Gemeente Hollands Kroon krijgt extra taak in Sociaal Domein

advertentie

Op dinsdag 22 januari vond een beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad van Hollands Kroon plaats. De raadsleden hadden de gelegenheid om meer te weten te komen over de begeleiding en opvang van vluchtelingen in Hollands Kroon. Aan de hand van presentaties spraken een medewerkster van de gemeente en een leidinggevende van Vluchtelingenwerk over de huidige situatie én over de veranderingen die op korte termijn gaan plaatsvinden in het inburgeringsbeleid.

Een Syrische vluchtelinge sprak de raad in bijna onberispelijk Nederlands toe. Zij kan wat dat betreft gezien worden als uitzondering op de regel. Als docente Engels en Wiskunde leerde zij onze taal in twee jaar tijd. Dat is erg snel. Niet iedere asielzoeker is zo hoog opgeleid als zij. Deze nog relatief jonge vluchtelinge heeft door haar perfecte Nederlands goede kansen op de arbeidsmarkt. Een andere vluchteling, een Eritreeër, vertelde zijn verhaal in heel wat gebrekkiger Nederlands. Toen hij eenmaal in Nederland een verblijfsstatus had gekregen kwam zijn grote gezin (vrouw en zeven kinderen) snel naar Nederland in het kader van ‘gezinshereniging’. Ook hij beseft terdege dat een goede beheersing van het Nederlands onontbeerlijk is om mee te kunnen doen in onze samenleving. Beiden kregen een welverdiend applaus voor hun mondelinge bijdrage tijdens de beeldvormende vergadering. Je moet het maar kunnen én durven als vreemdeling(e), om al die moeilijke vragen van nieuwsgierige raadsleden te begrijpen en te beantwoorden.

Er wonen ongeveer 300 asielzoekers met een verblijfsvergunning in Hollands Kroon. Het grootste deel bestaat uit gezinnen met 5-12 en 26-64 jarigen. In 2017 zijn er elf gezinnen komen wonen. Het merendeel woont in de Wieringermeer. Er is een kleine achterstand ontstaan in de huisvesting, begeleiding en participatieverklarings-rijp maken van ‘asielmigranten’.

Minister Koolmees is van plan de hele aanpak rond inburgering van ‘asielmigranten’ per 2020 grondig te wijzigen. Het huidige beleid blijkt niet goed te voldoen en vertoont vele gebreken. De verantwoordelijkheid om in te burgeren ligt nu grotendeels bij de asielzoeker zelf en vaak heeft hij daar (nog) niet de vaardigheden voor. Hij moet bijvoorbeeld ingewikkelde formulieren kunnen invullen om te krijgen waar hij recht op heeft. Omdat hij hier de ‘weg’ nog niet weet gaat een asielzoeker soms in zee met een malafide taalbureau die geen waar voor z’n geld levert. In sommige gevallen blijkt zelfs fraude aangetoond te kunnen worden. De verantwoordelijk blijkt in veel gevallen te groot te zijn voor de asielzoeker. De grote (ook financiële) problemen brengen hem op een nog grotere achterstand.

Plan Inburgering en Participatie
Koolmees wil dat de gemeente de inburgering gaat organiseren. Veel gemeenten krijgen weinig vergunninghouders, zodat samenwerking tussen gemeenten nodig zal zijn. Vanaf het eerste moment van inburgering moet worden ingezet op het zo snel mogelijk leren van Nederlands. Dat ziet Koolmees als essentieel voor het succesvol participeren in de Nederlandse samenleving. Het wordt een hele opgave voor de gemeente Hollands Kroon. Er zal moeten worden samengewerkt met tal van betrokken organisaties. De Stichting Vluchtelingenwerk zal een nog voornamer rol gaan spelen bij de inburgering. Na het formuleren van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie gaat de gemeente aan de slag met een inburgeraar, waarbij veel wordt geëist van de betrokken persoon. Hij zal zich een hoger niveau van het Nederlands eigen moeten maken dan nu het geval is. Koolmees denkt dat met een betere beheersing van het Nederlands sneller betaald werk gevonden wordt. Doet de inburgeraar niet goed genoeg zijn best, dan kan hij gestraft worden met een boete of een korting op zijn uitkering. De hele regeling kan gezien worden als logisch gevolg van de Participatiewet.

Al met al lijkt het in theorie een verbetering van het inburgeringsbeleid. Hollands Kroon krijgt er volgend jaar een moeilijke taak bij. Hoe zal dat in de praktijk gaan uitpakken? De gemeente is net als bij de uitvoering van andere taken in het Sociaal Domein afhankelijk van de hoeveelheid geld die het Rijk er voor over heeft. Gezien de vorige decentralisaties zal (Koolmees wil het in eerste instantie budgetneutraal gaan doen) er na verloop van tijd meer voor minder geld gedaan moeten worden…

advertentie