CDA Verkiezingsprogramma

advertentie

Het CDA Wieringen staat voor een sociale gemeente, met integriteit en goed bestuur als fundament, met aandacht voor zowel de harde als de sociale sector als pijlers, en met behoud van onze landschappelijke en culturele waarden. Wieringen mag best in de etalage, maar niet in de uitverkoop. Om onze doelen te kunnen realiseren hebben we elkaar nodig. We kunnen niets bereiken als iedereen op een eiland blijft zitten. Daarom willen we graag met alle Wieringers en dwars door de (partij)grenzen de handen ineen slaan. Samen sterk voor Wieringen!

Ons programma in een notendop, het CDA Wieringen staat voor:

-Snelle fusie met de gemeenten Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp, is noodzakelijk om de nodige bestuurskracht te bereiken, maar wel met erkenning van het speciale karakter van ons voormalige eiland;
-Goede, pluriforme basisonderwijsvoorzieningen en passende sportvoorzieningen, met (sport)verenigingen die nauw samenwerken;
-Blijvende inzet van de Bijzondere Opsporings Ambtenaar (BOA) voor handhaven van sociale veiligheid, bevorderen van leefbaarheid in buurten en tegengaan van vandalisme;
-Handhaven van een aantrekkelijk vestigingsbeleid voor ondernemers en winkeliers om het werk- en winkelaanbod op Wieringen op peil te houden;
-Ruimtelijke ordening gericht op behoud en versterking van de kwaliteit van ons landschap en de waarden van ons cultureel erfgoed;
-Aanleg van een betaalbaar Wieringerrandmeer, op een manier dat het een versteking is voor Wieringen, met aandacht voor natuurwaarden;
-Verdere ontwikkeling van kleinschalig (dag-)recreatie aanbod, aanleg van wandel- en fietspaden, het verder benutten van het unieke karakteristieke Wieringer landschap voor wellness, rust- en natuurzoekers.
-Ruime aandacht voor de sociaal-maatschappelijke vraagstukken op Wieringen. Senioren, langdurig zieken en gehandicapten, langdurig werklozen, minima, sociaal zwakkeren, zij allen hebben recht op een waardige deelname aan de samenleving.
-Ontwikkelen van woningbouw voor met name senioren in samenwerking met zorginstellingen, voorzien in passende behoefte van sociale woningbouw en vrije sectorbouw in de kernen. Daarbij het buitengebied zo oorspronkelijk mogelijk houden.


Voor meer info:  www.cdawieringen.nl

>Download hier het volledige CDA-verkiezingsprogramma


advertentie