Grote woongebouwen voor gastarbeiders maatschappelijk ongewenst

advertentie

Komt hier straks een groot woongebouw?

HOLLANDS KROON – Een agrarische ondernemer is van plan tussen ’t Veld en Nieuwe Niedorp een groot gebouw neer te zetten waar hij zo’n 200 arbeiders wil laten wonen. Maar is het wel verstandig hier en daar grote gebouwen neer te zetten waar veel mensen, voornamelijk mannen, zonder hun gezinnen in gaan wonen? Is het wenselijk dat agrarische uitzendbedrijven zowel werk als wonen regelen voor mensen, veelal uit Polen, die geen Nederlands spreken?

Het zijn voornamelijk ongeschoolde arbeidskrachten die hier naar toe gehaald worden om laaggeschoold werk te doen. Mensen die komen uit gebieden met een lage levensstandaard. Omdat zij in hun eigen omgeving geen werk kunnen vinden trekken zij naar elders. En dan komen zij bijvoorbeeld naar Hollands Kroon, waar veel agrariërs zitten te springen om goedkope arbeiders.

Enkele maanden geleden was er een ‘beeldvormende’ bijeenkomst in het gemeentehuis over dit onderwerp. Het thema ‘huisvesting arbeidsmigranten’ werd toen besproken door raadsleden, belangstellende Hollands Kroners en mensen die bij deze ‘problematiek’ betrokken zijn, Helaas was er geen afvaardiging van de ‘gast’arbeiders zelf bij. Ik vermoed dat zij niet wisten dat er over hen werd gesproken. Wat niet weet, wat niet deert? Bovendien hadden zij een tolk mee moeten nemen.

De gemeenteraadsleden konden tijdens de bijeenkomst hun mening vormen, voor zover zij die niet al hadden. Het onderwerp werd vanuit verschillende invalshoeken, behalve die van de arbeiders zelf, belicht en ingeleid met een presentatie door een medewerker van de gemeente. De problematiek rond huisvesting blijkt hoofdzakelijk te maken te hebben met jonge, Poolse ongeschoolde arbeiders. De gemeente Hollands Kroon noemt het beleid rond de huisvesting van die arbeiders ‘kruimelbeleid’, dat er op neer komt dat het college van B&W in sommige gevallen van het bestemmingsplan kan afwijken en een ‘omgevingsvergunning’ kan verlenen. De ondernemer in ’t Veld wil een boerderij gaan slopen en er een groot woongebouw voor in de plaats laten komen en heeft daar een vergunning voor aangevraagd. Het is nu de vraag of de raad daarmee accoord gaat. Houden zij bij hun beslissing rekening met de belangen van de burgers van Hollands Kroon en in het bijzonder met die van de inwoners van ’t Veld?

Kruimelen
Een boerderij zoals die in ’t Veld kan door het ‘kruimelen’ van de gemeente de bestemming ‘hotel’ krijgen. Een gezinswoning kan de bestemming ‘pension’ krijgen. En dat doet zich voor in Kreileroord, waar agrarische uitzendbureaus en huisjesmelkers goedkope woningen kochten die zij vervolgens verhuurden aan Poolse arbeiders. Kortgeleden is een aanvraag voor een dergelijk pension afgewezen. Kamers verhuren aan arbeiders blijkt een lucratieve business te zijn voor de ‘pensioneigenaar’. En als hij dan ook nog optreedt als uitzendondernemer kan er veel verdiend worden. Veel arbeiders komen zonder hun gezin naar Hollands Kroon. Teveel Poolse arbeiders bij elkaar laten wonen gaat de leefbaarheid van een dorp aantasten. De inwoners van ’t Veld zien liever gewone (Poolse) gezinnen als nieuwe bewoners in vrijkomende panden.

Het is van groot maatschappelijk belang groepen gastarbeiders met een andere cultuur die bovendien de Nederlandse taal niet machtig zijn, te ‘verdunnen’, en niet in groten getale bij elkaar te laten wonen. De kans op gettoachtige verschijnselen wordt met het ‘kruimelbeleid’ van de gemeente alleen maar groter. Niet voor niets was de provincie tegen het plan om op Agriport een grootschalige opvang voor Polen (plantage-achtige samenleving) te realiseren. De gemeente heeft met ‘succes’ de zienswijze van de provincie aangevochten en die huisvesting toch laten bouwen. Het belang van de agrarische ondernemers was doorslaggevend. Hollands Kroon voert daarmee een (kruimel)beleid dat waarschijnlijk in de toekomst veel problemen gaat opleveren. Zal de raad dit plan naar de prullenbak verwijzen? We zullen het zien…

Kees Zwaan
Hollands Kroon

advertentie