Investeringen en onderhoud aan infrastructuur Kop van Noord-Holland

advertentie

De provincie Noord-Holland investeert in 2017 € 277 miljoen aan wegen en vaarwegen in de provincie. Van dit bedrag wordt de provinciale infrastructuur onderhouden, verbeterd of uitgebreid. Door meerdere projecten in dezelfde regio tegelijk aan te pakken wordt de hinder voor gebruikers en omwonenden beperkt en kan de provincie efficiënter werken. Gedeputeerde Staten leggen het voorstel van de investeringen voor aan Provinciale Staten, die hier in het najaar over beslissen.

De provincie Noord-Holland heeft 613 km wegen, 246 km vaarwegen en 45 km vrij liggende openbaar vervoerbanen in eigendom. Langs een groot deel van de Noord-Hollandse wegen liggen ook fietspaden (387 km) die eigendom zijn van de provincie. Daarnaast beheert de provincie 539 bruggen, sluizen, ecoducten en tunnels. Al deze infrastructuur wordt door de provincie onderhouden en zo nodig verbeterd of uitgebreid.

Verbeteren en uitbreiden infrastructuur

De provincie investeert € 177 miljoen in het verbeteren en uitbreiden van de infrastructuur. Een deel hiervan gaat naar infrastructurele projecten in de Kop van Noord-Holland. Zo wordt er geld gestoken in de aanleg van de parallelweg bij Schagen en is er budget beschikbaar voor de verdere herinrichting van de N241. Ook investeert de provincie in de herinrichting van het kruispunt N501(Keesomlaan/Westerweg) in de gemeente Texel. Tevens vindt er op vele wegen de komende jaren groot onderhoud plaats, zoals op de N502 (Callantsoog), N540 (Wieringerwerf) en N250 (Den Helder).

Onderhoud

Het komende jaar wordt ruim € 100 miljoen geïnvesteerd in het onderhoud aan wegen en vaarwegen. De provincie voert naast dagelijks onderhoud (bijvoorbeeld reparaties, maaien van bermen en snoeien van bomen) ook één keer per twaalf jaar groot onderhoud uit. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het vervangen van totale infrastructurele objecten zoals bruggen en sluizen.

Minimale hinder

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wil de provincie de overlast voor de weggebruiker en de omgeving zoveel mogelijk beperken.

De provincie stemt daarom de werkzaamheden van alle (vaar)wegbeheerders (Rijk, gemeenten, hoogheemraadschappen) in Noord-Holland af. Ook wordt de verbetering en aanleg van nieuwe provinciale infrastructuur zodanig afgestemd op het onderhoud per traject dat geld en werkzaamheden zo efficiënt mogelijk worden gecombineerd.

Planning infrastructuur

De extra investeringen staan in de jaarlijkse actualisatie van de programma’s voor verbetering, uitbreiding en onderhoud aan de provinciale infrastructuur: het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO). Het PMI en PMO bevatten samen alle voorgenomen projecten voor de komende vijf jaar. Het PMI en PMO voor de periode 2017 – 2021 is op 30 augustus 2016 door de Gedeputeerde Staten vastgesteld en wordt in het najaar aan Provinciale Staten voorgelegd.

advertentie