Bestemmingsplan is van algemeen belang

advertentie

Aangeleverd

HOLLANDS KROON – Tijdens de raadsvergadering op donderdagavond 26 april passeerden verschillende onderwerpen de revue. De raad gaf een oordeel over de bestuursrapportage van B&W over het eerste kwartaal van 2019. Mevouw Sijbenga (Anders) vond het onmogelijk een goede inschatting te maken van de stand van zaken.

Het is volgens haar een rapport waaraan veel onzekerheden kleven. De informatieve waarde is beperkt. Pankras (SHK ) en Van Gameren (LADA) waren tevreden met de rapportage, hoewel Van Gameren de tekst hier en daar summier vond. Versluis (D66) zag een gelukje in het positieve saldo dat volgens hem een gevolg is van de lage rentestand. Hij vond dat de algemene reserve aangevuld zou moeten worden en dat de gemeente soberheid zou moeten betrachten bij het uitgeven van geld. Buczynski (PvdA) zag de jeugdzorg als een onzekere factor. De Groot (CU) kon zich nog geen goed beeld schetsen van hoe we als gemeente er voor staan.

Het belangrijkste agendapunt waar de raad over moest oordelen was de kwestie Schelphorst 58. Op de publieke tribune zat de heer Imming, die het debat nauwlettend volgde. Het ging immers over zijn woongenot op dat adres. Imming had een verzoek tot wijziging van het geldende bestemmingsplan ingediend. Het college adviseerde de raad niet mee te gaan in de wens van Imming om bewoning te legaliseren. De meeste raadsleden bleken grote moeite te hebben met het innemen van een standpunt. Er werd op twee gedachten gehinkt, om het zo maar eens te zeggen.

Aan de ene kant is er het algemene belang van een goede ruimtelijke ordening waarvan de grote lijnen in een omgevingsvisie en bestemmingsplannen zijn gevat. Waar men volgens die plannen mag wonen en waar men bedrijven mag vestigen is met deze plannen geregeld. Aan de andere kant is er het private belang van de familie Imming om illegale bewoning te legaliseren.

Het was een dilemma voor de meeste raadsleden. Hoewel Vriend (CDA) er mee worstelde vond hij toch dat het algemene belang prevaleert. Sinds 2006 staat de gemeente geen nieuwe woningen meer toe op Schelphorst. Toestaan van bewoning op Schelphorst 58 zal grote consequenties hebben volgens Vriend. Door bewoning kan niet iedere (zware) bedrijfsactiviteit in de omgeving meer worden toegestaan. Het zou ongewenste beperkingen opleggen aan bedrijven. Kortom, soms moeten besluiten worden genomen die indruisen tegen persoonlijke belangen.

Buczynski (PvdA) wees op de emoties die ontstaan nu de zakelijkheid van een omgevingsvisie aan de orde is. Als hier ruimhartigheid jegens de bewoners in acht wordt genomen ontstaat er een precedent. Er zal grote vraag ontstaan om illegale woonsituaties te legaliseren. Zij vroeg het college nadrukkelijk om een oplossing te bedenken. De Groot (CU) constateerde enkele opvallende feiten, zoals dat de familie er al enkele jaren woont, is ingeschreven op het adres en belasting betaalt. Toch is hun woonsituatie illegaal. De gemeente verschuilt zich volgens hem achter juridische argumentatie. Ook hij riep het college op naar een aanvaardbare oplossing te zoeken. Fekkes (GL) vond het niet zo ingewikkeld en verwees naar de kernwaarden van de gemeente Hollands Kroon en het principe ‘ja, tenzij’. Met andere woorden: gemeente, doe niet zo moeilijk maar meet met de menselijke maat. De Herder (SHK) betoogde dat de gemeente teveel uitgaat van regels en vond dat er eerst onderzocht moet worden of er andere mogelijkheden zijn. Hij vroeg zich af er nog iets mogelijk is door ‘kruimelbeleid’ in te zetten.

Er werd gesuggereerd het voorstel in te trekken en eerst meer onderzoek te doen. Bügel (OHK) was van mening dat er eerst nog gesprekken tussen de wethouder en de heer Imming plaats moeten vinden en riep het college op invulling te geven aan de kernwaarden van de gemeente. Van Gameren (LADA) vroeg zich af of handhaving wel redelijk is in deze situatie. Groot (VVD) achtte het bestemmingsplan leidend, ervan afwijken is volgens hem niet goed. Wethouder Groot betoogde dat hij de omgevingsvisie en de bestemmingsplannen als bindend ziet. Het algemeen belang gaat volgens hem boven het persoonlijke belang. Een gesprek met een burger gaat hij eigenlijk alleen aan als hij ‘iets te bieden heeft’. Pankras (SHK) vond dat wethouder Groot in gebreke is geweest wat betreft het in gesprek gaan met de betreffende bewoners. Fekkes (GL) constateerde een starre houding van de wethouder in de communicatie met de familie Imming.

De wethouder deelde na de pauze mee dat hij alsnog in gesprek gaat met de familie Imming. Hij gaf daarmee gehoor aan de oproep vanuit de raad. Tevens wordt de uitspraak van de rechter afgewacht, waarna de familie nog zes weken krijgt alvorens er zal worden gehandhaafd. Het voorstel aan de raad werd ingetrokken, zodat de raadsleden opgelucht ademhaalden: de beslissing werd uitgesteld. Maar uitstel is helaas geen afstel. De belastende situatie voor de familie Imming duurt nog voort en de raadsleden hebben nu meer tijd om een verstandige afweging te maken…

advertentie