Agenda vergadering gemeenteraad 26 november

16 november 2015

Vergadering Gemeenteraad 26-11-2015

Plaats: Raadszaal MFA De Ontmoeting Anna Paulowna
Tijd: 20:00
Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn
U kunt deze agenda, met bijbehorende raadsstukken ook bekijken via deze link

1 Opening

2 Mededelingen voorzitter

3 Vaststellen agenda

4 Inspreken burgers

5 Wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

6 Start procedure voor Waddenbelevingspunt

7 Kaders schulddienstverlening 2016 – 2020

8 Subsidieplafond 2016

Lees meer..

Tracés Ontwerp Inpassingsplan transformatorstation gewijzigd

22 oktober 2015

Van 22 oktober tot en met 3 december 2015 ligt het ontwerp inpassingsplan voor de Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Kop van Noord-Holland opnieuw ter inzage. Een eerdere terinzagelegging heeft een aantal zienswijzen opgeleverd die aanleiding gaven voor nader onderzoek en wijzigingen van delen van de tracés. De tekst van het plan is aangepast en het is mogelijk om opnieuw zienswijzen in te dienen.
Gedeputeerde Staten stellen voor om een nieuw transformatorstation te bouwen op het terrein van Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon en het elektriciteitsnetwerk in de Kop van Noord-Holland uit te breiden. De uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en het bouwen van een nieuw transformator-station zijn nodig om de levering van elektriciteit in de Kop van Noord-Holland te waarborgen en voor de aansluiting van het windpark Wieringermeer op het elektriciteitsnet.

Lees meer..

1 707 708 709 710 711 758