Agenda gemeenteraad 22 november

advertentie

Locatie: Gemeentehuis Medemblik, Wognum
Tijd: 20:00 uur – 23:00 uur
Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn

De volledige agenda, met alle raadsstukken kunt u bekijken via deze link.
Voor het bijwonen van deze vergadering is een vooraf aanmelden verplicht, dit kan tot 21 november 09:00. Aanmelden kan via deze link.

1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda

3.1 Concept-agenda raadsvergadering 22-11-2016.docx (376 KB)

4 Inspreken burgers
5 Locaties voor de eventuele vestiging van een AZC

5.1 RV Locaties AZC.docx (492 KB)
5.2 Bijlage 1. Overzicht argumenten peiling Argu locaties azc.pdf (419 KB)
5.3 Bijlage 2. Nieuwsbrief Veiligheidsregio Vluchtelingen.pdf (1.39 MB)
5.4 Bijlage 3. Brief Commissaris Koning.pdf (2.08 MB)
Ingekomen stukken raadsvoorstel locatiekeuze voor een eventuele vestiging van een AZC.pdf (232 KB)

6 De omgevingsvisie Hollands Kroon

6.1 RV omgevingsvisie (20162211).pdf (523 KB)
6.2 Bijlage 1a – Deel I-II-II – Omgevingsvisie.pdf (4.18 MB)
6.3 Bijlage 1b – Deel IV – Bijlagen.pdf (1.29 MB)
6.4 Bijlage 1c – Deel V – Kaarten.pdf (17.26 MB)
6.5 Bijlage 2a – Nota van beantwoording Inspraak (20162211).pdf (1.44 MB)
6.6 Bijlage 2b – Totaal Overzicht Inspraakreactie.pdf (1.2 MB)

7 Project onderwijshuisvesting 2017 – 2021

7.1 RV Project onderwijshuisvesting.docx (545 KB)

8 Bestemmingsplan Tussenweg 10-16 Middenmeer

8.1 RV Bestemmingsplan Tussenweg 10-16 Middenmeer.docx (309 KB)
8.2 Bijlage 1. Nota van zienswijzen BP Tussenweg 10-16.docx (983 KB)
8.3 Bijlage 2. Toelichting BP Tussenweg 10-16.pdf (723 KB)
8.4 Bijlage 2a. Bijlagen bij toelichting BP Tussenweg 10-16 .pdf (42.53 MB)
8.5 Bijlage 3. Regels BP Tussenweg 10-16 Middenmeer.pdf (289 KB)
8.6 Bijlage 4. Verbeelding BP Tussenweg 10-16 Middenmeer.pdf (618 KB)

9 Prestatieafspraken Hollands Kroon 2016, woningcorporaties en huurders 2016 – 2021

9.1 RV prestatieafspraken woningcorporaties en huurders.docx (323 KB)
9.2 Bijlage Prestatieafspraken woningcorporaties en huurders.pdf (822 KB)

10 Vaststellen agenda
11 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
12 Ingekomen stukken raad

IS 01 dhr Dijk 16-10-13 Open haard even vervuilend als 1000 km rijden.pdf (617 KB)
IS 02 Memo college 16-10-18 septembercirculaire 2016.pdf (586 KB)
IS 03 Memo college 16-10-20 uitwerking businesscase Werk WsW.pdf (318 KB)
IS 04 Memo Toetsingskamer voorstel onderzoeken 2017.pdf (811 KB)
IS 05 Memo burgemeester 16-10-26 Kwestie planetenlaan.pdf (215 KB)
IS 06 Memo college 16-10-25 jaarverslag leerplicht.pdf (220 KB)
IS 07 brief Regionaal Archief Alkmaar 16-11-02 reactie zienswijzen gemeenten Jaarstukken 2015 en programmabegroting 2017.pdf (429 KB)
IS 08 brief De Kop Werkt 16-11-04 Raadsinformatiebrief voortgang programma de Kop Werkt.pdf (334 KB)
IS 09 brief Samenwerkingsverband georganiseerd bedrijfsleven 04-11-2016 Economische agenda Economisch Forum Holland boven Amsterdam.pdf (3.36 MB)
IS 10 brief KopGroep Bibliotheken 16-10-13 Beleidsplan 2017 2020.pdf (2.27 MB)
IS 11 brief Wmo-adviesraad 16-11-07 Onafhankelijke clientondersteuning.pdf (1.34 MB)
IS 00 Lijst ingekomen stukken raad.docx (276 KB)

13 Concept-besluitenlijst raadsvergadering 25 oktober 2016

13.1 161025 Concept besluitenlijst raadsvergadering 25-10-2016.docx (682 KB)
13.2 161025 Bijlagen besluitenlijst raad 25-10-2016 amendementen en motie.pdf (251 KB)

14 Besluitvorming
14.a Tweede contractverlenging BDO Accountant met 1 jaar

14a.1 RV 2e contractverlenging BDO accountant met 1 jaar.docx (316 KB)

14.b Verordening voorschoolse educatie, peuterplaatsen en kinderopvang SMI

14b.1 RV Verordening VVE, peuterplaatsen en SMI.docx (300 KB)
14b.2 Bijlage 1. Verordening VVE, peuterplaatsen en SMI.docx (566 KB)
14b.3 Bijlage 2. Was-wordt-lijst Verordening.xlsx (272 KB)
14b.4 Bijlage 3. Beleidsregels VVE, peuterplaatsen en SMI.docx (445 KB)

14.c Belastingverordeningen 2017

14c.1 RV Belastingverordeningen 2017.docx (320 KB)
14c.2 Bijlage 1. Verordening Onroerende Zaakbelasting.docx (354 KB)
14c.3 Bijlage 2. Verordening afvalstoffenheffing .docx (340 KB)
14c.4 Bijlage 3. Verordening rioolheffing.docx (407 KB)
14c.5 Bijlage 4. Verordening lijkbezorgingsrechten.docx (366 KB)
14c.6 Bijlage 5. Verordening Havengeld.docx (389 KB)
14c.7 Bijlage 6. Legesverordening.docx (363 KB)
14c.8 Bijlage 7. Verordening staangeld.docx (340 KB)
14c.9 Bijlage 8. Verordening forensenbelastingdocx.docx (331 KB)
14c.10 Bijlage 9. Verordening toeristenbelasting.docx (353 KB)
14c.11 Bijlage 10. Nota tarieven 2017.docx (1.23 MB)
14c.12 Bijlage 11. Onderzoek kostendekking Leges 2017.docx (622 KB)

15 Sluiting

advertentie