Interviews van Marsmans: Alexander Bügel en Erwin Slootweg OHK

advertentie

Op de valreep van de verkiezingen spreek ik, samen met mijn vaste gesprekspartner Peter, vandaag met de fractieleider van Onafhankelijk Hollands Kroon, Alexander Bügel en nummer drie op de kandidatenlijst Erwin Slootweg. Heren van harte welkom.

In de stijl van mezelf én van Henk Jan Wittink vlieg ik er meteen met gestrekt been in. Kunt u aangeven wat nou de verdienste van Onafhankelijk Hollands Kroon was de afgelopen bijna vier jaar?
Die vraag moet je natuurlijk eigenlijk bij Henk Jan neerleggen, maar ik kan er wel iets over zeggen. Toen het stof was neergedaald na zijn afscheid van LADA is Henk Jan verder gegaan als éénmansfractie. Worstelende éénmansfractie wel te verstaan. Het is bijna onmogelijk om als eenling, niet gesteund door fractiemedewerkers, je werk goed te doen. Ik denk dat hij er, ondanks dat gebrek aan mankracht, best in geslaagd is om zijn stem te laten horen. Wij vinden het daarom slim dat hij op zoek is gegaan naar medestanders. Het resultaat mag er zijn. Hij is er toch maar mooi in geslaagd een volwaardige partij van de grond te krijgen.
Wat verwacht je, in die context, van de komende vier jaar?
We hebben een team samengesteld met een mooie mix in leeftijd, jong en oud zijn vertegenwoordigd, en ervaring. We hebben mensen weten te binden die hun politieke sporen reeds verdiend hebben én mensen die een frisse wind kunnen laten waaien.
(Peter)Hoe staat het met je eigen politieke ervaring?
Kort. Ik heb samengewerkt met Progressief Wieringermeer en dus met Dorien. Ik heb er zelfs voor op de kandidatenlijst gestaan. Na de verkiezingen bleek dat we niet genoeg stemmen hadden gehaald om ook voor mij een plek in de raad te krijgen. Na een half jaar ongeveer bleek dat we toch teveel verschilden in onze ideeën, en ben ik op zoek gegaan naar een andere uitdaging.
(Peter)Er zijn nu vier lokale partijen actief in Hollands Kroon, wat maakt jullie partij nou herkenbaar en uniek?
Dat zit hem misschien niet eens zozeer in de standpunten, maar in de houding. Dat komt het beste tot uitdrukking in ons programma. Dat bestaat uit tien punten en die zijn keihard. Onze houding is dat we daarvoor staan. De kiezer mag erop vertrouwen dat die punten niet afgezwakt worden of zelfs verdwijnen als we eventueel aan onderhandelingen deelnemen.

U legt erg de nadruk op de onafhankelijkheid van uw partij. Lokale problemen moet je lokaal laten oplossen door mensen die lokaal bekend zijn. Wat is in uw ogen het voordeel van een lokale partij, zonder landelijke banden?
Wij denken dat we beter gebruik kunnen maken van de lokale kennis en vaardigheden. De partijen die zijn voortgekomen uit landelijke instituten worden toch beperkt in hun bewegingsvrijheid. Dat kan een voordeel zijn, maar blijkt vaak een nadeel. Aan ons de schone taak om te laten zien, dat we het zelf beter kunnen regelen.
Kunt u een voorbeeld geven van een partij, die een beslissing heeft genomen die is ingegeven door het landelijk beleid die niet in het belang was van de inwoners van Hollands Kroon?
Niet direct een voorbeeld. Ik denk wel dat je aan bijvoorbeeld de VVD kunt zien dat ze wel erg de landelijke normen en waarden aanhouden. Van de PvdA kun je dat zien met het Generale Pardon voor asielkinderen. We staan daar wel achter, maar het is een landelijk ingegeven onderwerp.
Rond de vijftig procent van de kiezers heeft geen interesse in de gemeenteraad en haar verkiezing. Hoe verklaart u dat, wat is uw idee daarover?
Je komt dan toch uit op het betrekken van de burger bij de politiek. Wij ondervinden dat de mensen, als ze zich tot de politiek wenden, vaak toch niet serieus worden genomen. Het is een speerpunt in ons programma om dat contact met de bewoner te verbeteren.
(Erwin) Ik wil daar nog op aanvullen dat mensen vaak op het verkeerde been gezet worden door de mooie beloften die voor de verkiezingen worden gedaan. Na de verkiezingen blijft daar toch vaak weinig van over. Wij zouden dat vertrouwen graag herstellen.
Persoonlijk denk ik dat er domweg sprake is van een gebrek aan kwaliteit. Hoe staan jullie daartegenover?
De kwaliteit van het ambtelijk apparaat is hartstikke belangrijk, maar daar kunnen wij weinig aan veranderen. Op de kwaliteit van de raad en haar besluiten hebben we wél invloed. We kunnen alleen voor onszelf spreken. We hebben daarvoor voorlopig vertrouwen nodig. We zullen het moeten laten zien.

(Peter)In uw “verkiezingsprogramma” van tien punten stelt u dat de commissiestructuur terug moet. We hebben nu toch de beeldbepalende vergadering? 
Dat sluit mooi aan op uw vorige vraag. We denken namelijk dat de structuur van de commissievergadering meer tijd en ruimte laat om diepgaander en structureler met elkaar in gesprek te gaan. Ook kan de commissie bij uitstek dienen als kweekvijver voor politiek talent. De mensen die niet direct in de raad komen kunnen vlieguren opdoen in de commissievergaderingen. Het mes snijdt aan twee kanten.
(Peter)Punt twee van uw programma stelt dat u de burger centraal stelt. Alle partijen stellen dat. Waarom zou uw partij hier beter mee omgaan?
Laten we voorop stellen dat de situatie nu allerminst bevredigend is. Wat andere partijen ook beweren, de stem van de burger is nu in de politiek niet luid en duidelijk hoorbaar. Ik denk dat wij een kans verdienen om te laten zien wat we op dat gebied wél kunnen bereiken.
(Peter)Behoud van voorzieningen is voor u belangrijk. Zoals voor alle partijen trouwens. Ik woon in Westerland, over welke voorzieningen hebt u het dan? De stoep?
Er is natuurlijk heel wat gebeurd de afgelopen tijd. Voorzieningen staan onder druk. Privatisering in combinatie met vrijwilligers, dus een mix van commercieel en ideologisch, is de realiteit waar we mee te maken hebben. De gemeente moet dat wél mogelijk maken. Deze afweging moeten we maken, vóór we besluiten om een voorziening te laten sluiten. Wat eenmaal opgeheven is, komt niet vanzelf weer terug.
(Peter)Hoe gaat u dat betalen?
Je kunt je euro maar één keer uitgeven, en met die realiteit leven wij ook. Besturen blijft een kwestie van keuzes maken. Concreet denk ik dat we best een beetje zouden kunnen sparen op het gebied van regionale samenwerking. Het belangrijkste is om de zaak in Hollands Kroon op de rails te krijgen.
(Erwin)Er is natuurlijk ook winst te halen als de gemeente niet overal voorop zou willen lopen. Laat de grote steden “het nieuwe werken ”uitvinden. We hoeven niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Pas je ambitie aan aan de realiteit.

U stelt dat u lokale ondernemers wilt steunen, door bij inkopen en aanbestedingen de effecten van het sociale en lokale karakter sterker te laten meewegen. Gelden hier niet de algemene Europese aanbestedingsregels?
Die regels gelden toch voornamelijk voor de grotere bedragen. Als je een aanbesteding zou opsplitsen in verschillende kleinere opdrachten, kun je misschien meer doen voor de lokale ondernemer dan nu het geval is.
Smijt u niet met mijn geld, als een niet lokale aannemer van een opdracht toch goedkoper is?
(Erwin)Niet per definitie. Je kunt bijvoorbeeld bij een lokale ondernemer beter de vinger aan de pols houden. Dus ook sneller ingrijpen als er iets niet goed gaat. Naast puur op geld kun je bij lokale aanbesteding ook de waarde meerekenen die een bedrijf heeft voor onze samenleving. In werkgelegenheid, maar ook in maatschappelijke betrokkenheid.

U hecht belang aan toerisme. U stelt zelfs dat Initiatieven van lokale ondernemers grote groepen toeristen trekken, terwijl de initiatieven van de gemeente slechts marginaal effect sorteren. Welke initiatieven van lokale ondernemers bedoelt u?
(Erwin)Een voorbeeld is de tulpentuin of de Wadexcursies vanuit Den Oever. Die trekken veel meer bezoekers dan bijvoorbeeld het uitkijkpunt dat de gemeente heeft bedacht. Terwijl die initiatieven van ondernemers ons geen geld kosten.
Slechte afspraken, slechte controle en een slechte communicatie hebben de afgelopen raadsperiode geleidt tot een miljoenen verlies.(Citaat). Hier zijn we het zelfs met elkaar eens. Maar hoe gaat u dat concreet beter doen?
We zullen sowieso moeten investeren in externe controle. De informatie aan de raad is tekort geschoten. Nu kan de raad daar niet direct iets aan doen. Dat moet beter worden. De raad moet zelf haar positie voor wat betreft informatievoorziening verbeteren. Het is een groot punt van zorg, want zonder correcte informatie kán een raad niet functioneren. Dat is ook wel gebleken.
(Peter)U noemt huisvesting als belangrijk speerpunt in uw programma. Zoals alle partijen trouwens. Waarin onderscheidt uw aanpak zich van de tot dusver gevoerde politiek?
Je zult een stuk meer diversiteit moeten aanbrengen. Bouwen naar behoefte. Senioren hebben een andere behoefte dan jongeren of gezinnen. Bouw dan ook naar die behoefte, ook voor wat betreft de locatie. Voor senioren is het bijvoorbeeld van belang om bij voorzieningen te wonen.
(Erwin)Er is daar nog een stap te maken. Kijk naar de seniorenwoningen rond het Lelypark in Wieringerwerf. Dat waren allemaal woningen bij uitstek geschikt voor senioren. Klein, gelijkvloers en vlakbij de voorzieningen. Ze worden gesloopt zonder dat daar meteen een alternatief voor is. Doorstroming is van levensbelang. Er moeten huizen vrijkomen voor jongeren. Dat gebeurt alleen als mensen vanuit éénsgezinswoningen doorstromen naar seniorenwoningen. Het belang van ouderen kun je dus laten samengaan met het belang van jongeren. En jongeren zijn weer van groot belang voor de toekomst van onze gemeente.
(Peter) Naar aanleiding van uw antwoord leg ik u een stelling voor: ok, dan is er huisvesting voor jongeren, nu nog werk en voorzieningen.
(Erwin)Oorzaak en gevolg. Je hebt in ieder geval mensen nodig om voorzieningen in stand te kunnen houden. Werk, woning en voorziening hangen samen. Wij denken dat je de ondernemer de gelegenheid moet geven om te ondernemen. Dat is iets dat wel tot het takenpakket en de mogelijkheden van de gemeente behoort, en dat willen we benadrukken.
In deze context: Schagen maakt bijna negen ton vrij om ambtenaren te werven die bouwprojecten kunnen afhandelen, BUCH gemeenten gaan ook aan de slag. Hollands Kroon heeft geen extra ambities op dit gebied, ze nemen in ieder geval geen extra mensen aan. Hoe staat u daar tegenover?
Dat is een belangrijk punt. Bouw is noodzakelijk om gedwongen krimp te voorkomen. Als daar extra mensen voor nodig zijn, dan zijn we daar zeker voorstander van. Nu staat het stil. Er zijn middelen en mensen nodig om de zaak vlot te trekken.
(Peter)Hoe staat u in dat opzicht tegenover het voornemen om recreatiewoningen te bestemmen voor permanente bewoning?
Dat is een probleem. We kunnen ons simpelweg niet permitteren om nog minder woningen aan het bestand toe te voegen. Als recreatiewoningen worden afgetrokken van het aantal woningen dat we mogen bouwen, dan ontstaat een nog groter tekort. Daarnaast is het ook nog eens oneerlijk om goedkoper gebouwde woningen ineens als duurdere woningen te gaan waarderen.
U stelt dat zorg erg belangrijk is voor OHK. U zegt zelfs: O.H.K. vindt dat de kwaliteit van zorg voor de groepen die er van afhankelijk zijn van goede kwaliteit moet zijn. Zijn er dan partijen die zeggen dat die kwaliteit niet belangrijk is?
Een man een man, een woord een woord. Zo kan ik dat het beste beschrijven. Een FNV tent voor het gemeentehuis kan, als wij verantwoordelijk zijn niet bestaan. Wij vonden dat een aanfluiting. Meer handen aan het bed is de essentie. Daar maken we ons hard voor, en daar mag u ons aan houden.
Mooi verhaal, maar Incluzio heeft in 2017 al een tekort van 3,5 miljoen euro. De zorg zal dus de komende tijd alleen maar afnemen.
Je moet je wel realiseren dat het geld dat naar Incluzio gaat niet één op één naar de zorg gaat. Daarnaast zitten in dat bedrag ook nog eens opstartkosten. Mensen die nu zorg nodig hebben zijn veelal ook de mensen die onze gemeente groot hebben gemaakt. Ze hebben onze zorg meer dan verdiend.
(Erwin)In geval van Incluzio is het ook nog eens zo dat de uitvoerende (commerciële)partij bepaald welke zorg mensen nodig hebben. Dit zou moeten veranderen. Misschien niet de goedkoopste oplossing, maar wel de gezondste manier. De bepaling of en zo ja welke zorg iemand nodig heeft, mag niet liggen bij de partij die daar een commercieel belang bij heeft.
Wijze woorden. Nu weer terug naar geld. Een vraag met een dubbele lading. Agriport, wat hebben we daar nou aan? Werkgelegenheid is niet het goede antwoord.
(Erwin)Directe werkgelegenheid misschien niet, maar de arbeidsmigranten die er door zijn gekomen, helpen wel mee om onze voorzieningen in stand te houden. Vooruitgang is natuurlijk het beste, maar ze hebben wel geholpen om achteruitgang te voorkomen. Winkels zijn, mede door hun aanloop, wel rendabel gebleven.

(Peter) Wat gaat u bijdragen aan de profielschets voor de nieuwe burgemeester?
Het is ons opgevallen dat burgemeester Nawijn in twee eerdere gemeenten in opspraak is gekomen. Toch is hij bij ons terecht gekomen. We zoeken naar een persoon met bestuurlijke ervaring, maar ook zeker één met een goede reputatie.
Dat is wat we er zelf van vinden, maar wat ons betreft mag ook de burger zich nadrukkelijker met het proces bemoeien. Geef de menden hierin een stem en luister daarnaar. De cirkel is rond, want we zijn weer op de kern van ons bestaan als partij aangekomen. Luister naar de bevolking. Dat is misschien ook de grote winst die Henk Jan Wittink heeft geboekt. Je kunt veel van hem zeggen, maar hij heeft wel naar de mensen geluisterd. Dat is dan ook de traditie die we binnen de partij hoog willen houden.

Note.: Het audiofragment van dit interview laat even op zich wachten, deze volgt z.s.m. wij geven dit aan in een update!

advertentie