Interviews van Marsmans: Sylvia Buczynski

advertentie

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezing spreken we vandaag met Sylvia Buczynski, fractieleider van de PvdA. Mevrouw Buczynski, welkom.

Om met de deur in huis te vallen, ik heb uw visiedocument gelezen, en ik mis de klassieke hoekstenen van de PvdA ideologie. Arbeiders, arbeid en vakbond zijn van het toneel verdwenen. Waar zijn ze gebleven en wat is ervoor in de plaats gekomen?
We hebben het anders geformuleerd. We stellen dat mensen, alle mensen, recht hebben op een fatsoenlijk bestaan. Solidariteit en gelijkwaardigheid zijn daarin wel degelijk kernwaarden. We realiseren ons wel, dat werk en inkomen belangrijke voorwaarden zijn om een fatsoenlijk bestaan te kunnen opbouwen.
Was u vroeger solidair met arbeiders, nu bent u solidair met iedereen?
Misschien zijn kunnen we onszelf beter allemaal als arbeiders zien. We dragen allemaal naar vermogen bij. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het grote aantal ZZPers.
Ik had gehoopt dat u misschien meer aandacht zou hebben voor arbeidsmigranten, de werkelijke arbeider van deze tijd.
We onderkennen dat er een ruime toeloop is van arbeidsmigranten, vooral in samenhang met Agriport. Deze ruime toeloop komt voor een deel omdat onze Nederlandse werknemer niet voor dit werk te porren is. Natuurlijk maken we ons ook sterk voor de positie van deze arbeidsmigranten.

We gaan het hebben over de fusie. Onze gemeenten zijn samengevoegd om de bestuurskracht te vergroten. Is dat gelukt?
Voor een deel wel. Ik ben wel blij met de gelijkschakeling tussen de verschillende gemeenten. We hoeven ook minder vaak bijvoorbeeld expertise van buitenaf in te huren. We zijn nu wat groter en hebben deze kennis zelf in huis.
Ik heb dit besproken met VVD voorman Theo Meskers. Hij zegt dat we met minder ambtenaren meer werk verzetten. Ik heb het ook besproken met Jan Eichhorn van GroenLinks. Hij zegt dat goedkoper niets te maken heeft met meer kwaliteit.
Je kunt het andersom stellen. Vier keer kosten maken omdat je een kleine gemeente bent is duurder dan één keer kosten maken voor een wat grotere gemeente. Er zitten wel degelijk voordelen aan een zekere schaalvergroting.
(Peter) Het valt samen met de maatschappelijke ontwikkeling van bijvoorbeeld flexwerkplekken en flexcontracten. Het nieuwe werken, hoe is dat uitgepakt?
Wisselend. Het pakt niet voor iedereen goed uit, maar de tendens is positief. Toegenomen vrijheid, je kunt je kind uit school halen, contra gebrek aan vastigheid, bepaalde mensen hechten aan de wetenschap dat ze van 9 tot 5 werken. We moeten eraan wennen. Het resultaat is niet eenduidig positief of negatief.
(Peter) In het nieuwe werken beoordelen mensen elkaar ook.
Dat is wel een punt waar we aandacht aan moeten schenken. Er blijken meer haken en ogen aan te zitten dan we oorspronkelijk dachten. Het blijkt dat er bij de beoordeling vaak meer factoren een rol spelen dan de gevraagde beoordeling van een bepaalde klus of vaardigheid. Dit is een systeem dat we met voorzichtigheid moeten beoordelen en inpassen.

Ik wil graag met u praten over de burger en de afstand tot het bestuur. Ik leg u de stelling voor van Jan Swaag. Hij stelt dat het bestuur toegankelijker en transparanter is dan ooit. Ik heb deze stelling al te vuur en te zwaard bestreden. Volgens mij is dat niet waar. Hoe ziet u dat?
We hebben er de mond van vol: de betrokken burger. Het is wel degelijk zo dat de burger toegang heeft tot een heel groot deel van de besluitvorming. Het internet heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Een grote groep inwoners blijkt er echter helemaal geen behoefte aan te hebben.
Een hele belangrijke conclusie voor mij is, dat je digitale informatievoorziening, lees de website van de gemeente, zeer goed op orde moet zijn. De digitale duidelijkheid laat nu nog best wat te wensen over.
Hierop inhakend, ik heb een fractievergadering van uw partij bezocht. Er was één (boze) inspreker en ik aanwezig. Ik ben vrij cynisch geworden over de zogenaamde burgerparticipatie. Ligt dat aan de burger, de problematiek of aan u?
Wij zouden natuurlijk ook graag willen dat er veel meer inwoners naar ons toekwamen. We hebben het omgedraaid. Wij gaan naar de burger toe. We doen echt moeite om met de mensen in gesprek te raken. Bijna wekelijks zijn we op pad, bellen gewoon aan en zorgen dat we op de hoogte zijn van wat er speelt.
En vergis je niet, als er iets speelt dat de mensen raakt, ik noem het rumoer rond het AZC, dan komen de mensen massaal naar ons toe.

Ik wil graag de opkomst van de lokale partijen met u bespreken. Het voornaamste argument van “lokalen”, is dat ze lokaal zijn. Daarmee suggereren ze dat u niet lokaal bent, want aangesloten bij een landelijke partij.
Ik sta, naast de lokalen, met mijn poten in diezelfde klei. Het standpunt van de lokalen is een beetje gecultiveerd, want k ben hier net zo geworteld als zij. We hebben de vrijheid om ons eigen programma te schrijven. Er zitten wel degelijk verschillen tussen het PvdA programma in Maastricht en het programma in Hollands Kroon. De basis waarop we beslissen, onze ideologie, is wel steeds hetzelfde. Volgens mij is dat juist een voordeel voor de kiezer.
Een landelijke partij brengt nog andere belangrijke voordelen met zich mee, namelijk scholing en ondersteuning. Wij hebben baat bij de inbreng van de landelijke partij. Naar mijn mening zorgt dit ook voor een stukje stabiliteit.
U hebt niet het idee dat deze versnippering binnen de raad het bestuur bemoeilijkt?
Niet per definitie. Er is de afgelopen periode maar een beperkte oppositie mogelijk geweest. De coalitieafspraken lieten weinig ruimte voor een andere mening. In zekere zin is dat contraproductief. De oppositie vertegenwoordigt ook stemmers, en die zouden ook gehoord moeten worden. Dat is van grotere invloed, naar mijn idee, dan het bestaan van verschillende kleinere fracties.

De toekomst, u hebt die verwerkt in een visie-document. In de eerste paragraaf geeft u aan geld vrij te willen maken voor snel internet en openbaar vervoer. Dat is toch helemaal niet uw taak?
Nou, we praten dan bijvoorbeeld over de belbus en scholierenvervoer. Dit vinden wij zo belangrijk, dat we er, middels slimme constructies, aan willen bijdragen.
(aanvulling Evert: regulier openbaar vervoer, de bus van Connexxion, is een zaak van de provincie).
Net als openbaar vervoer is snel internet eigenlijk ook een levensader. Willen wij ons gebied leefbaar houden, dan is snel internet uitermate belangrijk.
Dat staat los van het feit dat het niet uw taak is.
De aanleg van glasvezel zal moeten worden gerealiseerd door een commerciële partij. Wij kunnen alleen faciliteren. Denk aan de vergunningsprocedure.

Opnieuw uit uw visie document. De levensverwachting in een groene wijk is hoger en omdat mensen met een lagere sociaaleconomische positie vaker in wijken met weinig groen wonen, is hier het meeste te winnen. Kunt u specificeren welke wijken in Hollands Kroon u bedoelt?
Ook in onze mooie groene gemeente Hollands Kroon zijn er wijken waar mensen in veel slechtere omstandigheden wonen. Dat merk je, juist als je bij mensen aanbelt.
Ja, maar welke wijken zijn dat?
We waren bijvoorbeeld afgelopen week in Wieringerwaard. Mooi dorp, maar je ziet wel dat er ook buurten zijn waar mensen zichtbaar minder betrokken zijn bij de samenleving. Ik noem gordijnen die de hele dag gesloten blijven, verwaarloosde voortuinen en stapels post achter de brievenbus.
(Peter) De maatschappij is ingericht op toenemende burgerparticipatie. Veeg je eigen stoepje. In deze wijken zou dat verkeerd uitpakken.
Inderdaad, waar de samenhang in de wijk verloren gaat, waar de burger zich niet mondig opstelt en de handschoen oppakt, dreigt achterstand en isolement. En vergis je niet, in elk dorp ligt dit verschijnsel op de loer.
De PvdA wil dat de gemeente zich actiever opstelt om het dossier Motorcross tot een goed einde te brengen. Kunt u uitleggen wat u concreet voorstaat met betrekking tot dit dossier?
Wij zijn altijd een voorstander van een motorcross terrein geweest. Geluidsoverlast is tot een bepaald niveau aanvaardbaar. Misschien is een elektrische variant van motorcross wel een oplossing. Het is wel veel duurder, maar uit oogpunt van duurzaamheid en geluidsoverlast zou je deze optie kunnen overwegen.
De PvdA maakt zich zorgen over het afnemend aanbod van hulp, met name op het gebied van de jeugdzorg. De tarieven die de gemeente via Incluzio betaalt aan de hulpverleners is soms te laag. Daardoor haken hulpverleners af.(einde citaat) Kunt u aangeven wie er daadwerkelijk zijn afgehaakt om deze reden?
Iedereen weet dat mensen die in de zorg werken slecht worden betaald. Er zijn mensen die om deze reden ervoor kiezen om in een andere sector aan de slag te gaan. Wij hebben erop gewezen, dat niet de laagste prijs voor alles het uitgangspunt mag zijn.
Het taxibedrijf in Den Helder, waar ik voor gewerkt heb, besloot om zich niet in te schrijven voor de volgende aanbesteding van het WMO contract. Ze konden er niets meer aan verdienen. Zijn er zulke concrete voorbeelden in de gemeente Hollands Kroon?
Dat zou ik echt niet weten. Wel weet ik dat Incluzio een commercieel bedrijf is, gericht op winst. Ze zullen dus per definitie op zoek gaan naar de goedkoopste oplossing. Dat heeft voordelen, maar ook zeker nadelen.
Mijnheer de Groot, van de ChristenUnie, gaf aan erg ongelukkig te zijn met de manier waarop de wijkteams worden aangestuurd. Hoe ziet u dat?
Uiteindelijk maakt het de zorgontvanger niet uit wie zorg verleent, als de zorg maar goed is. De controle, en daar zal mijnheer de Groot op duiden, kan inderdaad beter. Het is niet goed dat een commercieel bedrijf zelf de criteria kan vaststellen.
U diende de motie “kinderpardon” kortgeleden in. Om hoeveel kinderen in Hollands Kroon gaat dat?
Nou, waarschijnlijk om heel weinig kinderen. Voor ons staat voorop dat we een signaal wilden afgeven. Kinderen mogen in ieder geval geen slachtoffer worden van beleid. Punt.
(Peter)Dat is een landelijke issue. De PvdA is hard afgerekend op het landelijk beleid, ook lokaal. Hoe gaat u het tij keren?
Wij kunnen, en willen, niet anders dan lokaal ons best doen. We hopen dat de kiezer dat ziet en daarom op ons wil stemmen.
(Peter)Dat is dan misschien een sterk argument voor de lokale partijen. Ze kunnen niet worden afgerekend op de posities die landelijke partijen innemen.
Dat is natuurlijk zo. Wat ook meespeelt is het feit dat mensen misschien minder duidelijk willen laten blijken wat ze stemmen, wat voor kleur ze hebben. Als je op de PvdA stemt, kom je natuurlijk wél uit voor je mening, en dat kan voor sommige mensen best eng zijn.

Ik wil nog even ingaan op de problematiek rond recreatiewoningen. Het blijkt dat als we permanent verblijf in recreatiewoningen toestaan, dat deze woningen van het quotum te bouwen woningen afgaan. Is het dus mogelijk een constructie van de gemeente om dit quotum toch te halen?
Dat geloof ik niet. Woningbouw is een langlopend proces. 900 woningen is veel, dat is waar. Ze staan er dus niet van vandaag op morgen. We denken echter dat er veel meer winst zou kunnen worden behaald door meer flexibiliteit op de woningmarkt toe te staan. We denken daarbij vooral aan het fiscaal splitsen van huizen. Je kunt er dan met meerdere mensen wonen, zonder dat de belasting je als eenheid aanmerkt.
We zijn geen groot voorvechter van het toestaan van permanente bewoning. We zien meer in het “bouwen naar behoefte”. Woningen die aansluiten bij de behoeften die mensen hebben in een bepaalde fase van hun leven. Jongeren die net het huis uitgaan, hebben misschien nog geen behoefte aan drie slaapkamers en een tuin.
We gaan afsluiten. Traditioneel inmiddels vraag ik naar uw bijdrage aan de profielschets voor de nieuwe burgemeester.
Dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Een burgemeester moet vooral boven de partijen staan. In die zin kun je er dus niet veel eisen aan stellen met een profielschets. Ik vind dat de huidige burgemeester vaak uitstekend is opgetreden. Ik doel daarbij met name op het AZC debat bijvoorbeeld.  In zijn algemeenheid hoop ik op een burgemeester met een verbindende persoonlijkheid.
Waar baalt u van en waar was u blij mee, de afgelopen periode?
Nou, aansluitend op een aantal voorgangers zeg ik dan dat ik niet trots ben op de gang van zaken rond het gemeentehuis. Ik wil daar nog wel aan toevoegen, dat het vooral een probleem in communicatie betrof.  Ik sta achter de ambtenaar die een goede werkplek moet hebben.
Ik sta ook achter het idee om door een verbouwing van MFA de Ontmoeting het bestaande exploitatietekort om te buigen. De kostenoverschrijding was onvoorzien, maar met name de terugkoppeling naar de raad schoot tekort.

Het is maar een kleine overwinning, maar ik ben supertrots op de armoedebestrijding onder kinderen. De regering stelde daarvoor geld beschikbaar. Ons college wilde dat geld gebruiken voor armoedebestrijding onder ouderen. Door onze motie, die door de hele raad werd gesteund, is het geld uiteindelijk toch gebruikt waar het voor was bedoeld, armoedebestrijding onder kinderen.

De integrale tekst van het gesprek van bijna een uur is hieronder te beluisteren. Bovenstaande tekst is een weergave én een interpretatie van de interviewer.

Noordkop Radio - Uitzending Gemist

advertentie