Interviews van Marsmans: Theo Groot CDA

advertentie

Vandaag spreek ik in het kader van de gemeenteraadsverkiezing met de lijsttrekker van het CDA, Dhr. Theo Groot. Ik introduceer een nieuwe gesprekspartner, Peter Mulder. Ik heb hem gevraagd me bij te staan om de antwoorden van mijn gasten kritisch tegen het licht te houden. In modern jargon, een side-kick. Welkom Peter en welkom mijnheer Groot.

Het CDA is dé partij van de samenleving, het is als geen ander in staat de balans te vinden tussen individuele verantwoordelijkheid en solidariteit (pagina 6). Waarom kunt u dat beter dan D66 of de ChristenUnie?
Omdat we kijken naar het belang van de samenleving, in combinatie met de eigen verantwoordelijkheid. Niet de individuele belangen staan voorop, ook niet de collectieve belangen. Wij staan in het midden van die twee.

Openbaar Vervoer (OV) draagt bij aan betere bereikbaarheid. Het stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving. Door te investeren in goede digitale én fysieke bereikbaarheid (wegen, OV) hoeven bedrijven/medewerkers en jongeren niet weg te trekken (citaat). Kunt u in dat licht uitleggen hoe het komt dat het OV nu al grof tekort schiet en ook nog eens voortdurend achteruit gaat?
Ja, dat kan ik. Openbaar vervoer is een taak van de provincie. We betalen het niet. Het is nou eenmaal zo dat wie betaalt, bepaalt. We hebben een zienswijze ingediend en er zijn een aantal zaken hersteld. Ik wil graag het vraag gestuurde vervoer aanstippen. Dit is een aanvulling op het bestaande openbaar vervoer. Tegen tarief van het openbaar vervoer kun je vervoer op maat bestellen. Misschien is dit nog niet bekend genoeg.
Kunt u in zijn algemeenheid uitleggen waarom het openbaar vervoer vroeger (In mijn jeugd) wel functioneerde en betaald kon worden, en nu niet meer?
Ik denk dat je moet kijken naar de vraagkant. Er zijn veel meer auto’s gekomen. Dat zijn allemaal mensen die niet meer met de bus gaan.
Het CDA Hollands Kroon vindt dat fietsen veilig moet kunnen. Op die wegen waar de veiligheid dat vergt, dienen fietsstroken of fietspaden te worden aangelegd. Mensen van alle leeftijden die willen fietsen, moeten dat op een goede en veilige manier kunnen (citaat). Ik woon op de Koningsweg in Westerland. Kunt u begrijpen dat ik deze uitlatingen met een korreltje zout neem?
Nee, de concrete situatie is mij niet bekend. U doelt er misschien op dat deze weg druk is en dat u daar graag iets aan gedaan zou zien. U citeert uit ons verkiezingsprogramma, misschien zijn er zaken nog niet helemaal voor elkaar. Ons programma legt uit waar we ons sterk voor willen maken. Geld en de coalitie die we vormen maken dat niet alles direct realiseerbaar is.

Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk (citaat). Dit staat in ieder verkiezingsprogramma dat ik tot nu toe gelezen heb. Welke middelen gaat u inzetten om dat doel te bereiken?
Goed gereedschap is het bestemmingsplan, daar kunnen we onze visie in uitdrukken. Maar, ook ik zeg: de gemeente bouwt geen woningen. We faciliteren, zoals we gedaan hebben, gisteren, met het bestemmingsplan voor ’t Veld Noord. Daar is een plan door het college vastgesteld voor een 60-tal woningen.  In februari zal dat ook met de raad worden besproken. In die procedure kunnen we aan de markt aangeven, wat voor ons belangrijk is.
(Peter) Bestemmingsplannen richten zich veel op de grote kernen, hoe ziet u dat voor de kleinere dorpen?
We hebben sinds de vorming van Hollands Kroon gezegd dat er vier hoofdkernen zijn. We willen zoveel mogelijk de voorzieningen in die kernen centreren. We willen de kleinere kernen niet vergeten, maar we schetsen wel een realistisch beeld van de mogelijkheden. Dat is ook voor de woningbouw de overweging. De woningbouw in Kolhorn en Middenmeer laat zien dat er ook in de kleinere kernen gebouwd kan worden.

Wij zijn in principe geen voorstander van het omzetten van recreatiewoningen tot permanente woningen. De aard van de woning, de omgeving of het recreatiepark kunnen echter toch aanleiding zijn om de bestemming te heroverwegen. Gaan de woningen die worden “omgezet” af van het quotum te bouwen woningen?
Als er recreatiewoningen worden omgezet tot permanente woningen, dan gaan die van het quotum te bouwen woningen af, ja.
De gemeente stimuleert het behoud van monumenten zowel grote zoals kerken maar ook kleinere, zoals beeld bepalende panden. Hoe dan, zonder monumentenlijst?
Dat is weer zoiets. We hebben een coalitieakkoord gesloten waarin we aangeven niet bovenmatig veel belangstelling hebben voor monumenten. Vanuit de CDA is de wens geformuleerd om daar in de toekomst toch wat meer aandacht voor te ontwikkelen.

Wij willen de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, wijken, kernen en dorpen; aan een samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen. Tijdens uw bewind (deelname aan de coalitie) is de subsidie op dorpsraden gestaakt. Hoe ziet u dat?
Opnieuw vanuit een coalitiegedachten konden wij slecht beoordelen of een dorpsraad representatief was voor de mening van het dorp. Wij denken dat het beter is om naar de inwoners zelf te luisteren. Dat hebben we vormgegeven in bijvoorbeeld Kernbeheer voor het beheer van de openbare ruimte. Dat noemen we burgerparticipatie van onderaf.
(Peter) Weet de burger die route te vinden?
Ja, als je op de website kernbeheer ingeeft, dan kom je vanzelf de benodigde informatie tegen. De gegevens zijn zeker vindbaar.
U geeft dus aan dat een dorpsraad niet het goede middel is om met burgers te communiceren?
Sommige dorpsraden functioneerden prima, met als voorbeeld ’t Veld. Sommige raden functioneerden inderdaad minder.
Van alle partijen is het CDA het slechtst bereikbaar. Is dat een bewuste keuze?
Ik probeer te bedenken wat u kunt bedoelen.
Als ik op de website probeer om uw mail of telefoon te vinden is dat bijna onmogelijk.
Het is voor de eerste keer dat ik die klacht krijg. Dus nee, het is beslist geen bewuste keuze. Dus als u gelijk hebt, dan neem ik dat graag ter harte.
Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels (citaat). U bent van het CDA, dus langdurig in het centrum van de macht. U hebt die regels toch zelf opgesteld?
Onder voortschrijdend inzicht hebben we in dit programma besloten om inderdaad een aantal regels, dat misschien oorspronkelijk nuttig leek of nodig was, nog eens tegen het licht te houden. Dit is mede ingegeven door een veranderende houding van de bewoners.
Toen ik het las heb ik het vergeleken met de 70% reductie van regels in de politieverordening. Hoe is dat uitgepakt?
We zijn door een periode heengegaan, tien twintig jaar geleden, dat we dachten dat we voor elke ontwikkeling, elk incident een regel moesten bedenken. De denkwijze is nu anders.
(Peter) Zijn er al resultaten van die veranderende regelgeving, het schrappen in de politieverordening?
De APV wordt geëvalueerd, en de resultaten komen dit jaar naar buiten. Concreet kan ik daar nu niet veel over zeggen.

Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor ons onaanvaardbaar (citaat). Wachtlijsten bestonden al toen u aantrad in 2014, en ze zijn alleen maar langer geworden. Welke middelen staan u ter beschikking en waarom heeft u ze nog niet gebruikt?
Sprekend over jeugdzorg moet u zich realiseren dat er een enorme transitie heeft plaatsgevonden. De overheid heeft de gemeente verantwoordelijk gemaakt. We hebben uiteindelijk een “prefered partner”, er is op dit vlak nog veel werk te verzetten. Wij gaan alles op alles zetten om deze wachtlijsten te verkorten. In het nieuwe contract met Incluzio staat ook dat als de vraag naar zorg toeneemt, dat de gemeente in de buidel zal moeten tasten.
Uw collega de Groot van de CU stelde met betrekking tot de wijkteams, dat Incluzio zich mag gedragen als de slager die zijn eigen vlees keurt en er ook nog eens de recensie over mag schrijven. Hoe ziet u dat?
Incluzio heeft van ons inderdaad de opdracht gekregen om de zorg te organiseren. Dat is wat anders dan een blanco cheque. Wij houden de vinger aan de pols.
Hoe?
Door de kwartaalverslagen van Incluzio. Onze medewerkers zitten daar bovenop. Er is trouwens een zorgcijfer uitgedeeld. Ze kregen een 7,2. Dat is geen tien, maar wel een cijfer dat aangeeft dat we een mooie voldoende halen.
Het CDA Hollands Kroon vindt dat in de gemeente Hollands Kroon geen plaats is voor coffeeshops.
Ik leg u een stelling voor (van mij). Coffeeshops zijn niet bepalend voor het percentage mensen dat cannabis gebruikt (zie de ons omringende landen en de USA). Gedoogbeleid, bespreekbaarheid en hulp hebben het probleem in Nederland beheersbaar gehouden.
We hebben ervoor gekozen het landelijke standpunt van de CDA te volgen. Dat heeft voornamelijk te maken met de criminaliteit die er rondom coffeeshops plaats heeft. Daar moet je niet aan beginnen.
(Peter) Je zou toch dat beleid moeten afstemmen op je omgeving, de omliggende gemeenten?
Het is inderdaad in Den Helder en Schagen, onder voorwaarden, wel toegestaan. Wij kiezen ervoor om in Hollands Kroon, een plattelandsgemeente, de richtlijn van het CDA te volgen.

Ik leg u een stelling voor van de VVDer Jan Swaag. Hij stelt dat het bestuur toegankelijker en transparanter is dan ooit. De raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn openbaar.
We hebben geen commissievergaderingen.
Hoe noemt u ze dan?
Dat noemen wij beeldvormende vergaderingen.
Goed. De raadsvergadering en de beeldbepalende vergaderingen zijn openbaar. Ik denk niet dat het bestuur transparanter en toegankelijker is geworden. Naar mijn idee is de besluitvorming te complex om door buitenstaanders te worden gevolgd.
Ik voel meer voor het standpunt van Swaag. Eigenlijk alle besluitvormingsprocessen zijn toegankelijk en openbaar, voor zover het niet gaat over personen en soms financiën. Alle stukken zijn in te zien.
Hoe zit dat met de regelingen die we met de regio hebben afgesproken?
U doelt waarschijnlijk op de gemeenschappelijke regelingen die we hebben. Ook deze regelingen worden aan de raad voorgelegd, en zijn dus democratisch getoetst. De raad moet daar ook iets van vinden. Dat is inderdaad een complex geheel. Dat is ook inherent aan de materie. Regels voor complexe problemen, met veel verschillende partners zijn nou eenmaal ingewikkeld.
Refererend aan uw eigen agrarische achtergrond. De landelijke richtlijnen met betrekking tot intensieve veehouderij konden stalbranden en grootschalige ruimingen als gevolg van uitbraak van ziekten niet voorkomen. Volgens SHK zijn bovenwettelijke maatregelen, dus extra wetten, niet haalbaar. Hoe ziet u dat?
De situatie in de Wieringermeer is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld de kipindustrie in Gelderland of de varkenshouderij in Brabant. Uitbraak van enge ziekten is niet echt te voorkomen.
Als we niet van die grote stallen zouden hebben, dan gaan er ook niet zoveel dieren dood.
We hebben in de Wieringermeer al eerder besloten, dat er geen nieuwe inrichtingen zullen komen. Het bestemminsplan laat nieuwe projecten in de intensieve veehouderij niet meer toe.

Ik vraag u niet te oordelen over het functioneren van de huidige burgemeester Jaap Nawijn. U kunt wel invloed uitoefenen op de profielschets. Wat zou u na de periode Nawijn anders formuleren in deze profielschets?
Dat weet ik niet, want dan zou ik kennis moeten hebben van de huidige profielschets.
Die is openbaar toegankelijk.
Dat is zo, ik heb hem simpelweg niet nu in mijn hoofd. Ik heb er als raadslid destijds kennis van genomen. Ik kan dus ook niet echt zeggen of de burgemeester heeft opgetreden conform de profielschets.
Ik vraag het u direct. Na vier jaar burgemeester Nawijn, wat voor aanvullende kwaliteiten zou u graag zien in de nieuwe burgemeester? Of was u zo tevreden over de huidige burgemeester dat u zou tekenen voor een Nawijn 2.0?
Vooropgesteld, die bestaat niet. Ieder mens is uniek. Wel wil ik stellen dat ik hem een prima burgemeester van Hollands Kroon heb gevonden. Daar wil ik het voor nu bij laten.

Wat ging er de afgelopen periode niet goed?
Ik sluit me aan bij een aantal sprekers uit voorgaande interviews. Ik ben niet trots op de gang van zaken rond de verbouw van het gemeentehuis.
Waar bent u trots op?
Ik ben trots op de burgerparticipatie van onderaf. Dit komt tot uitdrukking in verschillende projecten. Ik noem als klein voorbeeld de fruitbomen bij van Ewijksluis, als groter voorbeeld De Koeteltuin in Middenmeer en de hele grote dingen als de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Al deze projecten hebben gemeen dat ze door burgerparticipatie tot stand zijn gekomen.

In het nagesprek vroeg Peter nog of mijnheer Groot opnieuw beschikbaar is als wethouder, mochten de onderhandelingen over een coalitie daarom vragen. Dat is inderdaad het geval.

Noordkop Radio - Uitzending Gemist

advertentie