Bestemmingsplan Trambaan en station Zijdewind in raadsvergadering

advertentie

Twee nieuwe fractieondersteuners, de heren P. Medema en M.A. Hrruska, krijgen bloemen én applaus.

ANNA PAULOWNA – Op donderdag 28 februari vond een vergadering van de gemeenteraad plaats in MFA De Ontmoeting. Burgemeester A. van Dam hanteerde de voorzittershamer met de linkerhand en was even vergeten dat ze haar telefoon links van haar had neergelegd. Zij opende de vergadering met een tik op de tafel waarbij ze haar mobieltje maar nét miste.

Het was de eerste vergadering van de raad met een nieuwe burgemeester. Enkele keren werd er langs haar heen gepraat, maar zij reageerde kordaat met een “via de voorzitter graag”.

Het eerste onderwerp van bespreking was de Veiligheidsregio, waarbij de heer Pruimboom opperde ook ‘psycho’ lances in te zetten in de Noordkop om verwarde mensen adequaat op te kunnen vangen. Dat was een punt dat hij miste in de Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De Veiligheidsregio omvat alle gemeenten in de Noordkop zodat er sprake is van een zogenaamde ‘Gemeenschappelijke Regeling’. In speciale vergaderingen met vertegenwoordigers uit de deelnemende gemeenten (RNN) wordt over alle facetten betreffende veiligheid gesproken. Groot (VVD) en Van Gameren (Lada) maakten Pruimboom duidelijk dat hij bij die besprekingen had moeten zijn. Pruimboom verontschuldigde zich dan ook voor zijn opmerking: “Het kwam uit een goed hart”, aldus het raadslid.

Het bestemmingsplan Trambaan-Nieuwe Niedorp bracht veel gespreksstof. Dat onderwerp was in een eerdere vergadering al aan de orde geweest. Inmiddels was het bestemmingsplan zodanig gewijzigd dat de raad, met uitzondering van SHK, ermee akkoord kon gaan. Alle partijen maakten zich wel zorgen over de toenemende verkeersdrukte als gevolg van het plan. Het is volgens de raad met name van belang bewoners en raad goed te blijven informeren zodat het plan brede steun zal krijgen én houden. Bijlstra (VVD) ziet dat zelfs als cruciaal. De Groot (CU) nam een voorschot op complimentendag (1 maart). Met het gewijzigde plan had het college volgens hem goed werk geleverd. Peters (GL) wees op het archeologische belang van het gebied waarop het plan betrekking heeft. Buczynski (PvdA) vond het jammer dat een parkeerdak niet tot de mogelijkheden behoort vanwege de hoge kosten. Wethouder Groot was blij met het compliment van De Groot maar wees op de plaats van bestemmingsplannen in de procedure. De Herder (SHK) had dat niet helemaal begrepen. De Herder bleef echter bij zijn standpunt dat ook de inrichting van de openbare ruimte moet worden gekoppeld aan het bestemmingplan. Hij verklaarde dat SHK zal tegenstemmen. Vriend (CDA) zou zelfs graag een ‘gebiedsplan’ zien, want alles hangt volgens hem met elkaar samen. Hij wenste een ‘totaalvisie’.

Twee agendapunten uit het besluitvormende gedeelte van de vergadering werden naar voren gehaald, zodat er nog uitgebreid over gesproken kon worden. Mevrouw Sijbenga (Anders) was het niet eens met een tekstwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling betreffende het Historisch Centrum Alkmaar, waarin bevoegdheden meer bij de colleges van de deelnemende gemeenten worden gelegd. Vriend (CDA) legde uit dat die bevoegdheden worden voorgeschreven door de Archiefwet. Volgens Groot (VVD) had zij dat kunnen weten als zij bij de speciale vergaderingen aanwezig was geweest.

D’66 en GL wilden de tekst in de nota over garantstellingen en geldleningen aanpassen. Heel wat tijd werd besteed om het verschil tussen ‘ja, mits’ en ‘nee, tenzij’ duidelijk te krijgen, waarbij men tenslotte concludeerde dat er eigenlijk geen verschil was. Het een klinkt wat vriendelijker en uitnodigender dan de andere uitdrukking. De gemeente Hollands Kroon kan namelijk garant staan voor een lening die door een (maatschappelijke) organisatie wordt aangegaan. Zo staat Hollands Kroon bijvoorbeeld garant voor leningen die de Woningbouwverenigingen zijn aangegaan, zodat zij een lagere rente betalen. Wethouder Groot legde uit dat garant staan in principe geen taak van de gemeente is, dus pleitte hij voor het handhaven van de tekst in de nota die spreekt van ‘nee, tenzij’ bij een verzoek om garantstelling. Verschillende partijen vonden dat niet zo ‘uitnodigend’. Buczynski (PvdA) vertaalde het naar ‘nee heb je, ja kun je krijgen’. Wethouder Groot betoogde dat de gemeente uiterst terughoudend is bij het garant staan voor leningen, aangegaan door maatschappelijke organisaties. Garantstelling vormt een risico voor het ‘weerstandsvermogen’ van de gemeente. Het ‘nee, tenzij’ wijzigen in ‘ja, mits’zou een verkeerd signaal afgeven naar de samenleving. Garant staan is normaal gesproken geen taak van de gemeente. Net als geldleningen. Dat doet de gemeente niet. Na een peiling onder de raadsleden werd duidelijk dat de motie van D’66 en GL onvoldoende steun zou krijgen, waarop deze werd ingetrokken.

Tijdens het besluitvormend gedeelte werden veel onderwerpen met een hamerslag beklonken en was men het unaniem eens met de voorstellen c.q. nota’s. Tussendoor werden nog even twee nieuwe fractieondersteuners geïnstalleerd. De heer Medema voor de PvdA en de heer Hruska voor de VVD. Na het zetten van hun handtekening en het in ontvangst nemen van een bos bloemen kregen zij een verdiend applaus. Want dat werk vergt heel wat tijd en moeite. Het is werk dat nodig is, want raadsleden kunnen zich niet met alles bezighouden.

Vreemd aan de orde van de dag
Tenslotte werden twee moties ‘vreemd aan de orde van de dag’ besproken. Veel raadsleden zouden graag een onderzoek willen naar de haalbaarheid van een treinstation in Zijdewind. De laatste jaren laat het OV een onaanvaardbare verschraling zien. Een station in Zijdewind zou volgens een meerderheid van de raad goed zijn voor de bereikbaarheid van het zuidelijke deel van Hollands Kroon. De eerste motie vroeg om een onderzoek naar de haalbaarheid van zo’n station. Vlietstra (D’66) deed er met een tweede motie nog een schepje bovenop door een wat bredere benadering van het probleem. Zij zag een station als een deel van de oplossing van de vervoersproblematiek. Pankras (SHK) sprak zich uit als een warm voorstander van een fijnmazig vervoer. Kortom, alle raadsleden onderschreven het grote belang van mobiliteit en goed vervoer binnen de Noordkop. De Groot (CU) vond dat er gefocust moet worden op dat station zodat het onderwerp niet te groot zou worden. Wethouder Groot deelde de zorg van de raad over het OV. Hij zag een eventueel station Zijdewind meer als een middel en niet als een doel op zichzelf. Het vervoer binnen de Noordkop moet integraal worden benaderd, volgens Groot. Hij zou graag eerst informeel willen spreken met de NS en Prorail over de haalbaarheid van station Zijdewind, alvorens er een duur onderzoek op los te laten. Zelfs de lijn Alkmaar-Den Helder zou volgens hem niet vanzelfsprekend meer zijn. Over 3-4 maanden zal de raad over de informele gesprekken geïnformeerd worden. De raad nam genoegen met de toezegging van Groot en de moties werden ingetrokken…

advertentie