Geamendeerde Kadernota unaniem goedgekeurd en Wittink (OHK) wil klein Zuiderzeemuseum

advertentie

HOLLANDS KROON – Donderdag 27 juni vergaderde de raad over de Kadernota, een ambtelijk document dat je kunt zien als een samenvatting van waar de gemeente Hollands Kroon mee bezig is en waar de komende tijd aandacht aan zal worden besteed. In het document zijn de resultaten van enkele ‘werk’ bijeenkomsten van de raad verwerkt. Alles kost geld, dus bevat het document ook veel getallen, want naast de uitgaven zijn de inkomsten van belang.

Iedere fractie kreeg 10 minuten de gelegenheid om iets te zeggen over deze Kadernota. Pankras (SHK) vroeg zich af of de ambtelijke organisatie wel bewonersvriendelijk is. De communicatie met bewoners kan volgens hem beter. Hij wil beslist geen vervuilende industrie in de Wieringermeer. Daar moet kritisch naar gekeken worden. Preventieve aanpak moet volgens hem het uitgangspunt in de zorg zijn. Er moet tevens meer aandacht zijn voor de kwaliteit van de omgeving. Volgens Pankras moeten er ‘grenzen aan de groei’ van datacenters zijn.

Annaert (VVD) vond dat de raad onvoldoende in positie is gebracht. Hij achtte de Kadernota te weinig richtinggevend. Het sociaal domein baarde hem zorgen, vooral wat betreft het financieel aspect. Vriend (CDA) vond dat de vele reclame-uitingen in Hollands Kroon moeten worden teruggedrongen. Ook moeten de kosten in de zorg in bedwang worden gehouden. Tevens pleitte hij voor voldoende passende huisvesting voor de bewoners van Hollands Kroon. De communicatie met bewoners kan beter. En als er beleid komt waarbij gehandhaafd moet worden, dient daar capaciteit voor te komen.

Wittink (OHK) benadrukte dat hij nooit voorstander is geweest van de gemeentelijke fusie. Wittink is voor kleinschaligheid. Vóór de fusie was er meer betrokkenheid van inwoners. Die is nu veel minder. Wittink pleitte net als Vriend voor meer woningen, vooral voor starters. Den Oever kan volgens hem best een klein soort Zuiderzee museum worden. Goed voor het toerisme. Vlietstra (D’66) zou graag zien dat Hollands Kroon een ‘inclusieve’ samenleving wordt. Er moet volgens haar meer aandacht aan werkgelegenheid worden gegeven. Het Sociaal Domein baarde haar nog steeds zorgen. ‘Het is een hoofdpijndossier’, zei zij. Volkers (PvdA) vond dat de Kadernota ‘rommelig’ tot stand is gekomen. ‘We hebben meer vlees op de botten’, was zijn conclusie over de financiën. Er moet aandacht komen voor werkgelegenheid en woningen. Een dubbelspoor van Den Helder naar Alkmaar én station Zijdewind staan ook op zijn verlanglijstje. Volkers is geen voorstander van concentratie van alle zorg bij Incluzio. De onafhankelijkheid van de cliëntenraad van Incluzio trok hij in twijfel. Incluzio gaat volgens hem te veel leunen op vrijwilligersorganisatie en laag betaald personeel om de kosten te drukken. Het inschakelen van vrijwilligers bij keukentafelgesprekken gaat volgens hem te ver. Daar moet je deskundig voor zijn. Volkers zag de griffie als schakel tussen de raad en de burgers.

Peters (GL) vond dat de energietransitie voortvarender moet worden aangepakt. Tevens pleitte zij voor een ‘positieve gezondheids’ benadering van de zorg en een gezonde leefomgeving. De Groot (CU) pleitte voor kwalitatief goede participatie door bewoners: ‘inspraak moet inspraak zijn’. We moeten meer oog hebben voor onze kwetsbare bewoners. De openbare ruimte kan toegankelijker gemaakt worden voor minder validen, betoogde De Groot. Tevens twijfelde hij aan de onafhankelijkheid van de wijkteams. Van Gameren (Lada) kon zich voor een groot deel vinden in de Kadernota. Hij las in krantenartikelen dat een trendmatige trek van jongeren vanuit de stad naar de Noordkop gaande is. Sijbenga (Anders) maakte zich ook zorgen over de stijgende zorgkosten. VOA’s inzetten in de jeugdzorg zag zij als een zorgelijke ontwikkeling. Het terrein van ‘Primalicht’ zou eindelijk eens moeten worden aangepakt. ‘Het is een rotte kies in die buurt’, vulde Volkers (PvdA) aan.

Niet alle raadsleden waren het helemaal eens met de tekst van de Kadernota. Er werd een aantal amendementen ingediend, waarvan de meeste werden aangenomen. Vervolgens werd de tekstueel gewijzigde Kadernota unaniem goedgekeurd. Het stemmen met de stemkastjes was nog wat onwennig voor de raadsleden…

advertentie