Civil Society?

advertentie

In de strategische visie van Hollands Kroon staat beschreven op welke manieren de gemeente de komende jaren aan de slag gaat en welke principes zij daarbij hanteert. Naast aandacht voor bijvoorbeeld duurzaamheid en kwaliteit ziet Hollands Kroon een belangrijke rol weggelegd voor de ‘Civil Society’.

Beschaafd
Dat de Civil Society een zeer belangrijke rol kan spelen (eigenlijk moet spelen) staat buiten kijf. Een sterke Civil Society staat namelijk borg voor een hoge graad van democratie. Hollands Kroon gebruikt helaas een zeer enge definitie voor dit concept. Zij omschrijft Civil Society als het ‘met elkaar én voor elkaar wonen’. Kortom, burgers zijn niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor hun buurt- en dorpsgenoten. Hollands Kroon ziet daarmee de Civil Society als synoniem voor zaken als mantelzorg en filantropie. Maar zorgen voor elkaar is slechts één aspect van de Civil Society. Het verwijst naar compassie en solidariteit: beschaafde mensen zorgen vanzelfsprekend voor hun (kwetsbare) medemensen.

Tegenkracht
In de literatuur wijst men echter vooral op de belangrijkste rol van de Civil Society, namelijk als tegenkracht voor een te machtige Markt  of -Overheid. In de sfeer van de Civil Society komen verschillende partijen (overheid, markt en burgers) elkaar tegen. En wanneer je elkaar tegenkomt hou je meer rekening met elkaar en ontstaat er een dialoog. Je leert elkaar kennen. Je gaat rekening met elkaar houden. Wanneer er sprake is van een zwakke Civil Society krijgt de Markt (ondernemers) een te grote macht. Dat was in vroeger tijden al het geval, toen de ondernemers vrij spel kregen (liberalisme) en zo grote groepen tekort deden door hun ongebreidelde winstbejag. Tijdens de negentiende eeuw werden talloze verenigingen opgericht (waaronder politieke partijen en vakverenigingen) die onder andere streden voor een rechtvaardigere verdeling van de welvaart waarbij de macht van ondernemers werd beknot. Verenigingen hadden grote invloed in de Civil Society. Zo werd de economische vrijheid van de toenmalige ondernemers enigszins aan banden gelegd.

Democratie
Anno 2017 zien we in Hollands Kroon dat ondernemers alle ruimte krijgen (ja, tenzij principe: neo-liberalisme). De Civil Society is zwak te noemen. De grootste politieke partijen die het voor de (kwetsbare) burgers zouden moeten opnemen zien zich gebonden aan een coalitieakkoord en zijn niet kritisch waardoor controle van het gemeentelijke (ambtenaren) apparaat tekort schiet. De gemeenteraad staat eigenlijk buitenspel. Burgerparticipatie (in de Civil Society) is helaas nauwelijks aan de orde. Het democratische gehalte in Hollands Kroon staat onder druk, wat onder andere blijkt uit het soms eigenmachtige optreden van wethouders. Vaak in een (te) laat stadium worden raadsleden geïnformeerd over belangrijke (financiële) beleidswijzingen. En tonen daarmee weinig respect voor het hoogste orgaan van de gemeente: de Gemeenteraad…

Een bijdrage van Kees Zwaan
Anna Paulowna
Foto: Ontmoetingen in ‘De Ontmoeting’: Civil Society in optima forma

advertentie