De interviews van Marsmans Dhr Jip Pankras

advertentie

HOLLANDS KROON – In de aanloop naar de verkiezing van de gemeenteraad in maart van dit jaar spreek ik met de fractieleiders van de diverse partijen. Uitgangspunt is duidelijkheid voor de kiezer. Vandaag heb ik het genoegen te spreken met Jip Pankras, fractieleider van Senioren Hollands Kroon.

Mijnheer Pankras, we spreken elkaar met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezing. De afgelopen verkiezingen zijn voor u gunstig verlopen. U bent een belangrijke partij in de gemeenteraad geworden met 6 zetels. Wat verwacht u van de komende verkiezing?
We hebben een leuk programma en een prima team. Daarnaast denk ik dat we de afgelopen jaren een aantal goede dingen hebben laten zien. Ik denk dus dat we het de komende verkiezingen goed gaan doen. Ik heb er vertrouwen in.
In uw programma voor 2014 worden ouderen specifiek genoemd, en er worden een groot aantal maatregelen besproken om de gemeente vriendelijk voor ouderen te maken. In uw nieuwe programma worden de ouderen niet meer specifiek genoemd. Tijd voor een naamswijziging binnenkort?
Nee, beslist niet. Ouderen nemen nog steeds een belangrijke plaats in. We hebben wel gemerkt, dat er ook veel niet ouderen op ons hebben gestemd. Ook de belangen van deze mensen willen we volwaardig behartigen. We zijn daarnaast een grote partij binnen de gemeente geworden. Het past ons niet om dan maar voor één groep op te komen.
Als de senioren niet langer de belangrijkste doelgroep zijn van uw partij, hoe kunnen we uw partij dan het beste definiëren?
We zijn vooral een lokale partij. Ik denk niet dat je ons links of rechts kunt noemen. We stellen ons soms links en soms rechts op. Altijd staat het belang van de lokale bevolking voorop.
In uw verkiezingsprogramma staat dat burgerparticipatie voor u belangrijk is. Hoe kijkt u in dat licht aan tegen een verkiezingsopkomst van rond de vijftig procent?
Dat vinden we ronduit jammer. We staan zeker open voor de kiezer, en we bieden eenieder een luisterend oor. We merken wel, dat als we met mensen in gesprek gaan dat ze vaak afhaken als de antwoorden bestuurlijk technisch worden. We horen vaak dat mensen op dat punt de verantwoordelijkheid naar ons toe schuiven. “Daar zijn jullie toch voor?” We zijn ons ervan bewust dat politiek alleen kan werken als zoveel mogelijk mensen meedoen en zich laten horen.
In dat licht komt het mij vreemd over dat, tijdens uw bestuursperiode, de subsidie op dorpsraden is stopgezet.
Dat is waar, en hier moet ik een politiek antwoord op geven. De communicatie tussen de toenmalige portefeuillehouder en de dorpsraden was niet optimaal. De terugkoppeling naar de raad op dit punt was onvoldoende. We betreuren dat dit zo is gelopen.
Ik ga u een stelling van VVD voorman Jan Swaag voorleggen. Hij stelt dat het bestuur toegankelijker en transparanter is dan ooit. Raadsvergaderingen zijn vanuit uw luie stoel thuis te volgen en de meeste commissievergaderingen zijn openbaar. Ik ben het niet met hem eens, ik denk dat de besluitvorming te complex is geworden om door buitenstaanders te kunnen worden begrepen. Hoe ziet u dat?
Ik ben het ten dele met Swaag eens. Als je kijkt in de geschiedenis, zeg maar tien jaar geleden, dan zijn er beslist stappen gemaakt. Het bestuur is transparanter en de burger heeft beslist meer mogelijkheden zich te laten horen. Wel geef ik toe dat er beslist nog stappen te maken zijn. Het bestuur en de vraagstukken worden inderdaad complexer, en we zullen moeten zoeken naar manieren om dat de burger duidelijker uit te leggen.
De toename van de transparantie loopt dus gelijk met de afname van de stemmers bij de verkiezing in uw beleving?

Dat is waar. In dat licht kun je stellen dat de communicatie tussen de kiezer en het raadslid sterk moet verbeteren. Communicatie komt van twee kanten. Doet het raadslid er voldoende aan om met iedere burger in gesprek te gaan? De burger zou ook moeite moeten doen om met het raadslid te praten. Als er nu reden voor de burger is om met het bestuur in gesprek te gaan, dan kiezen ze er vaak voor om een dialoog met het college te starten. Het gesprek met het raadslid wordt vaak overgeslagen. Dat is een gemiste kans.
Ik wil een volgend punt uit uw programma aansnijden. Recreatie en toerisme ziet u als een belangrijke potentiële bron van inkomen en werk. Zou u dat eens wat nader willen toelichten? Waarom zouden er meer mensen naar Hollands Kroon willen komen?
Het is belangrijk dat toeristen hier naartoe komen en hier hun geld uitgeven. De lokale economie vaart hier wel bij. Dat mag duidelijk zijn.
Dat begrijp ik, maar hoe krijg je de mensen hierheen?
We hebben zoveel te bieden. Van bollenvelden tot Waddenzee, van prachtige natuur tot mogelijkheden om te recreëren. Er is zoveel potentie. Dat moeten we uitdragen en nog beter voor het voetlicht brengen.
U bent voor het toestaan van het permanent bewonen van recreatiewoningen. Hoe rijmt u dat met uw streven om meer toeristen naar Hollands Kroon te bewegen?
Dat zijn twee verschillende zaken. Het toestaan van permanente bewoning is in feite het oplossen van oud zeer. De ondernemer is tekort geschoten, want hij heeft een vakantiepark gebouwd dat niet voortdurend geld oplevert. De gemeente heeft niet adequaat gereageerd op de behoefte aan subiete woonruimte. Daarnaast heeft ze jarenlang gedoogd dat er gewoond werd. Bij de bewoner zijn bepaalde verwachtingen gewekt en niet waargemaakt. Dat was niet goed. De beste oplossing voor deze schrijnende situatie is in onze beleving om de daarvoor geschikte woningen te bestemmen als woonhuis.
Even voor de zekerheid. Dit contingent woningen gaat niet af van het quotum woningen dat de gemeente mag of moet bouwen? De gemeente maakt niet handig gebruik van deze constructie?
Nee, dat is niet het geval. De woningbouw in Hollands Kroon is zeer belangrijk. Het is onverdraaglijk dat mensen in bijvoorbeeld Wieringerwerf weg moeten uit onze gemeente omdat er domweg geen woningen beschikbaar zijn. De provincie duidt ons aan als krimpgebied en dat vinden wij zeer onterecht. Ik durf zelfs te stellen dat de provincie hierin tekort schiet, en dat we boven het gestelde quotum zouden moeten gaan bouwen als hierin geen verandering komt. Wij hebben het gevoel dat het landelijk gebied buiten de grote stedelijke zones een beetje is achtergesteld. Aan ons de taak om hiertegen in het geweer te komen.
Ik wil nog een economisch aspect uit uw programma behandelen. U staat positief tegenover de ontwikkeling van Agriport. Hoe gaat u om met de meer negatieve ontwikkelingen die dit met zich meebrengt? Ik noem lichtvervuiling en de huisvesting van arbeidsmigranten.
Het blijkt dat we weinig kunnen doen aan het feit dat particuliere ondernemers huizen opkopen in de kernen en deze vervolgens inzetten voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Mits ze zich aan de regels houden. We zijn er daarom trots op dat de gemeente, ondanks een negatief advies van de provincie, een migrantenhotel heeft gerealiseerd. Ik vind dat uitstekend beleid.
Hoe gaat u mij garanderen dat door deze groep mensen buiten de samenleving te plaatsen, er geen ghetto achtige situaties ontstaan?
Wij denken dat door handhaving van de regels die er zijn voldoende garanties bestaan om te zorgen dat de situatie beheersbaar blijft. Hollands Kroon moet voor haar bewoners een prettige en veilige gemeente blijven.
Nog meer economie. In uw partijprogramma staat dat u begaan bent met het lot van dieren. In de Wieringermeer faciliteert u intensieven veehouderij in de vorm van megastallen. De landelijke richtlijn kan niet voorkomen dat er stalbranden plaatsvinden en grootschalige ruimingen door de uitbraak van ziekten. Wat doet u extra om dit in de toekomst wel te voorkomen.?
Wij denken dat door goede handhaving van de regels al veel valt te winnen. Goede regels en goede handhaving zijn feitelijk de enige gereedschappen die we hebben. Wel wil ik stellen dat we  in de toekomst misschien wat terughoudender moeten zijn in het toestaan van megastallen. Het blijkt dat als we “bovenwettelijke” eisen gaan stellen, we door de rechter worden teruggefloten. Dat heeft dus weinig zin.
U stelt voor te proberen een HBO opleiding te realiseren. Wat stelt u zich daar precies bij voor? De Hogeschool van Anna Paulowna?
Dat zou prachtig zijn.
Inderdaad, maar hoe realistisch is het?
Je moet durven dromen. Zonder ambities bereik je niets. Er is in onze gemeente behoefte aan specifieke kennis en kenniswerkers. Daarnaast is het beter als de jeugd niet weg hoeft om een opleiding te volgen. Ze gaan weg en je moet maar zien of ze ooit terugkomen. Het heeft een positief effect op de hele regio. Wij denken dat dit een mooie ambitie is, die het waard is om te worden onderzocht. Desnoods in de vorm van een dependance van een bestaande instelling.
Dat brengt mij bij de volgende vraag. Hoe gaat u al die studenten vervoeren? Het leerlingenvervoer, kan ik u uit eigen ervaring melden, voldoet op dit moment al op geen enkele wijze. In de toekomst gaat het zelfs nog minder worden.
Over woningbouw ben ik chagrijnig, maar over de staat van het busvervoer ben ik ronduit kwaad. De provincie speelt hierin een kwalijke rol, met mooie beloften, maar met een steeds verder afkalvend openbaar vervoer. Zowel voor de leerling als voor de senior wordt de mobiliteit op dit moment steeds verder beperkt. Wij willen in de komende periode in samenspraak met ROVER komen tot een beter mobiliteitsplan. We denken aan een plan voor de Noordkop, omdat de problemen in de hele regio spelen. Een mooi alternatief zie ik wel in de Texelhopper, een vervoerssysteem dat op Texel steeds beter begint te functioneren. We erkennen dat hier belangrijk werk aan de winkel is.
In de komende periode zal een nieuwe burgemeester worden geïnstalleerd. Welke rol speelt u in het aanstellingsproces?
Een nieuwe burgemeester wordt aangesteld middels een vertrouwenscommissie. Dat systeem zou van mij wel wat transparanter mogen. De vertrouwenscommissie gaat aan het werk met een profielschets die is opgesteld door de raad. Daar hebben we dus wel invloed op. Deze profielschets is overigens openbaar. U kunt die inzien. De burger kan met ons spreken over de eisen die we stellen in deze profielschets. Ik zou zeggen: kom naar onze fractievergadering en maak uw wensen kenbaar.
We hebben een bewogen periode achter de rug met het samenvoegen en opbouwen van onze nieuwe gemeente. Heeft dit gebracht wat u ervan verwacht had?
We zijn nog lang niet daar waar we moeten zijn. Er zijn goede stappen gemaakt, maar het kan nog veel beter. Hier ligt een mooie opgave voor de komende vier jaar. De gemeente verandert, het bestuur verandert maar ook de verwachting die de burger heeft van de politiek verandert. Aan ons de taak om de band tussen de burger en het bestuur te versterken. Er is hier nog veel werk aan de winkel, maar er is ook een wereld te winnen.
Ter afsluiting. Waar bent u de afgelopen periode trots op en waarvan zegt u dat het beter kan en moet.
De twee hoofdthema’s uit ons vorige programma zijn beiden geslaagd. Ik kan zeggen dat ik trots ben op de zorg en de leefbaarheid. Dat zijn aspecten waar we aandacht aan hebben geschonken en waarvan ik durf te zeggen dat we een goed resultaat hebben neergezet.
Een tweede zaak waar ik ongelooflijk trots op ben is dat onze zwembaden open blijven. Dat is voor ons erg belangrijk en we zijn er dan ook zeer blij mee dat dat is gelukt. Daarnaast ben ik blij met de omgevingsvisie die we zelf opgesteld hebben. Dat is een mooie prestatie.
Ik kan ook duidelijk zijn over de zaak waar we niet trots op zijn. Dat is de verbouw van het gemeentehuis. Dat was een drama.

Evert Marsmans
evert@demeningvanmarsmans.nl

* een Facebook reactie - reageren doet dhr. marsmans via zijn eigen website, natuurlijk mag u hier ook u commentaar neerzetten echter reageren gaat via demeningvanmarsmans.nl

Noordkop Radio - Uitzending Gemist

advertentie