen de reusachtige bedragen die dit gemeentebestuur de afgelopen jaren aan mislukte projecten reeds heeft moeten uitgeven (Randmeer, leerlingenvervoer, cowi). Gerelateerd aan mijn inkomen, of de uren zorg die mijn moeder nog ontvangt, is dit een reusachtig bedrag. Ter verduidelijking, iedere inwoner van Hollands Kroon betaald dus bijna twee kwartjes voor dit advies.

Ten tweede zijn ons al 137 coöperaties in de glasvezelprojecten voorgegaan. Ik neem maar even aan dat ook zei zich van juridisch en financieel advies hebben laten voorzien. Zou er na bestudering van hun business cases werkelijk nog ruimte zijn om voor 20.000 euro advies extra te spenderen?

Samenvattend mag je concluderen dat de behoefte aan glasvezelkabel zeer beperkt is, dat de informatievoorziening hapert en dat er geen gezonde financiële basis is voor dit project. Het zou de gemeenteraad en de provincie sieren, als ze op hun schreden zouden terugkeren en erkennen dat dit een niet levensvatbare onderneming is.

Evert Marsmans
Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl

 

Facebook Comment

advertentie