Interviews van Marsmans: Johan Paul de Groot

advertentie

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezing spreek ik met de fractieleiders van de verschillende politieke partijen. Doel is het om licht te werpen op kwesties die in het nieuws waren. Daarnaast ga ik in op de toekomstplannen van deze politieke voormannen en vrouwen. Vandaag de beurt aan Johan Paul de Groot , fractieleider van de ChristenUnie in Hollands Kroon.

Mijnheer de Groot, welkom. U houdt zich als eenmansfractie staande tussen veel grotere fracties. Hoe ervaart u dat?
Positief. Ik doe het ook niet alleen, ik krijg veel steun van partijleden die de fractie ondersteunen. Ik ervaar ook ruimte. Als ik met goede ideeën kom, met goed amendementen, dan is daar ook zeker steun voor de vinden.

Het kostte u enige tijd om te reageren op mijn verzoek om een interview. No hard feelings. U staat onder een behoorlijke tijdsdruk en u hebt een uitgebreid takenpakket. Maar is dat niet een structureel probleem binnen de politiek? Schreeuwt dat niet om een oplossing?
Tweeledig. Ja, het is veel werk en dat brengt ook een zekere spanning met zich mee. Maar ik doe het ook uit bevlogenheid. Ik ben een betrokken bestuurder met hart voor onze samenleving. Natuurlijk moet ik soms prioriteiten stellen en zoeken naar tijd. Je pakt natuurlijk ook werk op naar je mogelijkheden.

Ik ga u een stelling van VVD-er Jan Swaag voorleggen. Hij stelt dat het bestuur (de gemeente) toegankelijker en transparanter is dan ooit. Belangstellenden kunnen eenvoudig het politieke spel volgen. Ik ben het niet met hem eens, ik denk dat de besluitvorming te complex is geworden om er een duidelijk beeld van te kunnen krijgen. Hoe ziet u dat?
Transparant zijn scoort misschien wel een voldoende. We hebben een redelijk helder beeld van het bestuur. Dit geldt niet voor alle dossiers. In het bijzonder in het sociale domein worden veel dossiers als vertrouwelijk behandeld. Het argument van privacy weegt uiteraard zwaar, maar wij zijn er niet van overtuigd dat het op gebied van sociaal domein toepasbaar is.
Wat is de motivatie dan, om deze dossiers besloten te houden?
Naast het argument van privacy speelt ook het argument van concurrentie een rol. Voor de ChristenUnie zijn dit geen steekhoudende argumenten. Wij denken dat de inwoners een stem moeten en kunnen hebben in het sociaal domein. Meer nog dan nu het geval is.
Ik wil nog even terug naar de stelling van Jan Swaag. De stem van de burger wordt, naar mijn mening niet, of niet afdoende gehoord.
Ik ben het deels met u eens. Ik denk dat de toegankelijkheid wel in orde is. Raadsleden en college zijn zeer benaderbaar. Het gemeentehuis is daarentegen voor veel inwoners wel heel ver weg. De digitale bereikbaarheid is wel in orde, maar we vergeten wel soms, dat de digitale toegang is voorbehouden aan een select gezelschap. Democratie is per definitie amateur bestuur. De resultaten van dit bestuur zouden dus ook door andere amateurs (lees: de kiezer) begrepen moeten kunnen worden. Daar schort het volgens ons nog wel eens aan.
Op het gebied van regionale samenwerking moeten we inderdaad de democratie bewaken. We hebben interregionale organen in het leven geroepen, waarvan het democratisch gehalte te wensen overlaat. Wij kiezen ervoor om het besluitvormingsproces zo dicht mogelijk bij de gemeente te houden.
In dat licht wil ik graag mijn stokpaardje van stal halen. Het opkomstpercentage van rond de vijftig procent. De kiezer is nog maar voor de helft in u geïnteresseerd. Hoe gaat u daarmee om?
Ik weet niet of je die achtergebleven stemmers weer bij het proces kunt betrekken. Ik weet ook niet of ze niet geïnteresseerd zijn. Het kan ook zijn dat ze best tevreden zijn, en daarom niet komen stemmen. Wet en regelgeving is nou eenmaal voor een deel gecompliceerd. We gaan er niet vanuit dat we de politiek voor iedereen spannend en begrijpelijk kunnen maken. We moeten er natuurlijk wel naar streven om zaken inzichtelijk te houden.
Dat ga ik meteen concreet maken. In uw verkiezingsprogramma stel u dat de zorg in de constructie van Incluzio niet goed georganiseerd is. De slager keurt zijn eigen vlees en schrijft daarna ook nog de recensie, zegt u letterlijk. Wat is er fout, en vooral: hoe kan dat beter volgens u?
De wijkteams zijn onderdeel geworden van Incluzio. Dat zou moeten worden teruggedraaid, zodat ze weer onder de gemeente vallen. Incluzio is een commercieel bedrijf. Commercieel belang zou geen rol mogen spelen in de toewijzing van zorg.
Duidelijk verhaal, maar hoe zijn we in die situatie terecht gekomen?
Het is vooral makkelijk voor de gemeente. In de organisatie is dit wel een heel simpele oplossing. Maar wat goed is voor de gemeente is niet bij voorbaat goed voor de inwoners.
De ChristenUnie wil minder bestuurlijke drukte. Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen (WGR) vragen een kritische houding. De ChristenUnie is niet per definitie tegen gemeenschappelijke regelingen, maar die dienen op z’n minst de mogelijkheid in zich te hebben dat de individuele gemeente eigen beleid kan blijven formuleren. (einde citaat)
Maar dan is het toch geen gemeenschappelijke regeling meer?
Dat is niet helemaal waar. Ik geef een voorbeeld. Op gebied van bijstand kon de toenmalige gemeente Harenkarspel besluiten de aanvrager vanaf dag één daadwerkelijk te ondersteunen, terwijl de gemeente Wieringermeer er, onder dezelfde regelgeving, voor koos om de aanvrager eerst zijn goede wil te laten tonen. In geval van de Wieringermeer kreeg de aanvrager dus pas na zes weken een uitkering. Regionaal beleid met een individuele invulling dus. De gemeente moet de mogelijkheid van regie behouden. Het moet niet zo zijn dat we gedwongen worden met de handen op de rug beleid te maken.

U stelt dat u belang hecht aan betrokken bewoners. Voor mij begint die betrokkenheid met goede journalistiek. Na de verkiezingen beslist u over de zendmachtiging van uw lokale omroep. Dit gaat dus over ons. Op welke gronden wordt die zendmachtiging toegewezen?
Wij vinden de inspraak van bewoners zeer belangrijk. We leunen daarbij niet alleen op de lokale omroep, maar we spreken ook zelf de inwoners aan. Het belang van onafhankelijke journalistiek is voor ons boven elke twijfel verheven. Het is namelijk ook in ons belang dat er kritische vragen gesteld worden.
(Inderdaad, ik kreeg hier geen antwoord op mijn vraag. Volgende keer zal ik nog kritischer de bewoording van mijn gesprekspartner volgen).

Ik blijf nog even bij de betrokken burger. Op pagina 6 van uw verkiezingsprogramma spreekt u zich uit tegen ongecontroleerde burgerparticipatie. Begrijpt u dat deze formulering mij tegen de borst stuit?
Nee, eigenlijk niet.
Ongecontroleerde burgerparticipatie suggereert dat er ook gecontroleerde burgerparticipatie bestaat.
We begrijpen elkaar hier verkeerd. De ongecontroleerde burgerparticipatie heeft voor ons betrekking op de verwachtingen, de mogelijkheden. Het gaat er ons om dat er geen initiatieven worden ontplooid op basis van verwachtingen die niet kunnen worden waargemaakt.

Een citaat uit uw eigen programma. De lokale lastendruk mag met niet meer stijgen dan de inflatiecorrectie, behalve als we daarmee specifieke voorzieningen voor onze inwoners, zoals zwembaden of sportaccommodaties in stand kunnen houden. Voorwaarde hierbij is dat de meeropbrengst rechtstreeks ten goede komt van dit soort voorzieningen. Dit kan niet kloppen, zwembaden en sportaccommodaties hadden we al. Ze zijn niet extra. Dit is gewoon willekeurige lastenverzwaring. Hoe is uw interpretatie van deze tekst?
De tekst is voortgekomen uit ons overleg met de inwoners. Op dat moment stonden er drie zwembaden op de nominatie om gesloten te worden. Op onze vraag of we hiervoor bijvoorbeeld de OZB mochten verhogen hebben de meeste inwoners positief geantwoord. Misschien is het duidelijker als je ook de omgekeerde situatie meeweegt. Als bijvoorbeeld HVC besluit om geen grofvuil meer op te halen, zou dat volgens ons een verlaging van de heffing op afvalstoffen met zich mee moeten brengen. Je betaald voor wat je krijgt. Wordt een product beter, dan betaal je meer. Wordt het minder, dan gaat ook de prijs omlaag.
Toen ik veertien jaar geleden in Westerland kwam wonen, was er op loopafstand een winkel, een school, een bus en een brievenbus. Nu is alleen de brievenbus nog over. De voorzieningen zijn wat mij betreft achteruit gehold. Toch zijn de belastingen niet omlaag gegaan.
Als gemeente beginnen wij geen supermarkt of school. Onze mogelijkheden zijn dus beperkt. We kunnen dus hoogstens de randvoorwaarden zo gunstig mogelijk maken. We zijn voor een deel verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. De grootste verantwoordelijkheid ligt bij de provincie. Wij steunen alle initiatieven om openbaar vervoer te verbeteren en te individualiseren.
Mijn punt is dat mijn leefomgeving achteruit gaat, en dat de overheid weinig tot niets doet, of kan doen, om dat te stoppen. Erger nog, in tegenspraak met wat u net zei, het wordt ook nog eens niet goedkoper.
We moeten natuurlijk wel een duidelijk beeld hebben van de mogelijkheden van de overheid. Nogmaals, een overheid begint geen school en opent geen supermarkt. De gemeentelijke belasting, waar we wel invloed op hebben, betaalt u voor gemeentelijke diensten. We zouden wel, als bevolking, wat bewuster met onze middenstand kunnen omgaan. Denk zelf eens aan ons bedrijfsleven als je iets op internet wilt bestellen bijvoorbeeld. De middenstand is hartstikke belangrijk, maar wij kunnen ze niet dwingen om te blijven.
In november vorig jaar hebt u voorgesteld om vergunningen voor seksinrichtingen kostendekkend te maken. Het gaat om zogenaamde prostitutievergunningen. Om hoeveel vergunningen gaat dat per jaar in Hollands Kroon?
Voor zover ik weet één.
Maakt u zich dus niet schuldig aan symboolpolitiek of, erger nog, profilering van uzelf?
Profilering zeker niet. Voor symboolpolitiek valt wat te zeggen. Je kunt het ook anders interpreteren. Wij denken dat prostitutie niet wenselijk is, iets dat je niet moet stimuleren. Alle andere ondernemers moeten de werkelijk gemaakte kosten voor een vergunning wel betalen. Wij vinden het dan ook eerlijk als ook de exploitant van een seksinrichting de werkelijke kosten ook betaald. Ik wil als gemeente niet dat wij meebetalen aan deze vorm van ondernemen.
Persoonlijk ben ik er groot voorstander van, de brede school. Hoe staat u daar tegenover? Ik kan mij namelijk voorstellen dat de brede school uiteindelijk een aanval is op het bijzonder onderwijs.
De brede school is geen doel op zichzelf. Goed onderwijs is het doel. Als de brede school daarvoor de oplossing is, dan kan ik me daarin vinden. Het bijzonder onderwijs, het op religie gebaseerde onderwijs, hoeft niet minder te worden door de brede school.
Er zijn wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot(citaat). Dat is al minimaal twintig jaar zo. Vervolgens zegt u: Het woonbeleid van de gemeente Hollands Kroon moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen. Is het niet gewoon tijd dat de overheid de handdoek werpt, en zegt: dit ligt buiten onze mogelijkheden, dit kunnen wij kennelijk niet oplossen?
Dit ben ik deels met u eens. Overigens is in deze gemeente per direct sociale woningbouw beschikbaar. Misschien niet in de vorm of de plaats waar u graag wilt, maar het is beschikbaar. Het ontslaat ons niet van de verplichting om ons uiterste best te doen voor woningzoekenden. We hebben onze handen vol aan de veranderende markt en aan de veranderende woonbehoeften. Er worden zeker zinvolle alternatieven onderzocht, en waar mogelijk willen we die initiatieven zeker ondersteunen.

Ik wil graag met u spreken over het functioneren van een burgemeester. U hoeft geen oordeel uit te spreken over mijnheer Nawijn, maar wat veranderd er wat u betreft in de profielschets. Wat gaat u anders verwoorden dan de vorige keer?
De eisen die we aan een burgemeester moeten stellen zijn veranderd. De gemeente is inmiddels vormgegeven. De fusie is volbracht. Misschien dat we dus aan een toekomstige burgemeester andere eisen moeten stellen.

Wat kan er beter?
Waar ik echt van baal is de hele discussie rond de huishoudelijke hulp. Het is mooi dat we alles hebben ondergebracht bij één partner, maar de continuïteit is daarmee wel in het geding. Wat als die instantie omvalt. Wij hebben onze zorg uitgesproken in een interpellatiedebat. Daar is niet uitgekomen wat we ervan gehoopt hadden. Onze zorg werd teveel als een aanval op personen gezien.
De organisatie van de gemeentelijke sociale dienst is een tweede punt waar ik moeite mee heb. We hebben in krap tien jaar tijd vier organisaties opgetuigd, die de klus zouden moeten gaan klaren, Drie van die instanties hebben we eigenlijk meteen weer ontmanteld. Daar is geld, energie en goodwill verspeeld. Dat was zonde en dat had beter gemoeten.

Waar bent u trots op?
Ik ben eigenlijk trots op de raad, mijn collega’s. We hebben een hele constructieve raad. Redelijke wensen en goede argumenten vinden een luisterend oor. Voorbeelden voor ons zijn buurtpreventie, dat hebben we handen en voeten kunnen geven. Ook hebben we kunnen voorkomen dat Hollands Kroon aandeelhouder is geworden in Port of Den Helder. We streven er naar om winst en winstmogelijkheden gelijke tred te laten houden met maatschappelijk nut. Winst is niet allesbepalend.

De geschreven versie van dit interview is een samenvatting van een gesprek van meer dan een uur. De integrale tekst is via de link hieronder te beluisteren.

Noordkop Radio - Uitzending Gemist

advertentie