Interviews van Marsmans: Henk van Gameren LADA

advertentie

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezing spreken we vandaag met Henk van Gameren, fractievoorzitter van LADA. Mijnheer van Gameren welkom.

Ik vlieg er meteen stevig in. De ChristenUnie presenteert een verkiezingsprogramma van 51 pagina’s, de PvdA schrijft het uit op 14 kantjes en u hebt aan één webpagina ruim voldoende. Is dat een bewuste keuze?
Dat is inderdaad een bewuste keuze. Eigenlijk is dat al onze insteek van de afgelopen vier jaar. We zetten niet in op monologen van onze kant, maar we luisteren naar wat de kiezer wil.
U verwijst in het programma van 2018 naar de bezuinigingen in 2014. Daarom had ik het idee dat u niet zoveel aandacht had geschonken aan uw programma.
We hebben ook wel een reden om naar die bezuiniging te verwijzen. Dat heeft een belangrijk stempel gedrukt op de afgelopen bestuursperiode. Het was niet eenvoudig om zinvol beleid te voeren en de taakstelling van bezuinigingen waar te maken.
(Peter) Zitten er grote verschillen tussen uw huidige programma en dat van vier jaar geleden?
Ja, de nadruk ligt nog sterker op de participatie van de burger. Referenda hebben weliswaar geen raadsmeerderheid gekregen, wij denken toch dat die vorm van democratie belangrijk kan zijn. We willen daarnaast dat de burger een grotere financiële zeggenschap krijgt. Een groter deel van het budget zou rechtstreeks door de burger moeten worden toegewezen.
(Peter) Vier jaar geleden had u nog vertegenwoordigers uit alle grotere kernen. Dit jaar is die spreiding minder. Verwacht u dat dat invloed heeft op de stemmer?
Dat is natuurlijk mogelijk. We hebben wel in alle windstreken onze aanspreekpunten. Ook gaan we actief op zoek naar de mensen die mee willen praten. De mensen met ideeën. We doen ons best om in heel de gemeente aanwezig te zijn.
Ik citeer: Lada wil een politieke vernieuwingsbeweging zijn die zich organiseert vanuit de betrokkenheid en de belangen van burgers. LADA is onafhankelijk van de landelijk politiek.(einde citaat) Op uw eigen website staat als enige raadsvraag in 2018 tot nu toe een vraag over statiegeld.
Is nou dat niet juist een landelijke kwestie?
Dat is een landelijke kwestie maar aan elke gemeente is wel gevraagd om aan te haken bij dit beleid. Het probleem van zwerfplastic is wel zo belangrijk dat we elke gelegenheid moeten aangrijpen om ons punt duidelijk te maken, maar vooral om het probleem aan te pakken. Zie ook ons voorstel om langs de Waddenkust kuubkisten te plaatsen om de rommel op te ruimen.
Wat is in uw ogen nou het grote voordeel van een lokale partij?
De landelijke tendens is dat lokale partijen steeds belangrijker gevonden worden. De gemeente krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid. De Rijksoverheid stoot steeds belangrijkere taken af. Denk aan de zorg.
Maar de partijen met een landelijke achtergrond zoeken toch ook naar lokale oplossingen?
Natuurlijk, maar ze zijn vaak toch gecommitteerd aan de uitgangspunten van die landelijke organisatie.
Dat is toch juist lekker duidelijk voor de kiezer?
Deels wel natuurlijk, maar als je goed kijkt zie je ook duidelijke nadelen. Neem bijvoorbeeld het landelijke standpunt over sociale huisvesting van de PvdA. Het was altijd één van de hoekstenen van hun beleid. Dat is de afgelopen jaren beslist niet uit de verf gekomen. Het feit dat de kiezer de landelijke partij afrekent op bepaald beleid, moet niet perse afstralen op lokaal beleid. Partijen kunnen landelijk de mist ingaan, terwijl de lokale afdeling juist uitstekend werk verricht. Ik denk ook dat lokale partijen de landelijke partijen hebben gedwongen de focus te verleggen, om met meer aandacht naar de bewoners te luisteren.
Dan is het wel vreemd dat er nu nog maar 50% van de mensen gaat stemmen, dat was 70%.
Ik denk dat er een landelijk tendens bestaat dat de afstand tussen de burger en de politiek als groot ervaren wordt.

U was de afgelopen periode deel van een coalitie die een vrij dichtgetimmerd akkoord uitwerkte. Was de rol van LADA, en haar “democratie anders’” uitgangspunt daarin wel zo duidelijk?
Zeker wel, en dat kun je bijvoorbeeld zien in de manier waarop we de kadernota hebben uitgewerkt.
We hebben er voor gezorgd dat de oppositie haar stem daarin had. We hebben goed geluisterd. Dat houdt dan ook in, dat als de begroting gedeponeerd wordt, er weinig discussie meer is.
U beschrijft vrij uitgebreid het belang van dorpsraden in uw programma. Toch is de subsidie op dorpsraden afgeschaft. Kunt u dat uitleggen?
De meeste dorpsraden zijn stichtingen. Wij prefereren de verenigingsstructuur. Daarin hebben alle deelnemers een stem.
Dus als de raden hun structuur veranderen komt de subsidie terug?
Dat is een mogelijkheid. We worden inmiddels wel ingehaald door de werkelijkheid, want langzamerhand begint het burgerinitiatief een steeds belangrijkere rol in te nemen. Het is voor ons niet zo belangrijk hoe de mening van de burger bekend raakt, als de mening maar bekend raakt.
LADA Thema-avond Democratie Anders. Ik citeer: In Hollands Kroon zijn de eerste stappen gezet op weg naar een participatieve of directe democratie met als doel inwoners meer invloed te geven op hun directe leefomgeving. Daarbij hoort een andere rol voor de gemeenteraad: dienstbaar zijn aan inwoners. Wat was die rol van de gemeenteraad dan tot nu toe?
De nadruk lag op het faciliteren van kernbeheer. Van daaruit is deze opvatting ook ontstaan. Doordat kernbeheer meer armslag kreeg, zagen we dat er toch belangrijke initiatieven vanuit de bevolking ontstonden. Op dat succes willen we voortborduren en dat vereist een andere insteek van de gemeenteraad.

Ik ga naar het COWWI. Kunt u uitleggen wat daar nou precies is gebeurd?
Er is ons gevraagd te gaan samenwerken. Daar is het COWWI met Schagen uit voortgekomen. De regie lag bij de gemeente Schagen. De raad is voorgesteld dat er alleen diensten zouden worden afgenomen.
Is dat niet raar om de regie bij Schagen te laten als je samenwerkt?
Het is in gang gezet in de periode voor mijn tijd. Het is mij niet duidelijk waarom men voor deze opzet heeft gekozen. Er is inmiddels wel een onderzoek opgestart om de precieze gang van zaken te achterhalen. De overheadkosten, dus de kosten die niet direct betrekking hebben op het verlenen van zorg, waren de motivatie om ons uit deze overeenkomst terug te trekken.
Vreemd dat je niet van tevoren weet tegen welke kosten bepaalde diensten verleend gaan worden.
Terechte vraag. Onderzoek zal dat moeten uitwijzen.
Ook vreemd dat Schagen wel tevreden is met een systeem dat kennelijk zeer hoge overheadkosten met zich meebrengt.
Inderdaad, en je kunt je dan ook afvragen of de ontvlechting wel naar evenredigheid heeft plaatsgevonden. Ook zo’n vraag zou in het onderzoek gesteld moeten worden. Je mag je wel afvragen of Schagen ook in de toekomst blij blijft met de gekozen oplossing.

Ik wil het met u hebben over woningbouw. Door de provincie is ons een quotum van 900 woningen toebedeeld. Is dat genoeg en gaan we het halen?
We zitten in de vreemde situatie dat we zijn betiteld als krimpregio. Dat bleek onterecht. Den Helder krimpt, wij niet. De vraag is dus nu groter dan het aanbod.
Er zijn dus meer woningen nodig dan die 900?
Er staan ons interessante demografische ontwikkelingen te wachten als je kijkt naar de vergrijzing. Er ontstaat behoefte aan woningen voor ouderen, maar je moet bouwen voor jongeren om die vergrijzing een halt toe te roepen. Er is dus voor de komende raad voldoende werk aan de winkel.
Als we dat quotum niet halen, krijgen we dan van de provincie volgende keer een lager quotum?
Die kans zit erin.
Recreatiewoningen die worden bestemd tot permanente woningen, worden afgetrokken van dit quotum. Is dit een trucje van de gemeente om het quotum te halen?
Nee, dat geloof ik niet. Achter de recreatiewoning gaat een heel andere problematiek schuil.
(noot Evert: we hebben een gesprek van meer dan 20 minuten over dit onderwerp. Dhr. Van Gameren brengt diverse interessante aspecten ter tafel. Verschillende pogingen om een concreet antwoord te krijgen op de vraag of we de aantallen gaan halen blijven onbeantwoord)

U hebt schriftelijk vragen gesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten in Kreileroord. U vindt dat geen goede ontwikkeling. Wat stelt u dan wel voor als oplossing?
Inwoners van Kreileroord waren oorspronkelijk erg enthousiast over arbeidsmigranten. Er kwamen nieuwe inwoners bij, en dat gaf het dorpsleven een boost. Nu spraken we inwoners die zijn geconfronteerd met seizoensarbeiders die helemaal geen deel uit wilden maken van het dorp. Het aantal mensen dat in een huis mocht wonen is opgeschroefd van 5 naar 8. Dat is geen positieve ontwikkeling gebleken. Misschien moet dat worden teruggedraaid.
Daar krijg je niet meer bedden van terwijl die wel nodig zijn.
Ik wil de verantwoordelijkheid daarvoor leggen bij de werkgevers. Zij hebben de arbeidskrachten nodig, dan moeten zij ook zorg dragen voor de huisvesting. En als mensen geen deel uitmaken van de samenleving, moet je je afvragen of je ze dan wel in een buurt of een dorp moet huisvesten.
(Peter) Dat lijkt wel heel erg op moderne slavernij.
De leefbaarheid van de dorpen staat voorop. Als mensen ervoor kiezen om geen deel uit te maken van onze samenleving, dan kun je ze net zo goed huisvesten op bijvoorbeeld de Robbenplaat. Kern is dat je voor beide groepen een goede levensstandaard weet te creëren.
Nou we het toch over Agriport hebben, wat is nou de grote winst van Agriport. Wat hebben we er nou als gemeente aan gehad?
Dat is best wel een dingetje. We zijn er destijds van uitgegaan dat er in de kaartenbakken van de sociale dienst veel mensen voorkwamen die juist op dat soort werk zaten te wachten. In de praktijk is die verwachting gewoon niet uitgekomen. Die mensen zitten nog steeds in de kaartenbakken.
Wel cynisch dat er weinig voordelen zijn voor de bewoners, en dat we wel het probleem van huisvesting en integratie van arbeidsmigranten moeten oplossen.
We, wij van LADA, zien dan ook dat de focus misschien wat minder moet liggen op de agri-business. De ontwikkeling is, dat de omgeving van de hoofdader van Noord Holland, de A7, steeds meer geïndustrialiseerd zal worden. Dat proces is al in gang gezet met bijvoorbeeld de datacenters. Op de langere termijn zien wij de glastuinbouw wel uitgefaseerd worden. Zie bijvoorbeeld de omgeving van Heerhugowaard, daar is de glastuinbouw een stuk minder dominant en omvangrijk geworden. De ontwikkeling op de langere termijn kan dus nog heel anders uitpakken.

Een moment om even een persoonlijke ergernis uit te spreken. Zijn we eindelijk van die lelijke politieke aanplakborden af, gaat u reclameborden om lantaarnpalen binden.
Dat klopt, we zijn de eersten. Het is uiteindelijk gewoon een middel om reclame te maken. Ik ben het met u eens als u zegt dat het rommelig staat. Gelukkig is de pijn van korte duur. Na de verkiezingen zijn ze weer weg.
De nieuwe burgemeester, Wat gaat LADA bijdragen aan de profielschets voor de nieuwe burgemeester?
We hebben besloten de invulling van de profielschets over te laten aan de nieuwe raad. Wel spreken we ons uit voor een belangrijke stem voor de burger. Wat ons betreft zou de mening van de burger in dit vraagstuk leidend mogen zijn.
Waar bent u trots op de afgelopen periode?
Ik denk dat we ons manmoedig hebben staande gehouden, ondanks zeer moeilijke omstandigheden. We kwamen uit de crisis, hadden weinig geld, en kregen toch een behoorlijke uitbreiding van ons takenpakket te verwerken. Denk aan de zorg voor zorg, die van het rijk naar de gemeente werd verplaatst. Ook de groeipijn van de fusie hebben we moeten verwerken. Dat is ons goed gelukt en daar ben ik trots op. De manier waarop we met die zorgvraag zijn omgegaan was vooruitstrevend, we zijn als één van de eersten overgestapt naar een private zorgverlener, en kostenefficiënt. We zijn erin geslaagd om de zorg overeind te houden.
Ondanks forse bezuinigingen zijn we er ook in geslaagd om de accommodaties open te houden en zelfs uit te breiden. Denk aan de dorpshuizen in Wieringerwaard en Lutjewinkel. Zeker iets om trots op te zijn.

Waar bent u minder trots op?
De controleprocessen binnen de gemeente bleken niet robuust genoeg. Er zijn twee wethouders gesneuveld en twee topambtenaren ontslagen door dit gebrek aan grip op de processen. Ik ben daar niet trots op. Dat gevoel is wel ambivalent trouwens. Ik ben wel trots op de manier waarop we uiteindelijk de koe bij de hoorns gevat hebben. We hebben de problemen wel aangepakt en opgelost.

Noordkop Radio - Uitzending Gemist

advertentie