Gemeenteraadvergadering 20 juni

advertentie

Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:00 uur – 23:00 uur
Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn

De volledige agenda met alle raadstukken kunt u bekijken via deze link

Agendapunten
1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda

3.1 Concept-agenda raadsvergadering 20-06-2017

4 Inspreken burgers
5 Toekomstbestendig breedband internet in buitengebied Hollands Kroon

5.1 RV breedband internet buitengebied
5.2 Bijlage 1. Mediaoverzicht
5.3 Bijlage 2. Brief provincie aan gemeenten met svz breedband
5.4 Bijlage 3 Brief GS inz. Visie en uitvoeringsstrategie Breedband Noord-Holland
5.5 Bijlage 4 Nota GS – B4 Visie en uitvoeringsstrategie Breedband in Noord-Holland.pdf (376 KB)
5.6 Bijlage 5 Nota GS – B5 Provincie Noord-Holland -Strategisch plan Breedband
5.7 Bijlage 6 M68 PS 14-11-2016
5.8 Bijlage 7 Brief aan gemeenten met svz breedband
5.9 Bijlage 8 Brief GS inz. toelichting visie en uitvoeringsstrategie Breedband

6 Accommodatiebeleid: toekomst sporthallen

6.1 RV Toekomst sporthallen
6.2 Bijlage 1 toekomst veerburg aanbiedingsbrief
6.3 Bijlage 2 toekomst veerburg judo toneelzaal basisdoc
6.4 Bijlage 3 toekomst veerburg judo toneelzaal bijlage)
6.5 Bijlage 4 toekomst veerburg sv kleine sluis basisdoc blad 1
6.6 Bijlage 5 toekomst veerburg sv kleine sluis basisdoc blad 2
6.7 Bijlage 6 toekomst veerburg sv kleine sluis bijlage 1
6.8 Bijlage 7 toekomst veerburg sv kleine sluis bijlage 2
6.9 Bijlage 8 AW TV 1791 D66 Veerburg

7 Jaarrekening 2016

7.1 RV jaarstukken 2016.
7.2 Bijlage 1 Jaarrekening 2016 HK def
17-05-24 memo college proces jaarrekening 2016
17-06-01 Memo college bijstelling rekeningresultaat 2016
Advies Auditcie jaarrekening 2016
AW TV 1784 CDA Jaarrekening 2016
AW TV1786 PvdA Jaarrekening 2016
TV1786 PvdA
17-06-15 memo griffie gecorrigeerde jaarrekening 2016
17-06-15 Memo college proces jaarrekening 2016
AW TV 1787 SHK Herziene jaarrekening 2016

8 Vaststellen agenda
9 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
10 Vaststellen lijst ingekomen stukken

IS 00 Lijst ingekomen stukken raad
IS 01 memo college 17-04-25 HbA en ONHN.
IS 02 brief mevr. gegevens bekend bij de griffie 17-04-28 zwembaden
IS 03 memo college 17-05-01 samenwerking e-dienstverlening en participatie
IS 04 brief dhr. gegevens bekend bij de griffie 17-04-27 compacte APV
IS 05 brief mevr. gegevens bekend bij de griffie 17-05-01 zwembaden
IS 06 ProDemos 17-05-02 Jaarverslag 2016 ProDemo
IS 07 Brief dhr. gegevens bekend bij de griffie 17-05-09 Wadden Belevingspunt
IS 08 memo college 17-05-09 kwartaalrapportage Den Oever
IS 09 memo college 17-05-11 wensen en bedenkingen samenwerking De Kop Werkt!B)
IS 10 HVC 17-05-09 Jaarverslag HVC 2016 Hollands Kroon
IS 11 memo college 17-05-15 WhatsApp buurtpreventie
IS 12 Daadkracht 17-05-15 Resultaten onderzoek Daadkracht Belastingverordening 2016
IS 13 NOC NSF 17-05-16 Kansen voor participatie van kinderen in armoede met sport en cultuur
IS 14 Nationale Ombudsman 17-05-17 Rapport woonwagen bewoner zoekt standplaats
IS 15 Vrouwen Partij 17-05-16 voorbereiding documentaire #WtFisArt120GW
IS 16 ProDemos 17-05-18 Deelname aan Dag van de Democratie 2017
IS 17 Amateur Tuinders Vereniging 17-05-17 verzoek grensbepaling volkstuinecomplex ‘de Watertoren’
IS 18 College B&W Hollands Kroon 17-05-19 Reactie college onderzoeksrapport Sociaal Domein
IS 19 College B&W Hollands Kroon 17-05-25 Reactie college evaluatie werkwijze omgevingsvisie
IS 20 brief senioren Heerhugowaard 17-05-29 regionale samenwerking OHNH
IS 21 Veilig Verkeer Nederland afd. Wieringerland 17-05-24 Verkeerssituaties
IS 22 motie gemeenteraad Goeree-Overflakkee 17-05-30 Pulsvisserij
IS 23 brief GS Provincie N-H 17-05-24 financiële postitie 2017
IS 24 brief Stuurgroep Stellingwerf 17-06-04 Uitroepen van Vrijstaat de stellingen.pdf (14 KB)
IS 25 brief RHCA 17-06-02 Erratum op de Programmabegroting RHCA 2018.pdf (200 KB)
IS 26 brief NAW gegevens bekend bij griffie 17-05-31 Publicatie Staatscourant Omgevingsvergunning MER Het Kippenhok.
IS 27 memo college 17-06-08 Toetreding uitgeest ONHN
IS 28 memo college 17-06-06 ALV VNG
IS 29 publicatie duurzaam Nederland 17-06-07 Volwassen duurzaamheidsscan
IS 30 brief CU GL PvdA 2017-06-08 reactie op wethouder Van Gent)
IS 31 brief gegevens bekend bij de griffie 17-06-06 Aanvulling op Brief aan Raad nav OmgevingsvergunningMER_Het Kippenhok
IS 32 memo college recreatiewoningen
IS 33 memo college 17-06-14 FAQ – Feiten inhuur extern personeel 2014-2016 – voor AB
IS 34 Memo college 17-06-15 proces jaarrekening 2016
Wijzigingsvoorstel lijst ingekomen stukken raad (LADA

11 Besluitvorming
11.a Wijziging afvalstoffenverordening Hollands Kroon

11a.1 RV Wijziging afvalstoffenheffing
11a.2 Bijlage 1. Verordening tot wijziging Afvalstoffenverordening.
11a.3 Bijlage 2. Afvalstoffenverordening Hollands Kroon

11.b Havenbeheersverordening NV Port of Den Helder 2017

11b.1 RV havenverordening PoDH
11b.2 Bijlage 1. Havenbeheersverordening
11b.3 Bijlage 2. Toelichting Havenbeheersverordening
11b.4 Bijlage 3. Kaart toepassingsgebied Havenbeheersverordening.
11b.5 Bijlage 4. Mandaatovereenkomst PoDH HK

11.c Bestemmingsplan Den Oever Gesterweg 28-30

11c.1 RV BP Gesterweg 28-30
11c.2 BP Den Oever Gesterweg 28-30

11.d Bestemmingsplan Grasweg 31 Anna Paulowna

11d.1 RV BP Grasweg 31 Anna Paulowna
11d.2 1. Regels
11d.3 2. toelichting
11d.4 2a. Bijlage 1 Natuurtoets
11d.5 2b. Bijlage 2 Digitale watertoets
11d.6 2c. Bijlage 3 Aeriusberekening
11d.7 3. Verbeelding

11.e Bestemmingsplan Laatste fase herstructurering Middenmeer

11e.1 RV BP Herstr. Middenmeer laatste fase
11e.2 Bijlage 1. Regels
11e.3 Bijlage 2. Verbeelding
11e.4 Bijlage 3. Toelichting
11e.5 Bijlage 4. Bijlagen bij toelichting

11.f Begroting, jaarstukken en 4e wijziging Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

11f. RV Jaarstukken 2016 en begroting 2018 GR RHCA (4)
11f. bijlage 1 – Jaarverslag RHCA 2016
11f. bijlage 2 – Jaarstukken RHCA 2016
11f. bijlage 3 – Accountantsverslag RHCA 2016 def.
11f. bijlage 4 – Programmabegroting RHCA 2018
11f. bijlage 4a – Correctie EMU-saldotabel Programmabegroting 2018 v2 (5)
11f. bijlage 5 – Kaderbrief RHCA begr 2018
11f. bijlage 6 – RRN voorstel. aangepast n.a.v. het erratum van het RHCA

11.g Begroting en jaarstukken Veiligheidsregio NHN

11g.1 RV Jaarstukken en begroting VRNHN
11g.1a Bijlage 0. RRN voorstel Veiligheidsregio
11g.2 Bijlage 1. Aanbiedingsbrief financiele stukken VRNHN
11g.3 Bijlage 2. Jaarstukken 2016 met accountantsverklaring
11g.4 Bijlage 3. Toetsingsformulier jaarstukken 2016 en begroting 2018 VRNHN
11g.5 Bijlage 4. Accountantsverslag 2016 Veiligheidsregio NHN
11g.6 Bijlage 5. Veiligheidsregio in-zicht 2016
11g.7 Bijlage 6. Begroting 2018
11g.8 Bijlage 7 17-06-14 memo college FAQ – Feiten inhuur extern personeel 2014-2016 – voor AB

11.h Begroting en jaarstukken RUD

11h.1 RV jaarrekening 2016 en begroting 2018 RUD (2)
11h.2 Bijlage 1 regionaal advies RRN jaarstukken 2016 en begroting 2018 RUD NHN (def)
11h.3 Bijlage 2 Integraal advies Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 RUD NHN
11h.4 Bijlage 3 brief zienswijze jaarrekening 2016 en begroting 2018 RUD
11h.5 Bijlage 4 RUD NHN 17.728447 aanbiedingsbrief jaarstukken en begroting
11h.6 Bijlage 5 gewaarmerkte JR 2016 na DB 12 april 2017 RUDjaarstukken
11h.7 Bijlage 6 Verslag van bevindingen 2016 RUD
11h.8 Bijlage 7 Ontwerp begroting RUD NHN 2018
11h.9 Bijlage 8 Controleverklaring 2016 RUD wg
11h.10 Bijlage 9 voorgesteld AB-Besluit Resultaatbestemming RUD NHN 2016

11.i Begroting en jaarstukken GGD

11i.1 RV Jaarstukken 2016 – 2018 GGD HN def
11i.2 Bijlage 1. Advies RRN jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018 GGD.
11i.3 Bijlage 2. Aanbiedingsbrief jaarstukken GGD HN 2016 – 2018
11i.4 Bijlage 3. Jaarstukken GGD HN 2016
11i.5 Bijlage 4. Programmabegroting GGD HN 2018
11i.6 Bijlage 5. advies klankbordgroep financien
11i.7 Bijlage 6. CONCEPT-verslag RRN dd 20170608
11i.8 Bijlage 7. memo dossier GGD 2017-29-05
11i.9 Bijlage 8. Beantwoording vragen RRN inzake GGD

12 Sluiting

 

 

advertentie