Interviews van Marsmans: Jan Eichhorn en Lilian Peters

advertentie

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezing spreek ik met de fractieleiders van de verschillende politieke partijen. Doel is het om licht te werpen op kwesties die in het nieuws waren. Daarnaast ga ik in op de toekomstplannen van deze politieke voormannen en vrouwen. Vandaag zelfs een dubbelinterview met Jan Eichhorn (oud lijsttrekker) en Lilian Peters (nieuw lijsttrekker) van GroenLinks.

Ik begin met felicitaties. In de peiling bent u in Utrecht qua ledental de grootste partij geworden. Wat verwacht u in dat licht van de verkiezing in Hollands Kroon?
(Lilian) In de grote steden, studentensteden is GroenLinks natuurlijk traditioneel goed vertegenwoordigd. We zijn wel blij met de stijging van het aantal leden. We zijn zelfs de VVD voorbij gestreefd. Voor de verkiezingen van Hollands Kroon verwacht ik deze keer dat we uitkomen op drie of vier zetels.
Ambitieus.
(Jan) De kiezer is weerbarstig. De vorige verkiezing leverde 2000 stemmen op. Dat zou je kunnen vertalen naar drie raadszetels. We hebben natuurlijk een voordeel op de linkerflank omdat hier de SP en de Partij van de Dieren niet meedoet. Deze kiezers kunnen kiezen voor een goed alternatief, dat zijn wij. We hebben er in ieder geval een goed gevoel over.
Uw collega, JP de Groot gaat ervan uit, dat hij als eenmansfractie zijn ideeën voldoende voor het voetlicht kan brengen. Hij voelt steun voor goede ideeën, welke oorsprong ze ook hebben. Als het een goed idee is, valt het in vruchtbare aarde. Hoe ervaart u dat?
(Jan)Johan Paul kan zijn ideeën inderdaad prima verwoorden. Compliment. We werken dan ook vaak en graag met hem samen. Toch wil ik er nog wel wat aan toevoegen. Het ligt ook echt aan de onderwerpen die je ter sprake wilt brengen. Als het over cultuur gaat of over monumenten, dan is er door de coalitie, de grote partijen, vaak ongeïnteresseerd gereageerd.
Mijnheer Eichhorn, voor u: hoe is de fusie van Hollands Kroon bestuurstechnisch uitgepakt? Zijn we er inderdaad op gebied van bestuurskracht op vooruit gegaan?
Ik woon al meer dan veertig jaar in deze omgeving, en heb al vele fusies meegemaakt. Van Barsingerhorn tot Nieuwe Niedorp en vervolgens verder. Altijd is het argument hetzelfde: toenemende bestuurskracht. De gemeente gaat misschien efficiënter met haar middelen om. We hebben inderdaad minder ambtenaren dan met vier afzonderlijke gemeenten. Dat staat niet gelijk aan meer bestuurskracht, dat staat gelijk aan goedkoper.
Mevrouw Peters, hoe gaat u dit in de (uw) toekomst beter doen?
Als we in de raad zitten, is onze invloed beperkt. We kunnen dan alleen gebruik maken van de middelen die ons ter beschikking staan. Komen we in het college, of is zelfs de nieuwe burgemeester afkomstig uit onze partij, dan is de situatie weer anders. In die positie kunnen we veel meer invloed uitoefenen op de kracht van het bestuur.
Naar mijn mening is er lang niet altijd sprake van een hecht blok op links. Hoe ziet u de samenwerking tussen linkse partijen in de raad?
(Lilian) In mijn beleving verloopt de samenwerking goed. We werken in veel gevallen samen, en kunnen meestal op elkaars steun rekenen.
(Jan) Er is meer aan te merken op de samenwerking met de grote partijen uit het college. Ik voel me soms zelfs genegeerd. Specifiek over zaken als kunst en cultuur en bijvoorbeeld zorg.
Ik ga de vraag anders formuleren. Waarom moet ik op u stemmen en niet op de PvdA.
(Lilian) Moeilijke vraag, want ik wil absoluut niet vervallen in PvdA bashen. Als ik dan een onderscheid moet uitspreken zou ik zeggen dat GroenLinks meer inzet op duurzaamheid. Wij spreken ons nog nadrukkelijker uit voor duurzaam, groen ondernemen.
Ik wil graag met u de staat van de journalistiek bespreken. In mijn beleving schort daar nogal wat aan. De berichtgeving is vaak op sensatie gericht. Achtergrond ontbreekt vaak. Hoe ziet u dat?
(Lilian) Eigenlijk zie ik dat niet zo. Ik kan via de media de politiek redelijk volgen. Ik vind het ook wel bijzonder dat er bijvoorbeeld altijd pers aanwezig is tijdens de raadsvergadering.
(Jan) Ik kan mij wel vinden in uw bezorgdheid. Er is veel wat onduidelijk blijft. Neem als voorbeeld het aftreden van wethouder Meskers. Niets ten nadele van de wethouder, maar er zou veel meer duidelijkheid moeten komen over het ontstaan van de situatie. Nu kan de situatie ontstaan dat mijnheer Meskers terugkomt, en hij samen moet werken met ambtenaren die eerder niet loyaal aan hem waren. Dat is raar. Veel aspecten van die geschiedenis blijven onbelicht. De burger, maar ook de politici uit de oppositie blijven met vragen zitten. Dat schaadt de politiek.
(Lilian) Maar is het dan niet de taak van de journalistiek? Ik denk dat je met een beroep op de wet openbaarheid bestuur wel degelijk een krachtig gereedschap hebt.
(Evert) Maar dat is wel een paardenmiddel, dat ik veel liever niet zou gebruiken. Ik zie liever dat je met een politicus aan tafel zit en hem zijn kant van het verhaal laat vertellen.
Ik wil ingaan op uw verkiezingsprogramma. U schrijft dat u zich wilt inzetten voor betaalbaar, duurzaam en flexibel wonen. Kunt u dat toelichten?
(Lilian) Wij zouden graag zien dat het percentage sociale huurwoningen toeneemt. De gemeente bouwt geen woningen. De gemeente kan haar invloed aanwenden in de vergunningsprocedure. Dus: je krijgt een vergunning, maar we eisen dan wel dat er een bepaald percentage sociale huurwoningen gebouwd moet worden. Voor veel projectontwikkelaars is het gunstiger om duurdere woningen te bouwen. Dat zijn dus per definitie stevige onderhandelingen. Het is dan ook goed als een gemeente een bepaald percentage vaststelt.
Dit gereedschap staat ons al dertig jaar ter beschikking, maar de wachtlijsten nemen niet af. Daarnaast hebben alle partijen hetzelfde verhaal in hun programma staan. Wat is dan nog de waarde van een dergelijk beleid?
(Jan) Laten we voorop stellen dat er in Hollands Kroon niemand onder een brug hoeft te slapen. Er is best wat aan te merken op het huisvestingsbeleid, maar de problemen zijn minder groot dan u ze schetst. Ik zie wel dat er problemen bestaan als je bijvoorbeeld binnen Wieringerwerf wilt verhuizen.
Laat ik het anders stellen. We mogen van de provincie tot 2020 ongeveer 900 woningen bouwen. Is dat afdoende en gaan we het halen?
(Jan) Dat hangt af van verschillende factoren. Woningbouw hangt ook samen met werkgelegenheid en openbaar vervoer bijvoorbeeld. Hoe krijg je mensen hier naar toe. Welke kansen kun je ze bieden?  Welke omgeving creëer je voor ze? Hoe stelt de provincie zich op? Je kunt dus niet één op één zeggen dat een bepaald quotum woningen voldoende is. Het moet passen binnen een bepaalde visie, een bepaalde ontwikkeling.
Een andere onzekerheid vormt de discussie over het permanent bewonen van recreatiewoningen. Staan we dat toe, dan gaat dat van het contingent te bouwen woningen af. Omdat toerisme belangrijk is, moeten er dan weliswaar weer nieuwe recreatiewoningen worden gebouwd. De leefbaarheid van de gemeente moet bepalend zijn.
Hoe gaat u om met de opvatting van de provincie dat dit een krimpregio is?
(Lilian) Die opvatting bestaat, maar dat houdt niet in dat er geen woningen hoeven te worden gebouwd. Wij pleiten er wel voor dat de gemeente erop toeziet dat een substantieel deel van dat aantal zal worden gebouwd in het segment van sociale woningbouw. Er is in deze regio duidelijk behoefte aan kleine, flexibel inzetbare woningen. Daarnaast ondersteunen we initiatieven als de tiny house movement en het herbestemmen van bepaalde grote gebouwen.
Ik ga ervan uit dat huisvesting bij u in goede handen is. In uw programma staat over scholen, dat u graag ziet dat ouders kunnen kiezen uit twee goede scholen op fietsafstand. Hoe ziet u dat precies? Ik refereer daarbij aan het bijzonder onderwijs. Ik vraag me met name af hoe u dat wilt invullen bij een behoefte aan bijvoorbeeld islamitisch onderwijs.
(Jan en Lilian) Kunt u die vraag toelichten?
De tendens is dat scholen groter worden. De kleintjes verdwijnen. Hoe realistisch is het dat we kunnen kiezen uit twee scholen. We mogen blij zijn als er in de toekomst één brede school binnen fietsafstand blijft bestaan. Van een keuze tussen scholen, zeker in het bijzonder onderwijs, is dan helemaal geen sprake meer.
(Lilian) Duidelijk. De schaalvergroting eist haar tol. Het is natuurlijk vreselijk jammer dat kleine scholen moeten sluiten. Het is wel een gegeven waar we nou eenmaal mee te maken hebben.
(Jan) Ik wil wel benadrukken dat die sluiting niet alleen het gevolg is van schaalvergroting. Ook de krimp van de bevolking speelt een rol. De kwaliteit van onderwijs kan niet gegarandeerd worden als er nog maar een handjevol leerlingen gebruik van maakt. Ik denk dat een brede school nog weleens de oplossing kan zijn om in ieder geval de diversiteit in het onderwijs te behouden.
Ik vertelde uw collega, JP de Groot van de ChristenUnie, dat sinds ik er ben komen wonen, in Westerland achtereenvolgens de school, de winkel en de bus zijn verdwenen. Hij stelde dat de gemeente daar niet bar veel aan kon doen. Kunt u er wél iets aan doen?
(Jan) Middelen zijn inderdaad beperkt. Over de buslijnen kunnen we wel nog iets zeggen. Wij vinden het openbaar vervoer belangrijk. Het mag best worden onderverdeeld in verschillende vormen van vervoer. Ik noem de belbus, de buurtbus en de OV taxi. We moeten er wel voor zorgen dat, opnieuw, de leefbaarheid behouden blijft. Het “rendabel zijn” van openbaar vervoer is niet de enige factor die we in overweging moeten nemen. Het nut, het belang van de bewoner, moet ook worden meegewogen. In die zin mag het dus ook wat kosten.
(Lilian) We maken ons daar dan ook sterk voor. In de provincie, het orgaan waar over ons openbaar vervoer beslist word, dringen wij aan op een ruimer budget.
Als het aan GroenLinks ligt wordt de Noordkop een centrum van groene groei waar innovatief ondernemerschap hand in hand gaat met de ontwikkeling van een regio waarin mensen willen wonen en werken (einde citaat). Mooi streven. Kunt u dat wat concreter maken en welke gereedschappen daartoe staan u ter beschikking?
(Jan) Groene groei. We hebben oog voor de schaal van de landbouw. Schaalvergroting is geen doel in zichzelf. Het is niet automatisch beter als het groter is. We moeten daar nauwlettend op toezien. Schaalvergroting heeft ook nadelen. Een goed voorbeeld is de natuur. Door schaalvergroting dreigt de natuur het onderspit te delven. Wij willen een stevige vinger aan de pols.
Maar welke gereedschappen staan u ter beschikking?
(Jan) Vergunningen. Wij willen sturen door voorwaarden aan de vergunning te stellen.
(Lilian) Je kunt ook denken aan het stimuleren van groene start-ups. We willen graag innovatieve processen in gang zetten binnen onze gemeente, Ook in een sector waar winstmaximalisatie vaak voor groene motieven gesteld is. We zijn bijvoorbeeld voorstander van circulair ondernemen. De bedrijfsprocessen worden hier ondergebracht binnen het bedrijf. Concreet: een boerenbedrijf teelt zelf de voeding voor haar dieren, maar regelt ook de verwerking van de mest. Het complete plaatje, zeg maar.
Dit is een mooi moment om de ontwikkelingen binnen Agriport ter tafel te brengen. Hoe staat u daar tegenover?
(Jan) Ik denk dat Agriport, binnen haar mogelijkheden, best groen bezig is.  Beperkt gebruik van bestrijdingsmiddelen en toepassing van aardwarmte bijvoorbeeld. Ik wil wel stellen dat onze landbouw in zichzelf een probleem met zich meebrengt. Twee derde van onze productie is voor de export. Dat is prachtig voor de economie. We moeten ons wel realiseren dat wij met de rotzooi blijven zitten. De maatschappelijke gevolgen van deze grootschalige productie zitten niet altijd in de kostprijs van de producten verdisconteerd.
(Lilian) Ik zie de lichtvervuiling van Agriport als een ontwikkeling waar we aandacht aan moeten schenken.
De landelijke richtlijnen met betrekking tot intensieve veehouderij konden stalbranden en grootschalige ruimingen als gevolg van uitbraak van ziekten niet voorkomen. Volgens SHK zijn bovenwettelijke maatregelen, dus extra wetten, niet haalbaar. Hoe ziet u dat?

(Jan) Bovenwettelijk maatregelen zijn inderdaad moeilijk toe te passen. We kunnen wel door bijvoorbeeld onze omgevingsvisie  sturen. In de praktijk werkt die nu schaalvergroting in de hand. De natuur is vaak een ondergeschoven kindje. Groenlinks is een tegenstander van de omgevingsvisie die door dit college geformuleerd is. Wat ons betreft moet die van tafel.
(Lilian) We zouden wel in moeten zetten op naleving van de regels, Voor zover ik begrijp is dat nu lang niet altijd het geval. Ik hoor bijvoorbeeld over luchtwasinstallaties, in verband met fijnstof, die wel aanwezig zijn, maar lang niet altijd gebruikt worden.
Ik vraag u niet te oordelen over het functioneren van de huidige burgemeester Jaap Nawijn. U kunt wel invloed uitoefenen op de profielschets. Wat zou u na vier jaar anders formuleren in deze profielschets?
(Jan) Met de profielschets is niet veel aan de hand. De invulling, daar gaat het om. De persoon die uiteindelijk uit de hoge hoed komt moet zelf invulling geven aan de gestelde eisen. Zonder over de burgemeester te oordelen, zou ik graag zien dat de volgende burgemeester iets makkelijker toegankelijk zou zijn. Hij zou zich wat duidelijker moeten bemoeien met de inwoners van onze gemeente.
(Lilian) Graag zou ik de mogelijkheid naar voren willen brengen dat het ook een vrouw zou kunnen zijn. Bij gelijke geschiktheid zou dat mijn voorkeur toch wel hebben. Ik pleit er wel voor om de signalen uit de samenleving wat serieuzer te nemen.
Wat ging er de afgelopen periode nou niet goed, waar baalt u van?
(Jan) Dat is een vraag voor mij. Ik was erbij de afgelopen vier jaar. Ik denk dat ik in het debat nog weleens iets heb laten liggen. Je kunt het nooit met zekerheid zeggen, maar door mijn manier van debatteren, die soms best fel is, heb ik toch het gevoel dat ik niet altijd het onderste uit de kan heb kunnen halen.
Waar bent u blij mee?
(jan)Ik ben blij met wat ik tussen de regels door, vaak buiten de raad, heb kunnen realiseren. In het contact met mensen, bewoners, heb ik toch best vaak het verschil kunnen maken.
(Lilian) Ik ben blij met wat Jan gepresteerd heeft. Zijn energie en betrokkenheid zijn een inspiratie voor me. De lat ligt hoog, maar ik ervaar het wel als een uitdaging om hem op te volgen. Ik verheug me daar bijzonder op.

Noordkop Radio - Uitzending Gemist

advertentie