GroenLinks vergadert

advertentie

BARSINGERHORN – Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van GroenLinks Hollands Kroon met aansluitend openbaar fractieoverleg. Iedereen is van harte welkom: óók als je geen lid van GroenLinks bent.
Datum en tijd: 16 april 2018, 20.00-22.00 uur. Plaats: NanCuna/Het IdeeënTheater, Kreil 6, 1768 BT Barsingerhorn

Agenda algemene ledenvergadering
1 Opening, mededelingen, vaststelling agenda;
2 Notulen algemene ledenvergaderingen van 24 april en 12 december 2017;
3 Jaarverslag secretaris;
4 Verslag kascontrolecommissie, verkiezing nieuwe kascontrolecommissie;
5 Financieel verslag 2017, jaarverslag penningmeester, begroting 2018;
6 Kandidaatstelling en verkiezing afdelingsbestuur.
Aftredend en herkiesbaar: Marjorie Pigge (secretaris), Margreet Kappelhof (penningmeester), Henk Kouwen (webmaster) en de leden Elina Kouwen, Jacqueline de Vries en Aries Zuidhof. Afgetreden en niet herkiesbaar: Joke Zaal, bestuurslid (wegens verhuizing naar een andere gemeente) en Peter Fekkes, voorzitter (wegens toetreding tot gemeenteraad). Het bestuur heeft Jan Eichhorn aangesteld als interim-voorzitter. Alle afdelingsleden die zich kandidaat willen stellen als voorzitter, secretaris, penningmeester of als gewoon bestuurslid worden vriendelijk verzocht zich voor of tijdens de vergadering bij de secretaris te melden. Uitbreiding van het bestuur is zeer welkom!
7 Verslag raadsfractie over 2017 t/m maart 2018 (Jan Eichhorn);
8 Rondvraag.
Agenda fractievergadering (openbaar)
Op de agenda van de fractievergadering staan o.a. de raadsvergadering van 17 april 2018, informatie over de coalitiebesprekingen (Lilian Peters en Peter Fekkes, onze nieuwe fractie) en plannen voor 2018 en verder.

Meer informatie
hollandskroon.groenlinks.nl, www.facebook.com/GROENLINKS.HollandsKroon, @GLhollandskroon

 

advertentie