D66 wil meer beeldvorming en kleinschalige opvang

advertentie

D66 wil dat ook de gemeente Hollands Kroon een bijdrage levert aan de opvang van vluchtelingen, omdat wij als vrije mensen een verantwoordelijkheid hebben voor de mensen die uit een oorlog vluchten. Maar ja zeggen tegen vluchtelingenopvang betekent dat we als gemeente ook ja zeggen tegen de consequenties. Voordat het zover is, willen wij die consequenties beter in beeld krijgen. Zowel wat betreft de impact op de inwoners van Hollands Kroon als wat het financieel betekent voor onze gemeente op korte en lange termijn.

D66 stelt voor om niet onmiddellijk een besluit te nemen. Om tot een gewogen oordeel te komen vindt D66 dat de bevindingen over het bezoek dat een afvaardiging van de Gemeenteraad en het College van B&W bracht aan twee asielzoekerscentra, met elkaar en met de inwoners gedeeld moet worden. Daarbij wil D66 zekerheid dat het College de informatie aan alle inwoners goed organiseert en communiceert. D66 vindt openheid en de menselijke maat in Hollands Kroon belangrijk bij het debat over het inrichten van een opvanglocatie in de gemeente. Hierbij is gezamenlijke inzet vereist van COA, gemeente en inwoners. Alleen samen is de opvang goed op te pakken. Het is belangrijk ruimte te geven aan het gesprek over de aanwezige angsten en zorgen en oplossingen te zoeken om die angst en zorgen te verminderen.

D66 wil de opvang tot een succes maken. Hollands Kroon is een bijzondere gemeente. Het heeft weinig inwoners, veel ruimte met veel kleine kernen. De vraag is dus ook wat we als gemeente aankunnen. Voor welk aantal is draagvlak te vinden bij onze inwoners? D66 zoekt naar een schaalgrootte die past bij onze kernen, zodat inwoners en asielzoekers zich veilig bij elkaar voelen. Dan komt contact makkelijker tot stand als basis voor een goede integratie.

D66 verbindt daarom de volgende voorwaarden aan een eventuele opvanglocatie:

* Het opvangcentrum past bij de omvang van onze kernen. Buurtbewoners worden betrokken en mensen worden gestimuleerd elkaar over en weer te leren kennen. In de opvang moet kwaliteit en professionele aanpak gegarandeerd zijn. Het opvangcentrum biedt plaats aan maximaal 300 vluchtelingen

* Het opvangcentrum is zo toegankelijk dat inwoners zich zonder terughoudendheid als vrijwilliger in kunnen en willen zetten.

* Kinderen van vluchtelingen moeten vanaf de eerste dag naar een basisschool of middelbare school kunnen. Scholen zijn de verbindende factor tussen kinderen en ouders uit het opvangcentrum en die uit het dorp.

Hollands Kroon is vanaf haar oprichting goed in het innoveren en het ontwikkelen van nieuw gedachtegoed dat past bij de aard van deze bijzondere gemeente. Sla als College dan ook de weg in naar het vormgeven van een klein opvangcentrum, dat aansluit bij het kenmerkende karakter van de gemeente. We vertrouwen erop dat dit bijdraagt aan het creëren van draagvlak bij onze inwoners.

advertentie