Focus het milieueffectrapport

advertentie

De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over de inhoud van het milieueffectrapport voor de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050. Er is al veel goede milieu- informatie beschikbaar. De Commissie adviseert om het rapport vooral te gebruiken om te helpen focus aan te brengen in de visie.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval Provinciale Staten van Noord-Holland – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan De provincie Noord-Holland wil voor de periode tot 2050 een Omgevingsvisie opstellen, gericht op een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid. Daarbij gaat zij uit van het principe ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’. De Omgevingsvisie vervangt bestaande provinciale plannen als Structuurvisie, Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan, Milieubeleidsplan, Watervisie en Agenda Groen.

Voordat Provinciale Staten besluiten over de Omgevingsvisie, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. nu om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Het advies Door de hoeveelheid doelen en ambities van de provincie bestaat het risico dat de visie zo abstract blijft dat geen duidelijke keuzes kunnen worden gemaakt. De Commissie constateert tegelijkertijd dat al veel geschikte informatie aanwezig is voor het op te stellen rapport, bijvoorbeeld over woningbouw, verkeerstoename en de veenbodemdaling. Daarom adviseert de Commissie om focus aan te brengen, zodat het aantal milieuonderwerpen voor de visie wordt beperkt, en mede daardoor duidelijke keuzes mogelijk te maken.

Het milieueffectrapport kan het maken van deze keuzes ondersteunen door ze concreter te maken. Doordat de mogelijke (milieu)gevolgen van keuzes zichtbaar worden, zal blijken dat niet alles tegelijk mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is het stoppen van de bodemdaling in veenweidegebieden. Dit betekent dat de landbouw moet omschakelen naar andere gewassen. Met deze informatie kunnen de Provinciale Staten straks goed geïnformeerd besluiten over de Omgevingsvisie.

advertentie